Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi Senaatti-konsernista ja valtion tilahallinnosta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi Senaatti-konsernista ja valtion tilahallinnosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21721/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtion tilahallinnolla tarkoitetaan tapaa, jolla valtio on järjestänyt kiinteistövarallisuutensa hallinnoinnin ja hoitamisen. Suomessa valtion rakennetun kiinteistövarallisuuden hoito ja hallinnointi on keskitetty Senaatti-konsernille.

Vuonna 2016 valtiolla siirryttiin markkinaperusteisesta vuokrajärjestelmästä omakustannusperusteiseen vuokrajärjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että Senaatti-konserni ei tee voittoa valtion sisäisellä vuokraustoiminnallaan.

Vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöille perustettiin Puolustuskiinteistöt-niminen tytärliikelaitos hoitamaan Puolustusvoimien toimitilatarpeita.

Toimitilajärjestelmällä on käytännössä merkittäviäkin vaikutuksia tiloja käyttävien viranomaisten tehtävien hoitoon ja niiden käytössä oleviin resursseihin. Valtion tilahallintoa ja siinä viime vuosina tehtyjä muutoksia on siksi tarpeen arvioida säännöllisesti.
Tausta
Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä annetun lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti (EV 194/2020 vp.–HE 31/2020 vp.), että hallitus antaa vuoden 2022 syysistuntokauden alkuun mennessä kokonaisvaltaisen selonteon Senaatti-kiinteistöistä, sen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöistä sekä koko Senaatti-konsernista, jossa muun muassa:

1) tarkastellaan valtion tilahallintoa kokonaisuudessaan, sen organisaatiota, toimintaperiaatteita, sääntelyä, asiakkaan asemaa, kustannuksia, palvelusopimuksia ja niihin mahdollisesti liittyneitä erimielisyyksiä, järjestelmän vaikutuksia viranomaisten edellytyksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviään ja tilahallinnon vastuuta muun muassa toimitilojen kuntoon liittyvistä puutteista; ja

2) arvioidaan yleisemminkin liikelaitosmallin sopivuutta valtion tilahallinnon organisaatiomuotona; sekä

3) arvioidaan uuden Puolustuskiinteistöjä koskevan sääntelyn toimivuutta erityisesti valtiovarainministeriön ja puolustusministeriön välisen ohjaustoimivallan toteutumisen osalta sekä henkilöstön aseman kehittymistä. 
Tavoitteet

Valtioneuvoston Senaatti-konsernia ja valtion toimitilahallintoa koskevan selonteon tarkoituksena on tuottaa eduskunnan edellyttämä kokonaisvaltainen katsaus valtion kiinteistö- ja toimitilahallintoon sekä sitä toimeenpanevan Senaatti-konsernin toimintaan (EV 194/2020 vp.)

Selonteossa kuvataan valtion rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta ja hoito Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi selonteossa esitellään valtion sisäinen vuokrajärjestelmä, jonka perusteella valtion virastot ja laitokset hankkivat toimitiloja käyttöönsä. Selonteossa kuvataan valtion vuokrajärjestelmässä viime vuosina tapahtuneet muutokset ja arvioidaan niiden onnistumista. Arvion pohjana ovat asiasta teetetyt tutkimukset.

Selonteossa kuvataan vuoden 2021 alussa perustetun Senaatti-konsernin ensimmäistä toimintavuotta. Selonteossa kuvataan henkilöstön aseman kehittymistä uudessa konsernissa, sekä konsernin toimitilapalveluita käyttävien virastojen ja laitosten kokemuksia asioinnin sujuvuudesta.

Selonteon lopussa esitetään arvioita valtion tilahallintoon liittyvistä tulevaisuuden näkymistä ja kehittämistarpeista.

Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM173:00/2021 - Valtioneuvoston hankeikkuna, selonteko Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta. / Statsrådets projektfönster, redogörelse om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning.

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM130:00/2021 - Valtioneuvoston hankeikkuna, asiantuntijaryhmä Senaatti-konsernia koskevan valtioneuvoston selonteon valmistelun tukemiseksi. / Statsrådets projektfönster, sakkunniggrupp till stöd för beredningen av statsrådets redogörelse om Senatkoncernen.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 15.7.2022. Lausuntopyyntö on julkaistu torstaina 2.6.2022 suomeksi ja ruotsiksi.

Liitteenä suomenkielinen selontekoluonnos ja toisena liitteenä ruotsiksi käännetty selontekoluonnoksen keskeinen sisältö (tiivistelmä, johdanto ja johtopäätökset).
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm@gov.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viittenä otsikkoa Senaatti-selonteko VN/21721/2021.
 
Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa ja lausuntopyyntöä saa jakaa vapaasti eteenpäin. 
 
Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Hallitussihteeri Peppiina Huhtala, p. 050 470 2104
Finanssineuvos Tero Meltti, p. 02955 30770 ajalla 3.6.-8.7.2022.
etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Ammattiliitto Pro    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Bulevardin Teatteri ry    
Celia    
Designmuseon säätiö- Stiftelsen för Designmuseet sr    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Kansallisarkisto    
Kansallisgalleria    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajariitalautakunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Markkinaoikeus    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Ruokavirasto    
Sami Museum-Saamelaismuseosäätiö    
Satakunnan ELY-keskus    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto    
Suomen Akatemia    
Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö    
Suomen Kansallisooppera ja baletti sr    
Suomen maatalousmuseosäätiö    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallitus    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö