Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sopimus Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta

Sopimus Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16756/2023

Vastausaika päättyy: 29.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta tehdystä sopimuksesta (Brysselin sopimus). Lausuntopyyntöön sisältyy myös luonnos voimaansaattamisasetuksesta.
Tausta
Suomesta tuli Pohjois-Atlantin liiton (Nato) jäsen 4.4.2023. Suomen Nato-jäsenyys edellyttää, että Suomi sitoutuu Pohjois-Atlantin sopimuksen lisäksi myös muihin Naton sopimuksiin, joista yksi on sopimus Pohjois-Atlantin liitossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja edustajien asemasta (ns. Brysselin sopimus).

Brysselin sopimus allekirjoitettiin Brysselissä 14.9.1994 ja se tuli kansainvälisesti voimaan 28.3.1998, kun kaksi allekirjoittajavaltioita, mukaan lukien Belgia, jonka alueella Natolla on päätoimipaikka, olivat tallettaneet ratifioimiskirjansa.

Brysselin sopimuksessa määrätään Natossa toimivien kolmansien valtioiden edustustojen ja niiden henkilöstön jäsenien erioikeuksista ja vapauksista. Sen nojalla Nato-edustustoille myönnetään diplomaattisen edustuston asema. Sopimuksessa taatut erioikeudet ja vapaudet myönnetään vain Belgian alueella.
Sopimuksen 3 artiklan mukaan sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Pohjois-Atlantin liiton jäsenvaltioille, ja se ratifioidaan tai hyväksytään. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Belgian kuningaskunnan hallituksen huostaan. Sopimuksen kansainvälisen voimaantulon jälkeen sopimus tulee kunkin muun allekirjoittajavaltion osalta voimaan kyseisen valtion ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamispäivänä.

Suomen Nato-liittymistä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 315/2022 vp) on katsottu, että koska Brysselin sopimuksessa määrätyt erioikeudet ja vapaudet myönnetään vain Belgian alueella, sopimus ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä eikä muutoinkaan edellytä eduskunnan hyväksyntää.

Näin ollen Brysselin sopimukseen liittymisestä päättäisi tasavallan presidentti ja sen määräykset saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella.

 
Tavoitteet
Tavoitteena on, että tasavallan presidentti päättäisi Brysselin sopimukseen liittymisestä vuoden 2023 aikana.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 29.9.2023
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen julkisilla hankesivuilla (valtioneuvosto.fi/hankkeet, tunnus UM007:00/2023).

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.um@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/16756/2023

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/16756/2023
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Annika Naskila, ulkoministeriö. Puh +358 295 351 157
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö