Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets redogörelse om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets redogörelse om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21721/2021

Svarstiden gick ut: 15.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Med statens verksamhetslokalförvaltning avses det sätt på vilket staten har ordnat besittningen och skötseln av sin fastighetsförmögenhet. I Finland har besittningen och skötseln av statens bebyggda fastighetsförmögenhet koncentrerats till Senatkoncernen.

År 2016 övergick staten från ett marknadsbaserat hyressystem till ett hyressystem som grundar sig på självkostnadsprincipen. Detta innebär att Senatkoncernen inte gör vinst genom statens interna hyresverksamhet.

År 2021 grundades vid Senatfastigheter ett dotteraffärsverk med namnet Försvarsfastigheter för att sköta Försvarsmaktens behov av verksamhetslokaler.

Systemet för verksamhetslokaler har i praktiken till och med betydande konsekvenser för skötseln av uppgifter vid de myndigheter som använder lokalerna och för de resurser som myndigheterna har till sitt förfogande. Därför finns det behov av att regelbundet utvärdera statens verksamhetslokalförvaltning och de ändringar som gjorts inom den under de senaste åren.
Bakgrund
I samband med att lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter godkändes förutsatte riksdagen (RSv 194/2020 rd – RP 31/2020 rd) att regeringen före ingången av höstsessionen 2022 lämnar en övergripande redogörelse om Senatfastigheter, dess dotteraffärsverk Försvarsfastigheter och hela Senatkoncernen, där bland annat

1) statens lokalförvaltning i dess helhet, dess organisation, verksamhetsprinciper, reglering, kundens ställning, kostnader, serviceavtal med eventuella anknytande meningsskiljaktigheter, systemets konsekvenser för myndigheternas förutsättningar att sköta sina lagstadgade uppgifter och lokalförvaltningens ansvar bland annat för brister i lokalernas skick granskas,

2) affärsverksmodellens lämplighet som organisationsform för statens lokalförvaltning bedöms mer generellt och

3) det bedöms hur den nya lagstiftningen om Försvarsfastigheter fungerar, särskilt i fråga om genomförandet av styrningsbehörigheten mellan finansministeriet och försvarsministeriet, och hur personalens ställning utvecklas.
Målsättningar

Syftet med statsrådets redogörelse om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning är att lägga fram en sådan övergripande översikt, som riksdagen förutsätter, över statens fastighets- och verksamhetslokalförvaltning och Senatkoncernens verksamhet som verkställer den (RSv 194/2020 rd).

I redogörelsen beskrivs besittningen och skötseln av statens bebyggda fastighetsegendom i Finland och utomlands. Dessutom presenteras i redogörelsen statens interna hyressystem, med hjälp av vilket statliga ämbetsverk och inrättningar anskaffar verksamhetslokaler för eget bruk. I redogörelsen beskrivs de förändringar som skett i statens hyressystem under de senaste åren och bedöms hur de har lyckats. Bedömningen grundar sig på de undersökningar som gjorts om detta.

I redogörelsen beskrivs det första verksamhetsåret vid Senatkoncernen, som grundades i början av 2021. I redogörelsen beskrivs också hur personalens ställning utvecklas i den nya koncernen samt vilka erfarenheter de ämbetsverk och inrättningar som använder koncernens verksamhetslokaltjänster har av smidigheten i ärendehanteringen.

I slutet av redogörelsen presenteras bedömningar av framtidsutsikterna och utvecklingsbehoven i fråga om statens verksamhetslokalförvaltning.

Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM173:00/2021 - Valtioneuvoston hankeikkuna, selonteko Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta. / Statsrådets projektfönster, redogörelse om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning.

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM130:00/2021 - Valtioneuvoston hankeikkuna, asiantuntijaryhmä Senaatti-konsernia koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelun tukemiseksi. / Statsrådets projektfönster, sakkunniggrupp till stöd för beredningen av statsrådets redogörelse om Senatkoncernen.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena senast fredagen den 15 juli 2022. Begäran om utlåtande publicerades torsdagen den 2 juni 2022 på finska och svenska.

Bifogare finns ett utkast till redogörelse på finska och redogörelsens centrala innehåll på svenska (sammandrag, inledning och slutsatser).
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandena i första hand via tjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns i tjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Om man inte vill registrera sig i tjänsten är det inget hinder för att lämna ett utlåtande, utan utlåtandet kan även lämnas genom att sända det per e-post till finansministeriets registratorskontor (kirjaamo.vm@gov.fi). Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format. I de utlåtanden som sänds per e-post ska rubriken Senaatti-selonteko VN/21721/2021 anges som referens.
 
Utlåtandet kan lämnas antingen av en organisation eller av en enskild person. Även andra än de som mottagit en begäran om utlåtande är välkomna att yttra sig i ärendet, och begäran får fritt spridas vidare. 
 
Utlåtandena är offentliga och publiceras utöver i utlåtandetjänsten också i projektportalen. 
Beredare
Mer information fås av

Peppiina Huhtala, regeringssekreterare, tfn 050 470 2104
Tero Meltti, finansråd, tfn 0295 530 770, under tider 3.6.-8.7.2022.
fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ammattiliitto Pro    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Bulevardin Teatteri ry    
Celia    
Designmuseon säätiö- Stiftelsen för Designmuseet sr    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansallisgalleria    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajariitalautakunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Sami Museum-Saamelaismuseosäätiö    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto    
Suomen Akatemia    
Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö    
Suomen Kansallisooppera ja baletti sr    
Suomen maatalousmuseosäätiö    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallitus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö