Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utlåtande om de föreslagna ändringarna gällande engagerande arbete i skolgemenskapen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Utlåtande om de föreslagna ändringarna gällande engagerande arbete i skolgemenskapen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-106-2023

Svarstiden gick ut: 26.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildningsstyrelsen ber om ert utlåtande om de föreslagna ändringarna gällande engagerande arbete i skolgemenskapen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.
 

Ändringar föreslås i Utbildningsstyrelsens föreskrift 104/011/2014 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. De föreslagna ändringarna är i huvudsak tillägg och preciseringar i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 i kapitlet 4.2 Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen och kapitlen 5.1 Gemensamt ansvar för skoldagen och 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå. En nödvändig ändring har även gjorts i kapitel 8.1 Frågor som avgörs på lokal nivå och utbildningsanordnarens elevvårdsplan.

 
Bakgrund
Utbildningsstyrelsens fastställer grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Riksdagen har vid ett plenum hösten 2022 godkänt en proposition(RP 162/2022), i vilken en ändring föreslås i 26 § Fullgörande av den grundläggande utbildningen i lagen om grundläggande utbildning. Republikens president undertecknade lagen om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning (947/2022) 25.11.2022. Utbildningsanordnaren är i fortsättningen skyldig att utöver att följa upp frånvaro systematiskt förebygga och ingripa vid frånvaro. Lagändringen träder i kraft 1.8.2023.

Målet för det engagerande arbetet i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen är att minska och förebygga frånvaro inom den grundläggande utbildningen och skapa en positiv verksamhetskultur i skolorna. Med engagerande arbete i skolgemenskapen minskar och förebygger man frånvaro tillsammans med hemmen, stöder elevernas skolengagemang genom att främja en positiv skolkultur och välbefinnandet i skolan, identifierar och hjälper elever med utmaningar med regelbunden skolgång och stärker tillägnandet av grundläggande färdigheter och uppnåendet av inlärningsresultat.  

Utvecklingen av engagerande arbete i skolgemenskapen är en del av genomförandet av undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsprogram för förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Modellen för engagerande arbete i skolgemenskapen har utvecklats med ett pilotförsök som fortsätter fram till våren 2023 då modellen offentliggörs. Sedan 2021 har 126 utbildningsanordnare, elever i årskurs 5–9 och personal vid skolor deltagit i pilotförsöket. Nationella centret för utbildningsutvärdering har i september 2022 publicerat en mellanrapport om utvecklingen av engagerande arbete i skolgemenskapen.
 
Målsättningar
Utbildningsstyrelsen uppdaterar Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 gällande engagerande arbete i skolgemenskapen med anledning av ändringen av lagen om grundläggande utbildning och ansvarar för den nationella, regionala och lokala implementeringen av verksamhetsmodellen för engagerande arbete i skolgemenskapen. Utbildningsstyrelsen genomför en nationell fortbildningshelhet under läsåret 2023–2024.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
 
Utlåtandena ska lämnas senast 26.1.2023.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber om ert utlåtande om de föreslagna ändringarna i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 i kapitlet 4.2 Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen och kapitlen 5.1 Gemensamt ansvar för skoldagen och 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå. De föreslagna ändringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen är i huvudsak tillägg och preciseringar, som markerats i texten med kursiv. Text som föreslås tas bort är överstruken.

Vi ber er vid behov vidarebefordra begäran om utlåtande inom er organisation eller ert samfund. Vi önskar även ta emot utlåtanden från instanser som inte inkluderats i distributionen.
 
Innehållet i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 färdigställs utgående från de mottagna utlåtandena.


 
Beredare
Tilläggen och preciseringarna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har beretts av sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet samt koordinatorerna i pilotkommunerna för engagerande arbete i skolgemenskapen. I arbetet med beredningen har även sakkunniga inom elevvård vid Institutet för hälsa och välfärd deltagit.

Ytterligare information ges av
Undervisningsrådet Marjo Rissanen,marjo.rissanen@oph.fi och undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, maj-len.engelholm@oph.fi


 
Sändlista:
Aineopettajaliitto AOL ry    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto - EKKOL ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Finsklärarföreningen rf    
Föreningen Hem och Skola rf    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu    
Jyväskylän normaalikoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Koulukuraattorit - Skolkuratorer ry    
Koululiikuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopiston harjoittelukoulu    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Oulun normaalikoulu    
Oulun yliopisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rauman normaalikoulu    
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Seta ry    
Sivistystyönantajat    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Steinerkasvatuksen liitto ry    
Suomen erityiskasvatuksen liitto Sel. ry    
Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry SUHO    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luokanopettajat ry    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen Opettajaksi opiskelevien liitto SOOL ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yliopistot UNIFI ry    
Svenska Finlands folkting    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun normaalikoulu    
Turun yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vasa övningsskola    
Yksityiskoulujen liitto ry    
Åbo Akademi