Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition med förslag till förlängning av halveringen av farledsavgiften

Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition med förslag till förlängning av halveringen av farledsavgiften

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20587/2023

Svarstiden gick ut: 1.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition med förslag om fortsatt halverad farledsavgift 2024–2027 (1 januari 2024–31 december 2027)

Bakgrund

Den farledsavgift som med stöd av lagen om farledsavgift (1122/2005) tas ut av fartyg som bedriver handelssjöfart på Finlands territorialvatten har temporärt varit halverad sedan 2015. Ursprungligen var halveringen en kompensation för de kostnader som svaveldirektivet orsakat sjöfarten. På senare tid har halveringen motiverats med att den stöder Finlands konkurrenskraft och en återhämtning från de ekonomiska utmaningar som coronaåren föranledde. Den nuvarande temporära lagen upphör att gälla den 31 december 2023. Utan lagstiftningsåtgärder skulle den prislista över farledsavgifter som gällde 2014 träda i kraft den 1 januari 2024. Med intäkterna av farledsavgifterna har man strävat efter att täcka de utgifter som staten föranleds av ordnandet av tjänster som tillhandahålls handelssjöfarten vid kusten (farledshållning och farledsinvesteringar, isbrytning, ledning av fartygstrafiken och sjömätning). Graderingen av farledsavgiftens priser per enhet bidrar till trafikdugligheten i vinterförhållanden hos de fartyg som anlöper finska hamnar, och den övre gränsen för antalet anlöp gynnar regelbundenhet i trafiken. Farledsavgiften tas ut av Tullen.

Målsättningar

I Ett starkt och engagerat Finland – regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering av den 20 juni 2023 anges att den temporära halveringen av farledsavgiften ska göras permanent i syfte att säkerställa den finländska exportindustrins konkurrenskraft. Denna ändring innebär att farledsavgifterna etableras på nuvarande avgiftsnivå, som tillämpats sedan 2015. På grund av den knappa beredningstiden genomförs lagändringen först i form av den proposition som nu skickas ut på remiss, och där det förslås att halveringen av farledsavgiften förlängs till 2024–2027 genom en ändring av ikraftträdandebestämmelsen i den temporära lagen. Lagändringen föredras för statsrådet i samband med budgetlagarna hösten 2023. Att halveringen temporärt förlängs för fyra år signalerar redan i detta skede att nivån på farledsavgiften ska vara permanent. Samtidigt inleds ett lagstiftningsprojekt som ska leda till en permanent halvering av farledsavgiften. Den proposition som bereds i samband med det projektet ska föredras för statsrådet i samband med budgetlagarna hösten 2024.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er ta ställning till propositionen i utlåtandetjänsten senast den 1 september 2023

Svarsanvisningar för mottagare

Lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.

Om det inte är möjligt att använda tjänsten utlåtande.fi, kan utlåtanden även sändas per e-post till adressen kirjaamo.lvm@gov.fi. Vi ber er ange diarienumret VN/20587/2023 i utlåtandet.

Beredare

Mer information ger

Juha Tervonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 070, juha.tervonen@gov.f

Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Arctia Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
HaminaKotka Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luotsiliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Satamaoperaattorit    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Ämnesord

Kilpailukyky

talvimerenkulku

logistiikka

kauppamerenkulku

väylämaksut