Remissinstans Sparad Utlåtande
Rajavartiolaitos 16.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 16.6.2022
Puolustusministeriö 16.6.2022
Museovirasto 16.6.2022
Sisäministeriö 16.6.2022
WWF Suomi 16.6.2022
Suomen ympäristökeskus 16.6.2022
AVIen ympäristölupavastuualueiden yhteinen lausunto 16.6.2022
    • Voitte kirjoittaa yleiset huomionne HE-luonnoksesta alla olevaan kenttään
    • Suomen luonnonsuojeluliitto, Kattainen Matti
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Suomen luonnonsuojeluliitto kiittä mahdollisuudesta lausua asiassa. Kannatamme ehdotettuja muutoksia seuraavin tarkennuksin.
    • Suomen Kuntaliitto ry, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lakiesitys on kannatettava. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii sekä lupa- että valvontaviranomaisena ja kuntien näkökulmasta yhteystyön tiivistäminen myös valtion ympäristölupa- ja valvontaviranomaisten kesken on tarkoituksenmukaista. Kuntien näkökulmasta valtion ympäristöhallinnon rakenne voisi olla nykyistä tiiviimpikin, viitaten ympäristöhallintoon 2009 asti sekä myöhemmin suunniteltuun Luova-virastoon.
    • Liikenne- ja viestintävirasto
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Liikenne- ja viestintäviraston lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Traficom kiinnittää huomiota seuraaviin osioihin: Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteistyö Esitysluonnoksessa esitetään ympäristönsuojelulakiin uutta 44 b §:ää, joka käsittelisi viranomaisten yhteistyötä lupa-asian käsittelyssä. Säännöksen mukaan viranomaisen on lupahakemusta käsitellessään huolehdittava tarvittavasta yhteydenpidosta niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. Viranomaisen on lupa-asian selvittämiseksi ja lupaharkintaa varten tarvittaessa neuvoteltava tai käytävä keskusteluja asianomaisen valvontaviranomaisen ja myös hakijan kanssa. Asian selvittämiseksi voidaan lisäksi järjestää yleisön kuulemistilaisuus, jossa voidaan esittää muistutuksia ja mielipiteitä. Esityksen perusteluissa viitataan erityisesti aluehallintoviraston ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) väliseen yhteistyöhön, mutta pykälän muotoilu on yleinen. Liikenne- ja viestintävirasto kannattaa ehdotettua 44 b §:ää nyt ehdotetussa muodossa. Virasto esittää, että perusteluissa tuotaisiin selkeämmin esille, että sitä ei sovellettaisi yksin aluehallintoviraston ja ELY-keskusten välillä, vaan sitä voitaisiin soveltaa kaikissa tapauksissa, joissa ympäristöluvan kohteena olevaan toimintaan liittyy muiden viranomaisten lupia tai valvontaa. Liikenne- ja viestintäviraston vastuualueella tämä ajankohtaistuu muun muassa lentopaikkojen ympäristölupien käsittelyssä. Liikenne- ja viestintävirastossa oli esimerkiksi jokin aika sitten tarkasteltavana Räyskälän lentopaikkaa koskeva ilmailulain 157 §:n mukainen toiminta-aikarajoitus. Samanaikaisesti kunta käsitteli lentopaikan ympäristölupaa. Virasto oli asioiden käsittelyn aikana kiinteästi yhteydessä kuntaan ja virastossa harkittiin mahdollisuuksia esimerkiksi näiden keskenään asiallisesti selkeästi liitännäisten prosessien hoitamiseksi lentopaikan ja kuntalaisten näkökulmasta mahdollisimman saumattomasti. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi yhteinen viestintä käynnissä olevista prosesseista ja niiden keskinäisestä suhteesta helpottaisi sekä asianosaista luvan hakijaa että kuntalaisia hahmottamaan, mitä asioita missäkin prosessissa tarkastellaan. Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus on tunnistanut päätöksessään KHO:2020:167, kuinka ympäristölupaviranomaisen ja ilmailuviranomaiset toimivaltuudet ja vaatimukset sivuavat toisiaan ja ovat osin jopa päällekkäiset. Suomen ympäristökeskuksen hylkyjä ja likaantuneita eläimiä koskevat tehtävät Traficom pitää hyvänä, että lainsäädännössä määritellään vastuuviranomainen ympäristövahingon vaaraa aiheuttavien hylkyjen seurannalle ja saneeraukselle sekä öljy- tai kemikaalivahingon seurauksena likaantuneiden eläinten hoitamisen järjestämiseen. Jarno Ilme Verkostojohtaja Ville Räisänen Johtava asiantuntija Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 7.6.2022. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa sähköisiä allekirjoituksia tukevalla lukijaohjelmalla tai Traficomin kirjaamosta.
    • Väylävirasto
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Väylävirastolla ei ole lausuttavaa HE-luonnoksesta.
    • Metsäteollisuus ry
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Luonnoksen perusteluissa ja tavoitteissa nostetaan esiin erityisesti aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten välisen yhteistyön parantaminen. Varsinaisessa pykäluonnoksessa 44§ kuitenkin mainitaan, että viranomaisen on lupahakemusta käsitellessään huolehdittava tarvittaessa yhteydenpidosta niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. Lisäksi pykäläluonnoksen mukaan viranomaisen on lupa-asian selvittämiseksi ja lupaharkintaa varten tarvittaessa neuvoteltava tai käytävä keskusteluja asianomaisen valvontaviranomaisen ja myös hakijan kanssa. Asian selvittämiseksi voidaan lisäksi järjestää yleisön kuulemistilaisuus, jossa voidaan esittää muistutuksia ja mielipiteitä.
    • Suomen Kalankasvattajaliitto ry
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Myös Suomen Kalankasvattajaliitto ry (jäljempänä Liitto) pitää erittäin tärkeänä ympäristölupamenettelyn kehittämistä niin, että luvitus sujuvoituu ja nopeutuu merkittävästi nykyisestä. Liitto ei kuitenkaan tunnista lakiluonnoksessa esitettyä huolta siitä, että valvontaviranomaisen kanta ei tulisi lupaprosessissa riittävästi esiin. Kalankasvatuksen luvituksen sujuvoittaminen edellyttäisi ympäristönsuojelulain 39 a §:ssä säädetyn ennakollisen neuvonnan systemaattista kehittämistä. Tähän myös ELY-keskusten E-vastuualueet pitäisi saada mukaan. Lakiluonnoksessa esitetyn kaltainen lupa- ja valvontaviranomaisen yhteistyö ei tuo asiaan mitään parannusta. Sinänsä nykyisen ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n siirtäminen laintasoiseen säännökseen on perusteltua. Liitto ei kuitenkaan näe tarvetta säännöksen sisällölliseen muuttamiseen. Liitolla ei ole lausuttavaa lakiluonnokseen sisältyvään Suomen ympäristökeskuksen roolin tarkentamiseen.
    • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä "MaRa") lausuu asiasta seuraavaa: Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 13 §:n 2 momentin mukaan viranomainen voi lupa- tai ilmoitusasian selvittämiseksi tarvittaessa järjestää neuvotteluja asianomaisen valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa. Viranomainen voi myös järjestää yleisön kuulemistilaisuuden, jos asian selvittämisen katsotaan vaativan laajemman yleisön kuulemista tai asiasta keskustelemista. MaRa kannattaa ehdotetun mukaisen vastaavan sääntelyn siirtämistä lain tasolle ja samalla myös säännöksen tarkistamista.
    • Metsähallitus
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Metsähallituksella ei ole lausuttavaa hallituksen esitysluonnoksesta.
    • Pohjois-Savon ELY-keskus
     Uppdaterad:
     6.6.2022
     • -
    • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
     Uppdaterad:
     1.6.2022
     • -
    • Ympäristönsuojelulain 21 §:n 4 momentti ja säännöskohtaiset perustelut
    • Suomen Kuntaliitto ry, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Vastuuviranomainen selkeyttäminen ympäristövahingon vaaraa aiheuttavien hylkyjen seurannalle ja saneeraukselle sekä öljy- tai kemikaalivahingon seurauksena likaantuneiden eläinten hoitamisen järjestämiselle on tarpeen.
    • Pohjois-Savon ELY-keskus
     Uppdaterad:
     6.6.2022
     • -
    • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
     Uppdaterad:
     1.6.2022
     • Säännöksen 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi tarkentamalla Suomen ympäristökeskuksen tehtäviä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (myöhemmin POPELY) pitää tärkeänä ja tarkoituksenmukaisena ympäristövahingon vaaraa aiheuttavien hylkyjen seurannan ja saneerauksen sekä öljy- tai kemikaalivahingon seurauksena likaantuneiden eläinten hoitamisen järjestämisen lisäämistä SYKE:n tehtäviin niitä koskevan vastuun ja oikeustilan selventämiseksi.
    • Ympäristönsuojelulain 44 b ja 115 e § ja säännöskohtaiset perustelut
    • Suomen luonnonsuojeluliitto, Kattainen Matti
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • 44 b §:n toinen virke velvoittaisi lupaviranomainen ja valvontaviranomainen neuvottelemaan tarvittaessa lupa-asian selvittämiseksi ja lupaharkintaa varten on ongelmallinen erityisesti valvontaviranomaisen yleisen edun valvonnasta tehtävästä seuraavan YSL:n valvontatehtävän ja valitusoikeuden kannalta. YSL ei tunne neuvottelu mahdollisuutta muuten kuin kansainvälisiä ulottuvuuksia omaavassa lupahakemuksessa. Tässä tapauksessa neuvottelu velvollisuus koskee kahden tai useamman eri valtion ympäristöviranomaisia. Neuvottelu-velvollisuuden sisältö eroaa ollenaisesti keskustelu-velvollisuudesta. Neuvottelu-velvollisuuteen liittyy mahdollisuus neuvotella lupa-asian sisällöstä luvanhakijan oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta. ELY-keskuksella valvonta viranomaisella ei kuitenkaan ole velvollisuutta tai oikeutta YSL:n mukaan yleisen edun valvojan tehtävässä huomioida lupa-asian selvittämisessä tai tehdä lupaharkintaa luvanhakijan edun mukaisesti. Säädöksestä tulee poistaa neuvottelu-velvollisuus valvontaviranomaiselta. Keskustelu-velvollisuus turvaa ehodtuksen asetetut tavoiteett vaarantamatta viranomaisten riippumattomuutta.
    • Suomen Kuntaliitto ry, Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Säännöksen mukaan viranomaisen on lupahakemusta käsitellessään huolehdittava tarvittavasta yhteydenpidosta niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. Viranomaisen on lupa-asian selvittämiseksi ja lupaharkintaa varten tarvittaessa neuvoteltava tai käytävä keskusteluja asianomaisen valvontaviranomaisen ja myös hakijan kanssa. Esityksen perusteluissa viitataan aluehallintoviraston ja ELY-keskuksen väliseen yhteistyöhön muttei kuitenkaan suljeta muita viranomaisia pois. Ehdotetussa 44 b §:ssä tai sen perusteluissa tulisi selkeyttää mitä muita viranomaisia neuvotteluvelvoite koskee. Erityisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli kaipaa selvennystä. Luvitettavalla toiminnalla voi olla samanaikaisesti myös muiden valtion ja kunnan viranomaisten lupa-asioita vireillä. Yhteydenpidon lisääminen eri viranomaisten kesken on kannatettavaa siten, että valtion viranomainen on aloitteellinen asiassa, esityksestä ei selkeästi ilmene onko aloitteellinen neuvottelujen ja keskustelujen käymiselle AVI vai ELY-keskus. Lakiesityksen ei tule lisätä kuntien hallinnollista taakkaa eikä hidastaa lupakäsittelyä. Yhteistyön ja neuvottelun lisäämisellä on kuitenkin järkevästi toteutettuna mahdollista sujuvoittaa lupakäsittelyä ja parantaa myös ympäristönsuojelun tasoa.
    • Varsinais-Suomen ELY, Ympäristönsuojeluyksikkö
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • YSL 44 b § Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää ehdotettua ympäristönsuojelulain 44 b §:ää kannatettava. Säännöksen sisällöllinen tarkentaminen ja sen siirtäminen ympäristönsuojeluasetuksesta lain tasolle selkeyttää sääntelyä. ELY-keskus arvioi, että aiempaa velvoittavampi sanamuoto yhdenmukaistaa lupaharkinnan käytäntöjä viranomaisten välillä, mutta antaa kuitenkin harkinnanvaraa selkeiden ja yksinkertaisempien lupa-asioiden kohdalla. ELY-keskus katsoo, että lupa- ja valvontaviranomaisten välillä käytävät neuvottelut ja keskustelut lähtökohtaisesti parantavat lupamääräysten yhdenmukaista ymmärtämistä ja valvottavuutta sekä vähentävät ELY-keskuksen tarvetta valittaa lupapäätöksistä. ELY-keskus arvioi, että uudet toimintatavat vievät aluksi valvontaviranomaisen resursseja, mutta pidemmällä aikavälillä sääntelyn voidaan arvioida sujuvoittavan lupamenettelyä. Varsinais-Suomen ELY-keskus huomauttaa lisäksi, että tieto voimassa olevasta yleis- ja asemakaavasta sekä kaavan tulkinnasta tulee kuntakaavoituksesta vastaavilta kunnilta.
    • Suomen Kalankasvattajaliitto ry
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Kuten yleisten huomioiden kohdalla on todettu, Liitto ei näe tarvetta säännöksen sisällölliseen muuttamiseen. Lakiluonnoksessa esitetään lupa- ja valvontaviranomaisten keskinäinen neuvottelu ja keskustelu jopa etusijalle suhteessa luvanhakijan kanssa käytäviin neuvotteluihin ja keskusteluihin. Lisäksi lakiluonnoksessa esitetään, että viranomaisten yhteistyö olisi lupamenettelyn lähtökohta. Nykyiseen sääntelyyn verrattuna tämä voi kalankasvatuksessa vaarantaa luvanhakijan oikeusturvan toteutumisen. Esitetty muutos on myös lupamenettelyn avoimuuden kannalta nähtävä heikennyksenä, varsinkin kun viranomaisneuvotteluista ei olisi välttämätöntä laatia edes muistiota. Liitto pitää erittäin tärkeänä, että kaikissa lupaharkintaan vaikuttavissa neuvotteluissa varataan hakijalle tilaisuus tulla kuulluksi sekä että viranomaisten keskinäisistä neuvotteluista laaditaan muistio tai neuvotteluiden sisältö kirjataan lupa-asiakirjoihin. Lakiluonnoksen perustuslakisuhdetta koskevassa osassa on sivuutettu perustuslain 18 §:ssä säädetty elinkeinovapaus. Liiton mielestä on erittäin tärkeää, että perustuslaissa taattujen erilaisten oikeuksien toteutumisen sekä erityisesti oikeusturvanäkökohtien ja hyvän hallinnon vaatimusten kannalta lupaharkinta on säilytettävä itsenäisenä nimenomaan lupaviranomaisella eikä tätä tule millään tavalla heikentää tai vaarantaa. Liitto esittää, että säännöksen otsikoksi muutetaan Yhteistyö lupa-asian käsittelyssä ja että vastaava muutos tehdään 115 e §:n 9) kohtaan. Lakiesityksen perusteluista tulee lisäksi poistaa kohdat, jotka voivat johtaa hakijan aseman heikentymiseen lupaprosessissa.
    • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Viranomaisen velvollisuutena on huolehtia asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Ehdotetussa 44 b §:ssä säädettäisiin lupa-asian käsittelystä. Säännöksen mukaan viranomaisen on lupahakemusta käsitellessään huolehdittava tarvittavasta yhteydenpidosta niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. Viranomaisen on lupa-asian selvittämiseksi ja lupaharkintaa varten tarvittaessa neuvoteltava tai käytävä keskusteluja asianomaisen valvontaviranomaisen ja myös hakijan kanssa. Asian selvittämiseksi voidaan lisäksi järjestää yleisön kuulemistilaisuus, jossa voidaan esittää muistutuksia ja mielipiteitä. Ympäristönsuojelulain tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä ja torjua ilmastomuutosta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta. MaRa pitää tärkeänä, että lupahakemusta koskevien neuvottelujen ja keskustelujen ei voida katsoa korvaavan lausuntomenettelyä, jossa ELY-keskuksen pitää tuoda esiin ne seikat, joiden se katsoo olevan tarpeellisia huomioida lupaharkinnassa. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 43 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Edelleen saman säännöksen 2 momentin mukaan muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. MaRa katsoo, että viranomaisen tulee järjestää asian selvittämiseksi nykyistä paljon useammin avoimia yleisön kuulemistilaisuuksia, joissa muut asianosaiset tai lupahankkeen vaikutuspiiriin kuuluvat asukkaat ja muiden elinkeinojen harjoittavat voivat esittää muistutuksia ja mielipiteitä. Ympäristölupaa koskevien hakemusten laajuus ja asiasisältö asettaa usein erityisen haasteen vuorovaikutuksen toteutumiselle. Näin on muun muassa kaivostoimintaa koskevien lupa-asioiden yhteydessä. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavana olevaa kaivoslakia on tarkoitus muuttaa niin, että kaivosviranomaisen velvollisuudeksi tulee järjestää yleisölle avoin tilaisuus muistutusten ja mielipiteiden tekemisen tueksi, kun kyseessä on esimerkiksi kaivoslupaa koskeva hakemus. MaRa katsoo, että tämä olisi hyvä asettaa viranomaisen velvollisuudeksi vastaavalla tavalla myös ympäristönsuojelulaissa. Yleisölle tarkoitettujen kuulemistilaisuuksien järjestäminen parantaisi lupahankkeen paikallista hyväksyttävyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä lupahankkeen vaikutusalueen kiinteistön- ja maanomistajien tiedonsaantioikeutta. On olennaista, että vaikutusalueen asukkailla ja muilla toimijoilla on käytettävissään riittävät tiedot hankkeen vaikutuksista, jotta he voivat lausua näiden vaikutusten merkityksestä olosuhteisiinsa. Välittömän kuulemisen kautta on mahdollista parantaa lupahakemusta koskevan vaikutusalueen asukkaiden ja muiden tahojen mahdollisuuksien saada suunnitellusta hankkeesta enemmän tietoa.
    • Pohjois-Savon ELY-keskus
     Uppdaterad:
     6.6.2022
     • Pohjois-Savon ELY-keskus pitää ehdotettua ympäristönsuojelulain 44 b §:ää tavoitteiltaan kannatettavana. Katsomme, että tulkittuna yhdessä sitä koskevien yksityiskohtaisten perustelujen kanssa, ehdotettu 44 b § on omiaan tiivistämään lupa- ja valvontaviranomaisen välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä ympäristölupa-asioissa. Esitetyssä muodossaan säännös on viranomaisia selkeästi yhteistyöhön velvoittava, mutta samalla se jättää näille myös riittävästi liikkumavaraa yhteydenpito- ja yhteistyötapojen käytännön toteuttamisessa.
    • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
     Uppdaterad:
     1.6.2022
     • Uusi 44 b § -POPELY pitää ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n säännösten siirtämistä ympäristönsuojelulakiin tarkoituksenmukaisena. Ehdotetun säännöksen velvoittavamman sanamuodon voidaan katsoa parantavan osaltaan hakijan oikeusturvaa. -lakiehdotuksella lisättäisiin ympäristönsuojelulakiin uusi 44 b § viranomaisen yhteydenpidosta valvontaviranomaisen ja hakijan kanssa. Ehdotusluonnoksen mukaan tavoitteena on parantaa nimenomaan aluehallintovirastojen (valtion ympäristölupaviranomainen) ja ELY-keskusten (valtion valvontaviranomainen) välistä yhteistyötä lupa-asian käsittelyssä. Tämä ei kuitenkaan käy ilmi itse ehdotetusta pykälästä. Jos tarkoitus on, että säännös koskisi vain aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten välistä yhteistyötä, se tulisi käydä ilmi itse säännöksestä esim. korvaamalla kohdat " Viranomaisen…" kuulumaan "valtion ympäristö-lupaviranomaisen…". - uuden pykälän osalta ei ehdotusluonnoksessa mainita kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen roolia ympäristölupaviranomaisena. Onko tarkoitus, että uuden pykälän myötä kunnan ympäristölupaviranomaisella ei olisi enää ympäristönsuojelulakiin/-asetukseen perustuvaa mahdollisuutta/velvollisuutta järjestää neuvotteluja hakijan kanssa lupa-asian käsittelyn yhteydessä? Toki edelleen kunnan ympäristölupaviranomaiselle jää selvittämisvelvollisuus hallintolain 31 §:n nojalla. - POPELY:n näkemyksen mukaan ehdotettu uusi 44 b § ei välttämättä sujuvoita ja nopeuta lupamenettelyä mm. mahdollisine uusine kuulemisineen. Koska ehdotettavan säännöksen nojalla viranomaisten yhteistyö olisi lupamenettelyn lähtökohta lukuun ottamatta rutiininomaisia ja hyvin selkeitä tapauksia, uusi menettely tulisi POPELY:n näkemyksen mukaan sovellettavaksi merkittävään osaan lupahakemuksia ja näin todennäköisesti pidentäisi lupakäsittelyn kokonaisaikoja. Kuitenkin lupaharkinnan yhteydessä pidettäviä lupaviranomaisen ja valvontaviranomaisen välisiä neuvotteluja/keskusteluja lupaluonnoksesta ja -määräyksistä POPELY pitää kannatettavina ja tarpeellisina, koska ne parantaisivat lupapäätöksen yhdenmukaista ymmärrettävyyttä ja valvontaa. Myös selkeät ja yksiselitteiset lupamääräykset parantaisivat ympäristöluvan laatua ja edelleen luvan noudattamista. YSL 115 e § -säännöskohtaisista perusteluista puuttuu 115 e §:n muutos (uusi 9 kohta, viittaussäännös)
    • Voitte kirjoittaa muut huomionne hallituksen esityksen luonnoksesta ja yleisperusteluista alla olevaan kenttään
    • Metsäteollisuus ry
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Metsäteollisuus kannattaa viranomaisten välisen monialaisen ja kokonaisvaltaisen yhteistyön lisäämistä ja kehittämistä lupamenettelyissä. Eri viranomaisten ja muiden luvitusmenettelyyn osallistuvien tahojen hyvä keskusteluyhteys ja tiedonvaihto sujuvoittaisi ja nopeuttaisi lupamenettelyjä, auttaisi keskittymään oleellisiin asioihin, parantaisi ympäristölupien laatua ja todennäköisesti myös vähentäisi mahdollisten valitusten määrää. Yleisesti ottaen keskustelujen ja neuvottelujen tulisi olla ensisijainen tapa käsitellä epäselvyydet ja avoimet kysymykset myös hakijan ja viranomaisten välillä. Mikäli lupahakemuksella olisi useampia viranomaiskäsittelijöitä, olisi tärkeätä saada eri viranomaiset tarvittaessa samaan neuvotteluun. Keskustelut, neuvottelut ja yleisön kuulemistilaisuudet tulisi järjestää siten, että niitä käytettäisiin vain tilanteissa, joissa niiden avulla on mahdollista todella sujuvoittaa ja vauhdittaa lupamenettelyjä. Tarvittavat keskustelut ja neuvottelut on toteutettava siten, että lupaprosessit eivät hidastu vaan pikemminkin nopeutuvat nykyiseen verrattuna.
    • Suomen Kalankasvattajaliitto ry
     Uppdaterad:
     7.6.2022
     • Nykyisessä hallitusohjelmassa kalankasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimet on mainittu, mutta konkreettista kehitystä ei ole tapahtunut. Liitto korostaa ja kiirehtii tämän työn määrätietoista edistämistä.
    • Pohjois-Savon ELY-keskus
     Uppdaterad:
     6.6.2022
     • -
    • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
     Uppdaterad:
     1.6.2022
     • -