• Tutkinoon perusteiden työelämälähtöisyydestä
     
   • Teknologiateollisuus ry, Milka Kortet, johtava asiantuntija, koulutus ja osaaminen Teknologiateollisuus ry, Kortet Milka
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Teknologiateollisuus ry. kiittää mahdollisuudesta lausua Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteista. Pyydämme kiinnittämään huomiota seuraaviin näkökulmiin. A. Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Yleisenä havaintona, että työelämässä on tällä hetkellä henkilöitä, joilta puuttuu tutkinto kokonaan ja siten ammattitutkinto on alalle erittäin tärkeä keino ratkoa osaajapulaa. Työelämän näkökulmasta ammattitutkinnon vaatimukset ovat kunnianhimoiset, varsinkin jos lähtökohtana opiskelijalla on ammatillinen perustutkinto sekä muutama vuosi työkokemusta. Opiskelijoiden lähtötaso tulee erityisen hyvin arvioida HOKS -prosessissa sekä selvittä tosia-asialliset mahdollisuudet osaamisen näyttämiseen työelämässä. Erityisenä huolena lisäksi on, että koulutuksen järjestäjillä voi haasteita tiettyjen uusimpien osaamisten kouluttamisessa sekä pätevien opettajien löytämisessä (esim. kyberturvallisuus, tekoäly, datankäsittely). Tutkintojen sisällöissä tulisi huomioida datankäsittely ja analysoinnin kasvava merkitys työelämässä. Datankäsittelyn, data-analytiikan ja koneoppimisen (tekoäly) perusteet tulisi olla omina osioinaan (esim. 40 osap tutkinnonosina). Ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistoprojektin hallinta (40 osp.) on ehdotetussa muodossa todella vaativa ja lähes yliopistotason osaamista vastaava kokonaisuus. Oletuksena ilmeisesti nyt ehdotetuissa perusteissa on, että tutkinnon suorittaja osaa jo ohjelmointia ja eri ohjelmointikieliä, koska näitä ei kuulu tutkinnon osiin. Jollei opiskelija ole koodannut useammalla kielellä, ei ole uskottavaa että henkilö kykenisi vaatimusten mukaisesti esim. valitsemaan ohjelmistokehitysprojektissa tarvittavat teknologiat. Positiivista ehdotetussa, on että vaatimuksissa on huomioitu eri rajapinnat järjestelmien yhteen toimivuuden varmistamiseksi. Kyberturva-asiantuntijana toimiminen -osa on todella aiheena tärkeä sekä työelämän osaamistarpeisiin vastaava. Sisällöltään kyberturvallisuus on esitetyssä tutkinnon perusteessa kuitenkin opiskelijalle erittäin vaativa. Erityisesti kohta ”hyödyntää erilaisia käyttöjärjestelmiä, ohjelmistoja tai muita testausvälineitä, ohjelmoi testaamisessa käytettäviä ohjelmia sekä tutkii asiakkaan tietojärjestelmän tietoturva-aukot ja haavoittuvuudet” on esitettynä todella laaja. Verkostoituminen ja rekrytoinnin tukena toimiminen osa on kokonaisuudesta irrallinen. Lisäksi verkostoitumisen osuus pitäisi olla esillä jo yhteisissä tutkinnonosissa, joten sen painotus tutkinnossa on todella iso. B. Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto Yleisesti erikoisammattitutkinnon tekniseen osaamiseen kohdentuvat osaamisvaatimukset ovat korkealla (esimerkiksi hankintojen tekeminen). Myös pilviarkkitehtina toimiminen tutkinnon osassa liiketoimintaprosessien analysointi ja optimointi on kuvattu varsin korkealentoisesti. Hyvää sen sijaan on, että mukaan on otettu toimittajalukon välttäminen ja palvelittomat funktiot. Erikoisammattitukinnon sisällössä tulisi huomioida datankäsittely ja analysoinnin kasvava merkitys työelämässä. Tästä näkökulmasta olisi tärkeää, että opiskelijan tulisi ymmärtää datankäsittelyn, tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan merkitystä omassa työssään. Datankäsittely ja tekoäly voisivat olla omana 60 osp. tutkinnonosana. Ohjelmistorobotiikka ja laiteläheiset ohjelmistot voisivat olla ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistoprojektin hallinta -tutkinnonosan alla.
   • Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti, ICT ja media
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Ammattitutkinnon perusteissa on ohjelmistokehittäjälle harvoja vaihtoehtoja. Esimerkiksi testaus puuttuu kokonaan. Tälläkin hetkellä on useita avoimia työpaikkoja nimikkeillä Test (automation) specialist, Test manager, Testiautomaatioasiantuntija. Ammattitutkinnosta puuttuu kokonaan Hyvinvointiteknologiaa huomioivat opintokokonaisuudet. Erikoisammattitutkinnossa ei ole ohjelmistokehittäjälle vaihtoehtoja.
   • Teollisuusliitto ry., Hyytiä Kari
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Haluamme korostaa työelämätietouden tärkeyttä työsuojelu, työelämän pelisäännöt. Näiden asioiden hallinta on oltava keskiössä siirryttäessä työelämään. Usein työelämältä saaduissa palautteissa on havaittu puutteita näiden taitojen hallinnassa.
   • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Kiitämme STUL ry:lle osoitetusta lausuntopyynnöstä. Esitämme lausuntonamme seuraavaa:
   • Opetushallitus, ICT-alan työelämätoimikunta
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • AT: Työelämässä tullaan tarvitsemaan osaamista tekoälystä, robotiikasta, data-analytiikasta, tietovarastoista, tiedolla johtamisesta, sovelluksista jne. Nämä tulisi lisätä oikealla tasolla tutkintoon versus kokonaan oma tutkinnon osa. EAT: Kehitysprojektin tilaajana toimiminen > Kehitysprojektissa toimiminen; tilaajana ja/tai toimittajana. Projektiosaaminen tarpeellista ja tärkeää. Työelämässä tullaan tarvitsemaan osaamista tekoälystä, robotiikasta, data-analytiikasta, tietovarastoista, tiedolla johtamisesta, sovelluksista jne. Nämä tulisi lisätä oikealla tasolla tutkintoon versus kokonaan oma tutkinnon osa.
   • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
    Uppdaterad:
    12.3.2020
    • Tutkinnot (at ja eat) ovat työelämälähtöisiä. Mutta koska kummankin tutkinnon (at ja eat) suorittanut toimii hyvin pitkälti palvelu- ja asiakaspalvelutehtävissä tehtävissä, jäämme kaipaamaan asiakaspalvelulähtöisyyttä ja palveluosaamista tutkintoihin.
   • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Heini Wink, koulutuspoliittinen asiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, puh. 010 7703 476
    Uppdaterad:
    12.3.2020
    • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry kiittää mahdollisuudesta lausua Opetushallituksen laatimiin Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden luonnoksiin. Tutkintojen perusteet ovat työelämälähtöisiä. Erityistä kiitosta voi antaa siitä, että perusteissa on muistettu käyttää organisaatio-sanaa kaikissa kohdin, jolloin varmistetaan se, että myös julkisella sektorilla työskentelevä voi suorittaa tutkinnon.
   • Invalidisäätiö sr, Ammattiopisto LIve, Rautakoski Risto
    Uppdaterad:
    4.3.2020
    • Työelämälähtöisyys näkyy perusteissa hyvin
   • Tutkinnon muodostumisesta ja tutkintonimikkeistä
     
   • Teknologiateollisuus ry, Milka Kortet, johtava asiantuntija, koulutus ja osaaminen Teknologiateollisuus ry, Kortet Milka
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Ei kommentoitavaa
   • Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti, ICT ja media
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Ohjelmistokehittäjän on vaikea muodostaa koko ammattitutkintoa. Vain yksi tutkinnon osa on suoraan oh-jelmistokehittäjälle sopiva. Esimerkiksi testaus puuttuu kokonaan (ei löydy myöskään uusien perustutkin-non perusteiden puolelta). Hyvinvointiteknologian osaamisen kehittyminen on vahvasti nykypäivää ja ja korostuu entisestään tulevaisuuden osaamisissa. Työelämässä oleville mahdollistetaan jatkuvan osaamisen kehittäminen, jatkokouluttautuminen ja pätevöityminen ajan mukaisesti. Perustutkinnon suorittaneita IT-alan osaajia ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia on paljon työelämässä ja työelämän ulkopuolella. Työelämässä ja työelämän ulkopuolella on tarvetta hyvinvointiteknologian osaamiselle ja täydennyskoulutukselle. Hyvinvointiteknologian osaamisalueella tulee varmasti olemaan töitä enenemissä määrin jatkossa.
   • Teollisuusliitto ry., Hyytiä Kari
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Tutkinnon järjestysnumero 10 elektroniikkatuotannon tukitehtävissä toimiminen ja järjestysnumero 11 elektroniikan valmistusteknisessä tehtävissä toimiminen. Tutkinnon osien perusteisiin ei huomauttamista.
   • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Ehdotamme, että tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon ammattitaitovaatimuksia tarkennetaan esityksemme mukaisesti, jotta vaatimukset vastaisivat paremmin työelämän tarpeita. Lisäksi ehdotamme tutkinnon osan "Tele- ja runkoverkkoasennukset" nimen muuttamista muotoon "Tietoliikenneverkot ja infrastruktuurit ", koska asennettavat verkot koostuvat myös muistakin elementeistä kuin pelkästä kaapeloinnista - esimerkiksi maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmistä. Lisäksi ”tele” -termi on käymässä vanhaksi. Tutkintorakenne antaa joustavan mahdollisuuden muodostaa loogisia kokonaisuuksia tutkinnon suorittamiseksi.
   • Opetushallitus, ICT-alan työelämätoimikunta
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • AT: Ei kommentoitavaa EAT: Erikoisammattitutkintoja pitäisi uudistaa kauttaaltaan niin, että olisi yksi johtamiseen liittyvä tutkinto, josta voisi valita alakohtaiseen erikoisammattitutkintoon valinnaiset tutkinnon osat.
   • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
    Uppdaterad:
    12.3.2020
    • Tutkintonimikkeet ovat selkeät, mutta tutkinnon osien laajuudet ovat todella isoja. Olemme huolissamme siitä, että mikäli perustutkinto opiskelija haluaisi valita tutkintoonsa tutkinnon osan at:sta tai eat:sta ovat näiden tutkinnon osien osaamispisteet laajat. Toisaalta tutkinnon osissa eat ja at: onko vaatimustaso ja ero tutkintojen tutkinnon osien välillä selkeä? EAT:n osalta meitä mietityttää se, onko tutkinto liian lähellä vaatimuksiltaan ja sisällöiltään ammattikorkeakoulututkintoja.
   • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Heini Wink, koulutuspoliittinen asiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, puh. 010 7703 476
    Uppdaterad:
    12.3.2020
    • Tutkintojen muodostuminen on selkeää ja loogista. Pakolliset tutkintojen osat ovat omana kokonaisuutenaan ja valinnaiset omanaan.
   • Invalidisäätiö sr, Ammattiopisto LIve, Rautakoski Risto
    Uppdaterad:
    4.3.2020
    • Tutkinnot muodostuvat loogisista kokonaisuuksista ja tutkintonimikkeet ovat ymmärrettävissä
   • Tutkinnon osien sisällöstä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
     
   • Teknologiateollisuus ry, Milka Kortet, johtava asiantuntija, koulutus ja osaaminen Teknologiateollisuus ry, Kortet Milka
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Yleisenä havaintona, että ammattitutkinnon vaatimukset ovat kunnianhimoiset, varsinkin jos lähtökohtana opiskelijalla on ammatillinen perustutkinto sekä muutama vuosi työkokemusta. Opiskelijoiden lähtötaso tulee erityisen hyvin arvioida HOKS -prosessissa sekä selvittä tosia-asialliset mahdollisuudet osaamisen näyttämiseen työelämässä. Erityisenä huolena lisäksi on, että koulutuksen järjestäjillä voi haasteita tiettyjen uusimpien osaamisten kouluttamisessa sekä pätevien opettajien löytämisessä (esim. kyberturvallisuus, tekoäly, datankäsittely). Tutkintojen sisällöissä tulisi huomioida datankäsittely ja analysoinnin kasvava merkitys työelämässä. Datankäsittelyn, data-analytiikan ja koneoppimisen (tekoäly) perusteet tulisi olla omina osioinaan (esim. 40 osap tutkinnonosina). Ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistoprojektin hallinta (40 osp.) on ehdotetussa muodossa todella vaativa ja lähes yliopistotason osaamista vastaava kokonaisuus. Oletuksena ilmeisesti nyt ehdotetuissa perusteissa on, että tutkinnon suorittaja osaa jo ohjelmointia ja eri ohjelmointikieliä, koska näitä ei kuulu tutkinnon osiin. Jollei opiskelija ole koodannut useammalla kielellä, ei ole uskottavaa että henkilö kykenisi vaatimusten mukaisesti esim. valitsemaan ohjelmistokehitysprojektissa tarvittavat teknologiat. Positiivista ehdotetussa, on että vaatimuksissa on huomioitu eri rajapinnat järjestelmien yhteen toimivuuden varmistamiseksi. Kyberturva-asiantuntijana toimiminen -osa on todella aiheena tärkeä, mutta sisällöltään ammattitutkinnossa tässä muodossa opiskelijalle erittäin vaativa. Erityisesti kohta ”hyödyntää erilaisia käyttöjärjestelmiä, ohjelmistoja tai muita testausvälineitä, ohjelmoi testaamisessa käytettäviä ohjelmia sekä tutkii asiakkaan tietojärjestelmän tietoturva-aukot ja haavoittuvuudet” on esitettynä todella laaja. Verkostoituminen ja rekrytoinnin tukena toimiminen osa on kokonaisuudesta irrallinen. Lisäksi verkostoitumisen osuus pitäisi olla esillä jo yhteisissä tutkinnonosissa, joten sen painotus tutkinnossa on todella iso. Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto Yleisesti erikoisammattitutkinnon tekniseen osaamiseen kohdentuvat osaamisvaatimukset ovat korkealla (esimerkiksi hankintojen tekeminen). Myös pilviarkkitehtina toimiminen tutkinnon osassa liiketoimintaprosessien analysointi ja optimointi on kuvattu varsin korkealentoisesti. Hyvää sen sijaan on, että mukaan on otettu toimittajalukon välttäminen ja palvelittomat funktiot. Erikoisammattitukinnon sisällössä tulisi huomioida datankäsittely ja analysoinnin kasvava merkitys työelämässä. Tästä näkökulmasta olisi tärkeää, että opiskelijan tulisi ymmärtää datankäsittelyn, tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan merkitystä omassa työssään. Datankäsittely ja tekoäly voisivat olla omana 60 osp. tutkinnonosana. Ohjelmistorobotiikka ja laiteläheiset ohjelmistot voisivat olla ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistoprojektin hallinta -tutkinnonosan alla.
   • Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti, ICT ja media
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Ammattitutkinnon perusteisiin lisätään: Ohjelmiston testaus 40 osp Opiskelija osaa - suunnitella testaamisen tarpeen mukaan - automatisoida testaamisen - hyödyntää testiautomaatiossa tarvittavia ohjelmointikieliä ja sovelluksia - lukea, tulkita ja päivittää dokumentaatiota testaamisen vaadittavien tietojen osalta - toimia yhteistyössä ohjelmistokehittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa - käyttää ohjelmistoon sopivia testausmenetelmiä. Erikoisammattitutkinnon perusteisiin lisätään opinto, jonka voi suorittaa ohjelmistokehittäjä. Olemme valmiit täydentämään tutkinnon osan sisällön yritysten tarpeiden mukaan, mikäli tämä lisätään tutkintoon. Ammattitutkintoon lisätään: Hyvinvointiteknologiajärjestelmien asiantuntija 40 osp Erityisesti sosiaali- ja terveysalan Turun seudun yrityksiltä tuli toivomuksena, että tähän tutkinnon osaan lisättäisiin: -sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen ja varmistaminen teknologian avulla -toimintakyvyn edistäminen kuntouttavassa hoitotyössä teknologian avulla. Oulun seudun hyvinvointiteknologia-alan yrityksiltä tuli seuraavia sisältöehdotuksia: Ammattitaitovaatimukset Teknologian ja järjestelmien hallinta Opiskelija ● hallitsee hyvinvointiteknologian rakenteet ja tekniikat erilaisissa ympäristöissä (sairaala, kotihoito, palvelutalot, apuvälineet) ● tuntee teknologiaa koskevan lainsäädännön, standardit ja määräykset ● suunnittelee ja laatii teknologian kaapelointi- asennus- ja topologiapiirustuksia ● huolehtii työturvallisuuden noudattamisesta asennustöissä ● hallitsee kommunikoinnin asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa ● tukee ja tarvittaessa opastaa teknologian käyttäjäryhmiä. Hyvinvointiteknologiaverkkojen ja -järjestelmien ylläpito ja kehittäminen Opiskelija ● ylläpitää teknologiaan liittyviä laitteita ja toteuttaa järjestelmän muutoksia ● varmistaa teknologian tietoturvallisuuden ja dokumentoinnin oikeellisuuden ● seuraa järjestelmien toimintaa seurantatyökalujen avulla ● laatii ja toteuttaa teknologian laitteiden palveluiden varmistus- ja palautuskäytännöt ● varmistaa teknologian toimivuuden ja vikasietoisuuden ● hallitsee kustannuslaskennan ja henkilöstöjohtamisen perusteet. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä hyvinvointiteknologia-alan asiantuntijatehtävissä. Siltä osin, kun tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Muut kommentit: Tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristössä toimiminen: -Tuo esille hiljaista tietoa työssään ja työyhteisössään - Ehdotus: Lause kirjoitettaisiin toiseen muotoon. Perustelu: Miten tuo mitataan ja arvioidaan? Tilaturvallisuusjärjestelmät: -varmistaa työnaikaisesta työ- ja sähkötyöturvallisuudesta ja asiakkaan ympäristön säilymisestä vahingoit-tumattomana. Ehdotus: Muutetaan lauseeksi "noudattaa työssään työ- ja sähkötyöturvallisuusmääräyksiä, asiakkaan työympäristön huomioiden". Perustelu: Tuo tutkinnonperusteissa oleva lause on epäselvä, eikä siitä selviä mitä tarkoitetaan. Tai mikä olisi parempi? työtehtävän tekemisessä tulee tehdä reikiä seiniin. Jotta ne pystyisi tekemään ilman että "vahingoittaa" ympäristöä (poraa vesiputken rikki tai sähköjohdon poikki) pitää osata lukea piirustuksia ja palokatkopaikat ym. Ehdotus: Lisätään lause "tulee osata lukea ja tulkita olemassa olevia LVIS-piirustuksia". Perustelu: Tutkinnon osasta puuttuu kokonaan tämä ammattitaitovaatimus. Ilman tuota kykyä, ei pysty tekemään esim. läpivientejä turvallisesti ja paloturvallisesti tai varoa poraamas-ta vesiputkea tai paloilmoittimen johtoa poikki. Perustutkintotasolla nekin toki vaaditaan, mutta pitää olla mainittu ehdottomasti myös tässä. Tietoverkkoasiantuntijana toimiminen: Ehdotus: Tähän tutkinnonosaan lisätään myös tuo sama "tulee osata lukea ja tulkita olemassa olevia LVIS-piirustuksia" Perustelu: AT tasolla näitä pitää osata tehdä tietoverkkoon liittyviä piirustuksia, mutta on myös tärkeää (ehkä tärkeämpää) osata tulkita noita kuvia. Järjestelmäasiantuntijana toimiminen: Ehdotus: Tutkinnonperusteissa oleva lause "automatisoi teknisen infrastruktuurin pilviympäristöön" tulisi muotoilla selvemmin. Perustelu: Tuosta ei saa selvää mitä tuolla tarkoitetaan. Miten tuo muutetaan työtehtäväksi jää hyvin epäselväksi.
   • Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • Tele- ja runkoverkkoasennukset, 40 osp, esitämme uudeksi nimeksi Tietoliikenneverkot ja infrastruktuurit Lisäys/muutos ehdotuksia ammattitaitovaatimuksiin Televerkkoasennukset, muutetaan tietoliikenneasennukset Opiskelija • tekee tarvittavat päättämis- ja suojaustyöt kupari- ja kuitukaapeleille asennusohjeiden mukaisesti • tekee tietoliikenneverkon toiminnan mittaukset, osaa tulkita tuloksia ja tekee tarvittavat korjaustoimenpiteet • tekee tietoliikenneverkon kytkentöjen dokumentoinnin sekä tarvittavat laite- ja kaapelimerkinnät • laatii tarvittavat dokumentit sekä huolehtii niiden säilyttämisestä ohjeiden ja määräysten mukaisesti • huolehtii asennusympäristön viimeistelystä ja siistimisestä muun muassa lajittelemalla ja kuljettamalla pakkaus- ja johtojätteet niille osoitettuihin  jätehuoltopisteisiin Runkoverkkoasennukset Opiskelija • tekee tarvittavat päättämis- ja suojaustyöt laitteisiin liittyville kaapeleille asennusohjeiden mukaisesti • tekee runkoverkon toiminnan mittaukset, osaa tulkita tuloksia ja tekee tarvittavat korjaustoimenpiteet • tekee verkon kytkentöjen dokumentoinnin sekä tarvittavat laite- ja kaapelimerkinnät Mikäli mastoasennukset säilytetään tutkintorakenteessa, lisäyksenä: • tekee mastoasennukset voimassa olevan mastotyön työturvallisuusohjeen vaatimusten mukaisesti • läpäisee terveystarkastuksen, joita suoritetaan mastotyöntekijöiden työolosuhteisiin perehtyneillä työterveysasemilla. Tilaturvallisuusjärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen, 40 osp Tilaturvallisuusjärjestelmän suunnitteleminen Opiskelija • huomioi työssään paloturvallisuuden ja palo-osastoinnin säilyttämisen
   • Opetushallitus, ICT-alan työelämätoimikunta
    Uppdaterad:
    13.3.2020
    • AT: Englannin kielen merkitys; osattava riittävällä tasolla, jotta ymmärtää materiaalin, joka enimmäkseen on englanniksi. Osattava riittävällä tasolla, jotta ymmärtää sopimuksia. Verkostoituminen ja rekrytoinnin tukena toimiminen > Enemmän suuntausta siihen, että arvioi haastateltavien/kutsuttujen/työntekijöiden osaamista alalla. ”laatii soveltuvia testejä valinnan tueksi” > testejä vai tehtäviä? Rekrytoinnin osan voisi poistaa kokonaan. Verkostoituminen ja rekrytoinnin tukena toimiminen > Verkostoituminen ja osaamisen arvioijana toimiminen. Tiimin vetäminen > ei ole ammattitutkintotasoa. Digitaalisen palvelun käyttökokemuksen suunnitteleminen: Digitaalisen palvelun käyttökokemuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen EAT: Englannin kielen merkitys; osattava riittävällä tasolla, jotta ymmärtää materiaalin, joka enimmäkseen on englanniksi. Osattava riittävällä tasolla, jotta voi tehdä sopimuksia. Rekrytoijana toimiminen > Osaamisen arvioijana toimiminen? Arkkitehti-termin käyttöä mietittävä, on enemmän korkeakoulutasoinen
   • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
    Uppdaterad:
    12.3.2020
    • Ammattitutkinnosta: tele- ja runkoverkkoasennukset; tele-sanan voisi korvata nykyaikaisemmaksi esim. tietoverkko. Sovellusasiantuntijana toimiminen, 40 osp toimii toimintaympäristössä sovellusneuvojana hyödyntäen neuvonnan tukena olevia järjestelmiä, kuten etäkäyttö- ja IT-tukijärjestelmiä -Olisiko parempi käyttää termiä: ICT-tukijärjestelmiä? testaa ja varmistaa sovelluksen toiminnan korjauspakettien ja päivitysten asennuksen jälkeen tuottaa loogisia ja jäsenneltyjä sekä toimintaympäristön määritysten mukaisia dokumentteja -> hyödyntää toimintaympäristön järjestelmiä -> ei tehdä irrallisia dokumentteja Ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistoprojektin hallinta, 40 osp Ohjelmistoprojektin hallinta version hallinta on tärkeä osa ohjelmistoprojekteissa toimimista Verkostoituminen ja rekrytoinnin tukena toimiminen, 40 osp toimii rekrytoivan henkilön osaamista arvioivana teknisenä asiantuntijana ja laatii soveltuvia testejä valinnan tueksi -toimii rekrytoivan henkilön osaamista arvioivana teknisenä asiantuntijana ja laatii soveltuvuustestejä valinnan tueksi yhdessä henkilöstöhallinnon tai vastaavan henkilön kanssa (pitäisikö laajentaa näkökulmaa pienistä isoihin yrityksiin) Tiimin vetäminen, 40 osp termit yhtenäisiksi tulkitsee asiakkaan / tilaajan vaatimukset ja muodostaa tehtävälistoja yhdessä tiimin kanssa -jos lukee asiakkaan / tilaajan niin kaikissa kohdissa jossa mainittu esim. tilaaja on luettava asiakkaan / tilaajan raportoi tilaajalle poikkeamista ja sopii tarvittavista korjaustoimista tiimin kanssa -raportoi asiakkaalle / tilaajalle poikkeamista, sopii tarvittavista korjaustoimista sekä asiakkaan / tilaajan että tiimin kanssa   Kyberturva-asiantuntijana toimiminen, 40 osp huomioi kaikessa toiminnassaan etiikan ja vaitiolovelvollisuuden ja lait & asetukset (tietämys työhön liittyvistä asetuksista ja lakiasioista on oltava) ohjelmoi testaamisessa käytettäviä ohjelmia -> täsmennys mitä ohjelmoinnilla tarkoitetaan – luodaanko kokonaan uusi ohjelma tietyllä ohjelmointikielellä tutkii asiakkaan tietojärjestelmän tietoturva-aukot ja haavoittuvuudet -etsii ja tutkii asiakkaan tietojärjestelmän tietoturva-aukot ja haavoittuvuudet laatii priorisoidun toimenpidelistauksen, jolla havaitut haavoittuvuudet ja puutteet voidaan korjata -> konkretia -> ei lista joka jää jonnekin vaan että listan mukaan korjataan puutteet ja haavoittuvuudet Erikoisammattitutkinnosta: Tieto- ja viestintätekniikan kehittämistyön hallinta, 60 osp Tieto- ja viestintätekniikan projektin tai työmaan hallinnointi -Pitäisikö lisätä maininta projektin hallinnointi nykyaikasilla menetelmillä ja työkaluilla? esim. käyttää/hallitsee/ projektityön tukena olevia järjestelmiä, Tietoturva-analyytikkona toimiminen, 60 osp hankkii ja testaa erilaisia tiedon suojaamisratkaisuja sekä huomioi lain ja asetuksen ennakointi ja valmistautuminen mahdollisiin tietoturva-ongelmiin suunnittelee tietoturvapoikkeamien hallintatapoja ja poikkeamista palautumisen ja osallistuu tietoturvaryhmän toimintaan ja suunnitelman laatimiseen..kaipaamme jotain millä osallistetaan tekemään yhdessä yrityksen muiden henkilöiden kanssa. Ei tehdä yksin. Rekrytoijana toimiminen, 60 osp yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa käyttää yrityksen omia järjestelmiä -> esim. kuntarekry hyödyntää ehdokkaiden hankkimisessa verkostoaan ja jo olemassa olevia työntekijöitä -Mitenkäs muut kanavat? esim Linkedin, yrityksen www-sivuilla julkaistu ilmoitus, rekryfirmojen kautta, jne? viestii ehdokkaalle, jota ei kutsuttu haastatteluun, millä perusteella haastatteluun kutsuttujen valinnat tehtiin -viestii ehdokkaille, joita ei kutsuttu haastatteluun, millä perusteella haastatteluun kutsuttujen valinnat tehtiin viestii niille haastatelluille ehdokkaille, jota ei valittu, millä perusteella lopullinen valinta tehtiin -viestii ehdokkaille, joita ei kutsuttu haastatteluun, millä perusteella haastatteluun kutsuttujen valinnat tehtiin Projektipäällikkönä toimiminen, 60 osp laatii projektisuunnitelman toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti ja huolehtii versionhallinnasta tekee yhteistyötä projektiryhmän ja muiden sidosryhmien kanssa (projektipäällikkö ei työskentele yksin) esittelee ja hyväksyttää suunnitelman sovitun käytännön mukaisesti -esittelee ja hyväksyttää projektisuunnitelman sovitun käytännön mukaisesti -projektin resursseista ei mainita mitään. (henkilö, raha, osaaminen jne) dokumentointi: valitsee dokumenttien säilytyspaikan varmistaen säilytyksen luotettavuuden ja turvallisuuden huolehtii dokumenttien varmuuskopioinnista, tietoturvasta sekä tietosuojasta arkistoi projektidokumentit sovitun käytännön mukaisesti ICT-ratkaisujen konsultointi, 40 osp Ammattitaidon osoittamistavat: Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä projekteissa, konsultointitehtävissä ja tieto- ja viestintätekniikan ympäristössä. Usein tämän tyyppinen työ on myös projektityötä. Se pitäisi näkyä ammattitaidon osoittamistavoissa. Tietoverkkoasiantuntijana toimiminen, 40 osp tuntee tietoverkkoja koskevan lainsäädännön, standardit ja määräykset -> koskettaa myös eat opiskelijaa, eat opiskelijan on myös huomioitava lait yms. Pitäisikö kummassakin tutkinnossa olla mahdollisuus alueellisuuteen: paikallisen tutkinnon osan tarjoamaan osaamiseen?
   • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Heini Wink, koulutuspoliittinen asiantuntija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, puh. 010 7703 476
    Uppdaterad:
    12.3.2020
    • Tutkintojen osissa on ammattitaitovaatimukset pääsääntöisesti saatu pelkistettyä vain muutamaan vaatimukseen, jotka nekin sisältävät melko niukan määrän osaamiskriteereitä. Joissakin kohdin voisi ehkä kysyä, ovatko jopa liian suppeita määrältään esim. joidenkin 40 osaamispisteen vaatimuksissa? Toisaalta sisällöllisesti ovat kuitenkin laajoja ja vaativia osaamisia. JHL kiinnittää huomiota myös siihen, että sekä TVT-ammattitutkinnon että erikoisammattitutkinnon sisällöissä edellytetään tiimin vetämistä, verkostoitumista ja rekrytointia, mutta ei lainkaan projektiosaamista. Toki täytyy mainita, että projektityöskentelytaitoja ei edellytetä myöskään TVT-perustutkinnon perusteissa. Erikoisammattitutkinnossa edellytetään myös osaamista projektipäällikkönä toimimisesta, mutta kummassakaan tutkinnossa ei vaadita projektityöskentelytaitoja, jotka ovat tunnusomaisia taitoja IT- ja ICT-työssä ja samankaltaisissa tehtävissä toimiessa. Tämän kaltaisiin työtehtäviin liittyvät usein erilliset projektit ja niihin osallistuminen.
   • Dahlström Jorma
    Uppdaterad:
    6.3.2020
    • Pakollisen tutkinnonosan tavoitteet eivät ole mitattavissa. Arvioi kehitystä ym. Tässä pitäisi olla konkreettiset tavoitteet vaikka ne tähän kirjoitetaan. Jos tutkinnon osan näyttö on yhden päivän mittainen niin miten noita arvioidaan? Tutkinnon osa Tiimin vetäminen on nimenä huono. Pitäisikö olla projektin vetäminen jos siitä on kysymys. Tuolla tavalla ei valmista synny. Muutenkin tutkinnon osat tietoliikenne kohtaa tuntuivat liian yleistasoiselta.
   • Invalidisäätiö sr, Ammattiopisto LIve, Rautakoski Risto
    Uppdaterad:
    4.3.2020
    • Tutkinnon osat ovat työelämälähtöisiä ja varmasti niiltä osin relevantteja. Osassa vaatimustaso vaikuttaa todella kovalta ja tulee mieleen, että taso on jo erittäin lähellä AMK-opintojen tasoa. Tämä lienee tarkoituksenakin