Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till ändring av avfallslagen

Regeringens proposition med förslag till ändring av avfallslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/621/2022

Svarstiden gick ut: 12.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av avfallslagen.
 
Bakgrund

I utkastet till regeringens proposition föreslås det i enlighet med Sanna Marins regeringsprogram att gränsen för den kommunala avfallshanteringsaktörens försäljning till utomstående ska hållas vid 10 procent också från och med den 1 januari 2030.

Dessutom föreslås det att en övergångsbestämmelse som anknyter till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet tas in i avfallslagen. Genom bestämmelsen kvarstår kommunens ansvar för att ordna hanteringen av kommunalt avfall från fastigheter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet högst till utgången av 2025.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt hösten 2022.

Vi ber er särskilt kommentera konsekvensbedömningen av förslaget.
 
 
Målsättningar
Målet är att genomföra den skrivning som ingår i den strategiska helheten ”ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden” i Sanna Marins regeringsprogram och enligt vilken den kommunala avfallshanteringens gräns för försäljning till utomstående ska hållas vid 10 procent också fr.o.m. den 1 januari 2030. Ett ytterligare mål är att förtydliga tillämpningen av avfallslagen och säkerställa att avfallshanteringen fungerar när det gäller hanteringen av kommunalt avfall i fastigheter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet, när de nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet i enlighet med lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen vid ingången av 2023.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM001:00/2022 - Hankkeen sivu valtioneuvoston Hankeikkunassa

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 12 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

För att underlätta behandlingen av remissvaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på adressen lausuntopalvelu.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av regeringssekreterare Sirkku Jaakkola (8.8–12.8) tfn 0295 250 007, miljörådet Riitta Levinen (8.–12.7) tfn 0295 250 162, regeringssekreterare Jussi Kauppila (25.7–12.8), tfn 0295 250 085 och sakkunnig Tuuli Oikarinen (13.7–22.7) tfn 0295 250 298. E-postadresserna har formen förnamn. efternamn (at) gov.fi.  
Sändlista:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin kaupunki    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maakuntien tilakeskus    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

jätelaki, jäte, jätehuolto, sidosyksikköraja, sote-uudistus

avfallslagen, avfall, avfallshantering, gränsen för anknutna enheter, social- och hälsovårdsreformen