Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/32621/2021

Svarstiden gick ut: 17.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos valtioneuvoston asetukseksi tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta. Asetus on tarkoitus saada voimaan 1.2.2022.
Bakgrund
Sähköntuotantoa ja kulutusta varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen (HE 199/2021) on lain 4 ja 6 §:ään lisätty valtuutussäännökset antaa tarkempia säännöksiä tehoreservin tarpeen määrittämisestä ja hankinnasta valtioneuvoston asetuksella. Koska tehoreservijärjestelmä ilmoitetaan Euroopan komissiolle valtiontukena ja komissio edellyttää tarpeen määrittämisen olevan selkeät jo valtiontukea ilmoitettaessa, tulisi perusteista jatkossa säätää valtioneuvoston asetuksella.
Målsättningar
Tällä asetuksella on tarkoitus täsmentää millä perusteilla Energiavirasto voi poiketa tehoreservin määräpäätöksessä esitetystä tehoreservin määrästä ja tehoreservitarjousten vertailuperusteet, jos Energiavirasto päätyy käyttämään muita kriteereitä kuin hintaa.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään maanantaina 17. tammikuuta 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Valmisteluaikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antaa ylitarkastaja Tatu Pahkala (p. 029 506 4217).
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tehoreservi, sähkömarkkinat, toimitusvarmuus