Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om remissyttrande om beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU)

Begäran om remissyttrande om beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4507/2021

Svarstiden gick ut: 18.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet ber er lämna remissyttrande om beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU).
Bakgrund
Jord- och skogsbruksministeriet bereder under 2021–2022 en övergripande klimatplan för markanvändningssektorn, som ska bli en del av planeringssystemet enligt den nya klimatlagen. Utarbetandet av planen ingår i genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Planen främjar Finlands mål att bli klimatneutralt till 2035.
 
Med markanvändningssektorn avses markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i enlighet med FN:s klimatkonvention och klimatavtalet från Paris. Det övergripande målet är att i enlighet med målen för hållbar utveckling främja att markanvändningen, skogsbruket och jordbruket blir mer hållbara ur klimatperspektiv, dvs. att utsläppen minskar, upptaget av koldioxid i kolsänkor stärks och det görs anpassningar till klimatförändringar.
 
Utgångspunkten vid beredningen av klimatplanen för markanvändningssektorn har varit att i enlighet med regeringsprogrammet uppnå klimatmålen på ett så kostnadseffektivt och rättvist sätt som möjligt. Planen har utarbetats enligt samma allmänna principer och förfaranden som förutsätts enligt den gällande klimatlagen (609/2015) och den reviderade klimatlag som föreslagits (RP 27/2022).
 
I planen fastställs ett mål och de åtgärder som ska genomföras för att uppnå målet. Den årliga nettoeffekt som eftersträvas genom de ytterligare åtgärder som genomförs inom markanvändningssektorn är minst 3 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år senast 2035. Målet baserar sig på den färdplan för att uppnå målet att Finland ska vara klimatneutralt 2035 som regeringen offentliggjorde i samband med sitt klimatmöte i Nordsjö den 3 februari 2021.
 
I planen ingår åtgärder som omfattar förändrad markanvändning, koldioxidutsläpp från jordbruksmark, skogar och långlivade träprodukter samt flera olika tvärsektoriella åtgärder. Planen innehåller en kort beskrivning av varje åtgärd, hur den ska genomföras, när den ska genomföras och vilka resurser som finns för den. Dessutom innehåller planen en bedömning av åtgärdernas preliminära klimateffekter 2030 och 2035 och en redogörelse för hur åtgärderna och deras effekter följs upp. Åtgärderna och deras effekter är fortfarande förenade med osäkerhetsfaktorer, så i planen föreslås det att forskningen och uppföljningssystemet ska vidareutvecklas.
 
Planen har beröringspunkter med den klimatpolitiska planen på medellång sikt och med klimat- och energistrategin, vilket har beaktats vid beredningen. Vid utarbetandet av planen har man beaktat de bakgrundskalkyler och scenarier som använts vid utarbetandet av klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt (Hiilineutraali Suomi 2035: Maankäyttö- ja maataloussektorin skenaariot (på finska)). Naturresursinstitutet utarbetar för närvarande en kompletterande scenarioanalys av de föreslagna åtgärdernas effekter. Målet är att resultaten av den ska publiceras i april medan remissbehandlingen pågår.
 
Gaia Consulting Oy och Pellervon taloustutkimus PTT ry har gjort bedömningen av miljökonsekvenserna av klimatplanen för markanvändningssektorn (SMB-projekt). Miljökonsekvensbedömningen är tätt kopplat till beredningen av planen, och resultaten av den utnyttjas när åtgärderna i planen fastställs. I SMB-projektet bedömdes också hur principerna för en rättvis omställning och målen för hållbar utveckling beaktas i klimatplanen.
Målsättningar
Vi vill gärna att ni tar ställning till i synnerhet följande frågor när ni lämnar ert yttrande om beredningsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn:
 
  1. Är den föreslagna helheten av åtgärder i klimatplanen för markanvändningssektorn balanserad, verkningsfull och genomförbar?
  2. Med tanke på genomförandet är det viktigt att klimatplanen för markanvändningssektorn är godtagbar och rättvis. Bedöm hur väl det lyckats i utkastet.
  3. Övriga kommentarer om utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn.
Länkar:

https://www.gaia.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti_Maankayttosektorin-ilmastosuunnitelman-ymparistoselostus_final.pdf - Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ympäristöselostus (SOVA), Gaia Consulting Oy (på finska)

https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelman-kustannusvaikutusten-arviointi.html - Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman kustannusvaikutusten arviointi, Pellervon taloustutkimus PTT ry (på finska)

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM014:00/2021 - Hankeikkuna (på finska)

https://mmm.fi/sv/projekt2?tunnus=MMM014:00/2021 - Hankeikkuna (på svenska)

Bilagor:

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma_Luonnos_14042022.pdf -

Inledning, mål och åtgärder.pdf - Ilmastosuunnitelman johdanto, tavoitteet ja toimenpiteet ruotsiksi (på svenska)

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma_luonnos_14042022_päivitetty 03052022.pdf - Päivitetty luonnos 3.5.2022 luvun 8.2 ja liite 1 osalta (på finska)

Tidtabell
Lämna ert yttrande senast den 18 maj 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på webbtjänsten utlåtande.fi. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande i utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.mmm@gov.fi. Vänligen ange diarienummer VN/4507/2021 i utlåtandet.
VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlåtande.fi. Utlåtandet förs dessutom in i VAHVA (svar), till det ärende som frågan gäller.
 
Beredare
Mer information ges av
 
Heikki Granholm
enhetschef, naturresursråd, heikki.granholm@gov.fi, tfn 029 5162 130
 
Tia-Maria Virtanen specialsakkunnig
tia-maria.virtanen@gov.fi, tfn 029 5162 066
 
Anna Salminen specialsakkunnig
anna.salminen@gov.fi, tfn 029 5162 002
 
Joel Järvinen specialsakkunnig
joel.jarvinen@gov.fi, tfn 029 5162 133
 
Frågor från medierna besvaras av
 
Erika Keppola kommunikationsexpert
erika.keppola@gov.fi, tfn 029 5162 187
Sändlista:
MMM    
MMM    
MMM    
MMM    
MMM    
Ämnesord

ilmastopolitiikka

maatalous

metsätalous

maatalouspolitiikka

ilmastonmuutos

hiilineutraalisuus

MISU

Maankäyttösektori

maankäytön muutokset

hiilimarkkina

hiilineutraalius

hiilineutraali 2035

sopeutuminen

ilmastonmuutoksen hillintä

klimatpolitik

jordbruks

skogsbruk

jordbrukspolitiken

klimatförändring

koldioxidneutralitet

Markanvändningssektorn

förändrad markanvändning

kolmarknaden

koldioxidneutral 2035