Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Servicenivån i Skärgårshavets färjtrafiken

Servicenivån i Skärgårshavets färjtrafiken

Diarienummer för begäran om utlåtande: VARELY/1949/2019

Svarstiden gick ut: 15.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det riksomfattande ansvaret för skötseln av landsvägsfärjetrafiken, inklusive bestämningen av servicenivån i trafiken, upphandlingen av tjänsterna samt den administrativa behandlingen av tillstånd för förkörsrätt till färjor, har koncentrerats till ansvarsområdet trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Landsvägsfärjetrafiken baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar (23.6.2005/503).

Landsvägsfärjetrafik bedrivs vid 41 färjelägen. Av dessa färjelägen finns 17 i Skärgårdshavet och 14 i Insjöfinland, medan de övriga färjelägena är geografiskt utspridda längs kusten och insjöarna i ett område som sträcker sig från Finska viken till Kemijärvi.  Av landsvägsfärjelägena är 34 för vajerfärjor och 7 för frigående färjor. Vajerfärjorna trafikerar i regel fastspända i en styrvajer medan de frigående färjorna opererar som frigående fartyg.
Bakgrund
Den gällande definitionen av servicenivån för landsvägsfärjetrafiken upprättades av Vägförvaltningen 2004. En del av avtalen för färjetrafiktjänsterna i Skärgårdshavet löper ut den 1 januari 2020 och trafiktjänsterna konkurrensutsätts våren 2019. Upphandlingskriterierna för den kommande konkurrensutsättningen har kompletterats med ett viktigt tillägg. Förutom driftsäkerheten och den önskade servicenivån beaktas nu även miljökonsekvenserna. En övergång till schemalagd färjetrafik är ett effektivt sätt att förbättra färjornas beläggningsgrad och minska miljöbelastningen från trafiken.
Målsättningar
Genom en övergång till schemalagd trafik vill väghållaren minska konsekvenserna av utsläppen från färjetrafiken och förbättra beläggningsgraden för den upphandlade färjekapaciteten.
Tidtabell
Utlåtanden ska lämnas senast den 15 Oktober 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Servicenivån presenteras enligt färjeläge. Skriv ditt utlåtande vid det färjeläge utlåtandet gäller.
Beredare
Tapani Jaakkola
Vägingengör
NTM-Centralen i Egentliga Finland
tapani.jaakkola@ely-keskus.fi
Sändlista:
Tapani Jaakkola    
Tomas Eklund, Paraisten kaupunki    
Ämnesord

Lossi

Maantielauttaliikenne

Lauttaliikenne

lauttaliikenteen palvelutaso

färjtrafiken

färja

Servicenivån i färjtrafiken