Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av statsrådets förordning om adoption (202/2012)

Ändring av statsrådets förordning om adoption (202/2012)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25687/2022

Svarstiden gick ut: 21.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet.

Statsrådets förordning om adoption (202/2012) föreslås att ändras. I 1 § av förording ordet kommunen ska ersättäs med ord välfärdsområde, vilket ska motsvara social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft 1.1.2023. Till förordningen ska fogas en ny 17 a § ocn enligt den ska social- och hälsovårdmininteriet fastställa grunderna för arvoden till ledemöterna i nämden. 
Bilagor:
Tidtabell
Social- och hälsovårdsministeriet begär er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 21 november 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen sänd utlåtandena senast den 21 november 2022. Sänd dem i första hand till tjänsten Utlåtande.fi.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Alternativt kan ni lämna ert utlåtande genom att sända det till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi) och hänvisa till diarienumret VN/25687/2022.
 
Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.

 Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.                             


 
Beredare
Ytterligare information ges vid behov:
Jurist Titta Honkala p. 02951 63457
Jurist Anni Ritari
e-post är formen förnam.efternam@gov.fi
Sändlista:
adoptiolautakunta    
Oikeusministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valvira