Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativ drivkraft

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativ drivkraft

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1031/2024

Svarstiden gick ut: 22.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

I denna proposition föreslås det att lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativ drivkraft (1289/2021) ändras.

Lagen ändras så att den motsvarar ändringarna i EU:s lagstiftning om statligt stöd. I propositionsutkastet föreslås det att stöd för gasdrivna paket- och lastbilar i fortsättningen ska beviljas med stöd av den så kallade reviderade förordningen om stöd av mindre betydelse (EU) 2023/2831. (nedanden reviderade förordningen om stöd av mindre betydelse). Bestämmelserna om förutsättningarna för beviljande av anskaffningsstöd för gasdrivna paket- och lastbilar ändras genom att begränsningarna för beviljande av anskaffningsstöd för anskaffning av fordon som är avsedda för godstransporter på landsväg slopas. Det föreslås att det totala beloppet av stöd per företag för gasdrivna paket- och lastbilar höjs till 300 000 euro per år från 200 000 euro per skatteår enligt den gällande lagen.

I propositionsutkastet föreslås det att bestämmelserna om stöd för etanol- och gaskonverteringar av personbilar, dvs. konverteringsstöd, återinförs i lagen.

Bakgrund

Enligt statsminister Petteri Orpos regeringsprogrammet förbinder sig Finland till målen i klimatlagen.

I regeringsprogrammet har man förbundit sig att fortsätta de åtgärder för att minska utsläppen från trafiken som inte ökar kostnaderna i vardagen, såsom underlättandet av ändringen av drivkraften i synnerhet inom den tunga trafiken. Enligt regeringsprogrammet främjas utvecklingen och produktionen av inhemska utsläppssnåla bränslens liksom också lagstiftning som ökar användningen av dessa bränslen i personbilar och i tung trafik. Enligt regeringsprogrammet användningen av inhemsk biogas i synnerhet i den tunga trafiken kan utökas.

Riksdagen förutsatte i samband med behandlingen av ändringarna i lagen om anskaffningsstöd för fordon (RP 25/2023 rd) i ett uttalande av den 14 november 2023 (RSv 20/2023 rd) att regeringen överlämnar till riksdagen en proposition genom vilken möjligheten till konverteringsstöd för gas- och etanolkonverteringar återinförs i lagstiftningen.

Lagen om temporärt stöd för fordon som drivs med alternativa drivkrafter (1289/2021) trädde i kraft den 1 januari 2022. I lagen föreskrivs det om stöd enligt statsbudgeten för anskaffning, dvs. köp och långtidshyrning, av fordon som drivs med alternativa drivkrafter.

Anskaffningsstöd kan beviljas för anskaffning av el-, väte- eller gasdrivna lastbilar eller paketbilar eller eldrivna släpvagnar. Anskaffningsstöd söks hos Transport- och kommunikationsverket. Anskaffningsstöd för paket- och lastbilar kan sökas fram till den 31 december 2024.
 

Målsättningar

Målet är att ändra den gällande lagen om anskaffningsstöd så att den motsvarar EU:s föränderliga lagstiftning om statligt stöd och göra det möjligt att ansöka om anskaffningsstöd för gasdrivna paket- och lastbilar även i fortsättningen. I enlighet med övergångsbestämmelsen i förordningen om stöd av mindre betydelse ska den reviderade förordningen beaktas i de nationella stödprogrammen från och med den 1 juli 2024. Syftet med lagförslaget är att öka efterfrågan på utsläppssnåla fordon och alternativa bränslen och därigenom främja utsläppsminskningarna inom trafiken.

Ett ytterligare mål är att i lagen återinföra bestämmelserna om stöd för etanol- och gaskonverteringar av personbilar, dvs. konverteringsstöd, i enlighet med riksdagens uttalande.
 

Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20211289 - Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (1289/2021) Lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter (1289/2021)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM001:00/2024https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2022 - Hankeikkuna: Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen hankintatukilain muuttamisesta vastaamaan uutta EU:n vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om anskaffningsstöd för fordon så att den motsvarar den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302831 - Komission asetus (EU) 2023/2831 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (nk. uudistettu vähämerkityksistä tukea koskeva asetus) Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i för-draget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/EV_20+2023.pdf - Eduskunnan vastaus EV 20/2023 vp – HE 25/2023 vp Riksdagens svar RSv 20/2023 rd – RP 25/2023 rd

Bilagor:
Tidtabell

Lämna in utlåtandet senast den 22 mars 2024.

Svarsanvisningar för mottagare

Lämna in utlåtandet senast den 22 mars 2024.

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.


För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi . 

Beredare

Specialsakkunnig Emmi Simonen, tfn. 0295 342 108, emmi.simonen@gov.fi

Sändlista:
Autoalan Keskusliitto    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Etanoliautoilijat    
Gasgrid Finland Oy    
Gasum Oy    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Neste Oyj    
Oikeusministeriö - Kirjaamo    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirjaamo    
Puolustusministeriö - Kirjaamo    
Sisäministeriö - Kirjaamo    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Kirjaamo    
Suomen biokierto ja biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö - Kirjaamo    
Ulkoministeriö - Kirjaamo    
Valtioneuvoston kanslia - Kirjaamo    
Valtiovarainministeriö - Kirjaamo    
Ympäristöministeriö - Kirjaamo    
Ålands landskapsregering