Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa koskevat asetusluonnokset

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa koskevat asetusluonnokset

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1298/03/2018

Svarstiden gick ut: 23.11.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen täytäntöönpanoa koskevista asetusluonnoksista.

Ehdotukset asetusten muuttamiseksi sekä niiden yksityiskohtaiset perustelut on jaoteltu kolmeen eri kokonaisuuteen:
1. Liikenne- ja viestintäviraston toimialaa koskevien valtioneuvoston asetusten muutokset, 
2. Väyläviraston toimialaa koskevien valtioneuvoston asetusten muutokset ja
3. Liikenne- ja viestintäministeriön asetusten muutokset.

Uusina asetuksina annetaan seuraavat asetukset: valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksipäästöjen ilmoittamisesta sekä valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta.

Asetusehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
 
Bakgrund
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 61/2018 vp) annettiin eduskunnalle 3.5.2018. Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi uusi laki Liikenne- ja viestintävirastosta ja laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (ns. virastolait) sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on mukana liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistukseen liittyvät muut noin 90 lakia koskevat muutosehdotukset. Näillä liitelaeilla muutetaan virastojen toimivalta vastaamaan virastolaeissa esitettyjä tehtäviä ja vastuita.

Virastouudistuksen jatkovalmistelussa ehdotetaan muutettaviksi kaikki valtioneuvoston asetukset, jotka liittyvät uudistuksen täytäntöönpanoon. Kyseisiä asetuksia on noin 50.

Asetusluonnoksiin on tehty virastouudistuksen vaatimat tarvittavat tekniset muutokset, arvioitu asetusten substanssimuutoksia sekä vanhentuneiden asetusten kumoamista. Lisäksi asetuksiin on tehty tarvittavat muutokset liittyen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin (503/2005) ja ratalakiin (110/2007) sekä Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi annettuun lakiin (574/2018). Muutosten yhteydessä on korjattu vanhat virastoviittaukset (merenkulkulaitos, merenkulkuhallitus, tielaitos, vakuutusvalvontavirasto).
Målsättningar
Virastouudistuksella parannetaan hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Tavoitteena on myös edistää hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä. Uudistus tukee säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen tavoitteita sekä julkisen hallinnon johtamisen kehittämistä koskevia tavoitteita. Uudistus edesauttaa myös hallituksen tavoitetta liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristön rakentamisesta.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 23.11.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää LVM:n osoitteesta: virastouudistus@lvm.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Akava ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Veturimiesten liitto ry    
Veturimiesten liitto ry    
Viestintävirasto    
Viestintäviraston henkilöstö ry    
Yhteinen toimialaliitto YTL ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenne

viestintä

TIETO

liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennevirasto

Liikenteen turvallisuusvirasto

Viestintävirasto