Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Avtal om status för tredjestaters delegationer och representanter vid Nordatlantiska fördragsorganisationen

Avtal om status för tredjestaters delegationer och representanter vid Nordatlantiska fördragsorganisationen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16756/2023

Svarstiden går ut: 29.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet begär utlåtanden om avtal om status för tredjestaters delegationer och representanter vid Nordatlantiska fördragorganisationen (Brysselavtal) och statsrådets förordning om avtalet.
Bakgrund
Finland blev medlem i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) den 4 april 2023. Finlands Natomedlemskap förutsätter att Finland utöver nordatlantiska fördraget förbinder sig till andra Natoavtal. Ett av dessa är Avtalet om status för tredjestaters delegationer och representanter vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (det så kallade Brysselavtalet).

Brysselavtalet som undertecknades i Bryssel den 14 september 1994 trädde i kraft internationellt den 28 mars 1998 när två signatärstater, inklusive Belgien, på vars territorium Nato har sitt högkvarter, hade deponerat sina ratifikationsinstrument.

I Brysselavtalet fastställs privilegier och immunitet för tredjestaters delegationer och deras personal vid Nordatlantiska fördragsorganisationen. Med stöd av detta beviljas delegationerna vid Nato status som diplomatisk beskickning. De privilegier och den immunitet som garanteras i avtalet beviljas endast inom Belgiens territorium.
Enligt artikel 3 i avtalet ska avtalet vara öppet för undertecknande av medlemsstaterna i Nordatlantiska fördragsorganisationen och ratificeras, godtas eller godkännas. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet ska deponeras hos Konungariket Belgiens regering. Efter att avtalet har trätt i kraft internationellt träder det i kraft för varje annan signatärstats del den dag då dess ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet deponeras.

I regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska
fördraget (RP 315/2022 rd) anses att eftersom de privilegier och den immunitet som garanteras i avtalet beviljas endast inom Belgiens territorium, innehåller avtalet inte bestämmelser som hör till området för lagstiftningen och förutsätter inte heller i övrigt riksdagens godkännande. Beslutet om anslutningen till Brysselavtalet fattas således av republikens president och avtalsbestämmelserna sätts i kraft genom förordning av statsrådet.

 
Målsättningar
Målet är att Finland ska ansluta sig till avtalet under år 2023.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 29 september 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas in som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till utrikesministeriets registratorskontor.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Ytterligare information om hur man använder utlåtandetjänsten ges av systemadministratörerna på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och i en projektsida om Finlands anslutning till avtalet om status för tredjestaters delegationer och representanter  vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (valtioneuvosto.fi/sv/projekt, numret UM007:00/2023).

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Om det inte är möjligt att lämna ett utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, kan det också lämnas in per e-post till utrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.um@gov.fi. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer VN/16756/2023 som referens.

Vi ber de ministerier som använder VAHVA föra utlåtandet också under ärende VN/16756/2023 i VAHVA.
Beredare
Lagstiftningsråd Annika Naskila. E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)gov.fi.
Sändlista:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö