Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Anmälän om uppgifter om personer ombord på passagerarfartyg

Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Anmälän om uppgifter om personer ombord på passagerarfartyg

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/471392/03.04.01.00 /2023

Svarstiden gick ut: 27.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om följande föreskriftutkast:
Anmälan om uppgifter om personer ombord på passagerarfartyg (TRAFICOM/471392/03.04.01.00/2023)
Bakgrund
Lagen 158/2023 om ändring av lagen om passagerarfartygs personlistor (1038/2009) utfärdades i februari 2023 och trädde i kraft den 1 mars 2023. I 5 § 2 mom. och 6 § 5 mom. i lagen ges Transport- och kommunikationsverket behörighet att meddela närmare tekniska föreskrifter om anmälan och de system som ska användas för anmälan och om lämnande av de uppgifter som avses i 6 § 1 mom. i lagen.
I Finland är syftet dessutom att införa ett nytt informationssystem Nautilus som är avsett för anmälan om antalet personer ombord på passagerarfartyg i inrikesfart och som förutsätter ändringar i ämbetsverkets tidigare föreskrift om anmälan om antalet personer ombord på passagerarfartyg.
Målsättningar
Föreskriftens målsättning är att meddelas närmare tekniska föreskrifter om kraven som ingår i lagen om passagerarfartygs personlistor.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftutkastet lämnas in senast den 27 februari 2024 klo. 16.15.
Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft våren 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen www.lausuntopalvelu.fi
Observera att alla utlåtanden som lämnas är offentliga i sin helhet.
Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM
Beredare
Ytterligare information ger:
Aleksi Uttula, päällikkö/chef, aleksi.uttula(at)traficom.fi, 029 534 6468
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, 029 534 7334
 
Sändlista:
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Länsirannikon Koulutus Oy Winnova    
Meriliitto - Sjöfartsförbundet ry    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Suomen laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Väylävirasto