Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM/2662/2019

Svarstiden gick ut: 27.9.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi vakuutusyhtiölain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Valmistelun taustalla ovat pääasiassa EU-säädösten muutokset, jotka hyväksyttäneen syksyllä 2019. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää esitysluonnoksesta lausuntoanne.
Bakgrund
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi muutettaisiin vakuutusyhtiölakia siten, että sääntely vastaa ns. Solvenssi II -direktiivin (2009/138/EY) muutosdirektiivin vaatimuksia. Muutosdirektiivi hyväksyttäneen ja tulee voimaan myöhemmin vuonna 2019. Muutosdirektiivin täytäntöönpanon määräaika on osittain hyvin lyhyt. Lisäksi Solvenssi II -direktiivin 77 d ja 138 artiklan täytäntöönpanoa on tarkoitus tarkentaa eräiden Euroopan komission esittämien havaintojen osalta.
 
Vakuutusten tarjoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 mukaan vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla on oltava ammatillisesta virheestä aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi koko unionin alueella voimassa oleva ammatillinen vastuuvakuutus tai muu vastaava vakuus. Direktiivissä säädetään myös tämän vastuuvakuutuksen vähimmäismääristä. Komissio on antanut keväällä 2019 delegoidun asetuksen, jonka nojalla tarkistetaan mainitun direktiivin vähimmäismääriä. Komission delegoitu asetus tulee voimaan myöhemmin vuonna 2019. Komission delegoidun asetuksen soveltamisen aloittamisen määräaika on hyvin lyhyt.
Målsättningar
Erityisesti esityksessä ehdotetaan tarkennettaviksi vakuutusyhtiölain säännöksiä Finanssivalvonnan ilmoitusvelvollisuudesta sisäisiä malleja ja niiden muutoksia koskevien hakemusten osalta sekä muutosdirektiivissä tarkoitettujen rajat ylittävien tilanteiden osalta. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi säännökset Finanssivalvonnan oikeudesta perustaa yhteistyöfoorumeita sekä oikeudesta osallistua sellaisten toimintaan muutosdirektiiviä vastaavalla tavalla. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia volatiliteettikorjauksen laskemiseen sekä eräitä kansallisia muutoksia tasoitusmäärän laskemiseen sekä vakuutusmatemaatikon kelpoisuutta koskeviin vaatimuksiin.

Esityksessä ehdotetaan tarkennettaviksi vakuutusten tarjoamisesta annetun lain säännöksiä vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksen vähimmäismäärän yksityiskohdista muutettua vakuutusten tarjoamisesta annettua direktiiviä vastaavalla tavalla. 

Lisäksi ehdotetaan eräitä muita teknisiä tarkennuksia vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin ja vakuutussopimuslakiin.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto on annettava viimeistään perjantaina 27.9.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään jäsentämään hallituksen esityksen pykäläjärjestystä noudattaen. Lausunnossa pyydetään mahdollisuuksien mukaan arvioimaan myös lakimuutosten vaikutuksia.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -verkkosivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat neuvotteleva virkamies Juha Jokinen (puh. 029 51 63594) ja ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen (puh. 029 51 63427), etunimi.sukunimi(a)stm.fi.
Sändlista:
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Luottomiehet-Kreditmännen ry    
oikeusministeriö    
Osakesäästäjien Keskusliitto ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Suomen Aktuaariyhdistys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Vakuutusmeklariliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taloustoimittajat ry    
Tapaturmavakuutuskeskus TVK    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Vakuutusväen liitto VvL ry    
valtiovarainministeriö    
VNK / lainsäädännön arviointineuvosto    
Asiasanat

vakuutusyhtiö

vakuutusmatemaatikko

vakuutusmeklari

vakuutussopimus