Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1031/2024

Vastausaika on päättynyt: 22.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta (1289/2021).  

Lakia ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan EU:n valtiontukilainsäädännön muutoksia. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että kaasukäyttöisen paketti- ja kuorma-autojen tuet myönnettäisiin jatkossa niin kutsutun uudistetun vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen nojalla (EU) 2023/2831 (jäljempänä uudistettu vähämerkityksistä tukea koskeva asetus). Kaasukäyttöisen paketti- ja kuorma-auton hankintatuen myöntämisen edellytyksiä koskevia säännöksiä muutettaisiin poistamalla rajoitukset hankintatuen myönnölle maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitetun ajoneuvon hankintaan. Kaasukäyttöisen paketti- ja kuorma-auton tuen yrityskohtaista kokonaismäärää ehdotetaan nostettavaksi 300 000 euroon vuodessa voimassa olevan lain mukaisesta 200 000 eurosta verovuodessa. 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lakiin palautettavaksi henkilöautojen etanoli- ja kaasukonversioiden tukemista eli muuntotukia koskeva sääntely.

Tausta

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan Suomi sitoutuu ilmastolain tavoitteisiin. Hallitusohjelman mukaan päästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan aktiivisia toimia.  

Hallitusohjelmassa on sitouduttu jatkamaan arjen kustannuksia lisäämättömiä toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi, kuten käyttövoimamuutoksen helpottamista erityisesti raskaassa liikenteessä. Hallitusohjelman mukaan edistetään kotimaisten vähäpäästöisten polttoaineiden kehittämistä, tuotantoa sekä lainsäädäntöä, joka lisää niiden käyttöä henkilöautoissa ja raskaassa liikenteessä. Hallitusohjelman mukaan kotimaisen biokaasun käyttöä erityisesti raskaassa liikenteessä voidaan lisätä. 

Eduskunta edellytti ajoneuvojen hankintatukilain muutoksia koskevan käsittelyn (HE 25/2023 vp) yhteydessä 14.11.2023 annetussa lausumassa (EV 20/2023 vp), että hallitus tuo eduskunnalle esityksen, jolla lainsäädäntöön palautetaan mahdollisuus kaasu- ja etanolikonversioiden muuntotukiin.  

Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon määräaikaisesta tukemisesta (1289/2021) tuli voimaan 1.1.2022. Laissa säädetään valtion talousarvion mukaisesta tuesta vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintaa eli ostamista ja pitkäaikaisvuokrausta varten.  

Hankintatukea voidaan myöntää sähkö-, vety- tai kaasukäyttöisen kuorma-auton tai pakettiauton taikka sähkökäyttöisen perävaunun hankintaan. Hankintatukia haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta. Paketti- ja kuorma-auton hankintatukea voi hakea 31.12.2024 asti

Tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa hankintatukilakia vastaamaan muuttuvaa EU:n valtiontukilainsäädäntöä ja mahdollistaa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen hakeminen myös jatkossa. Vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen siirtymäsäännöksen mukaisesti uudistettu asetus tulee huomioida kansallisissa tukiohjelmissa 1.7.2024 alkaen. Lakiehdotuksen tavoitteena on kasvattaa vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää ja sitä kautta edistää liikenteen päästövähennyksiä. 

Tavoitteena on lisäksi palauttaa lakiin henkilöautojen etanoli- ja kaasukonversioiden tukemisen eli muuntotukien sääntely eduskunnan lausuman mukaisesti.  

Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20211289 - Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (1289/2021) Lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter (1289/2021)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM001:00/2024https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2022 - Hankeikkuna: Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen hankintatukilain muuttamisesta vastaamaan uutta EU:n vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om anskaffningsstöd för fordon så att den motsvarar den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302831 - Komission asetus (EU) 2023/2831 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (nk. uudistettu vähämerkityksistä tukea koskeva asetus) Kommissionens förordning (EU) 2023/2831 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i för-draget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/EV_20+2023.pdf - Eduskunnan vastaus EV 20/2023 vp – HE 25/2023 vp Riksdagens svar RSv 20/2023 rd – RP 25/2023 rd

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2024.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2024.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Valmistelijat

Erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108, emmi.simonen@gov.fi. 

Jakelu:
Autoalan Keskusliitto    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Etanoliautoilijat    
Gasgrid Finland Oy    
Gasum Oy    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus Luke    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Neste Oyj    
Oikeusministeriö - Kirjaamo    
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Kirjaamo    
Puolustusministeriö - Kirjaamo    
Sisäministeriö - Kirjaamo    
Sosiaali- ja terveysministeriö - Kirjaamo    
Suomen biokierto ja biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö - Kirjaamo    
Ulkoministeriö - Kirjaamo    
Valtioneuvoston kanslia - Kirjaamo    
Valtiovarainministeriö - Kirjaamo    
Ympäristöministeriö - Kirjaamo    
Ålands landskapsregering