Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28466/2022

Svarstiden gick ut: 18.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lausuntopyyntö liittyy asevelvollisuuslain muutosesitykseen (HE 223/2022 vp),  johon voi tutustua https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_223+2022.aspx ja https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=PLM006:00/2022.
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne seuraavasta asetusluonnoksesta:
Valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta.

Asetusmuutosehdotus on tarkoitus antaa valtioneuvostolle viikolla 51, mistä syystä valmistelluista pykälämuutoksista pyydetään lausuntoja 18.11. mennessä. Muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2023.
Bakgrund
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kutsuntoihin liittyvät asevelvollisten ennakkoterveystarkastukset ja lääkäreiden määrääminen kutsuntoihin hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Valtioneuvoston asetukseen asevelvollisuudesta tehtäisiin tekniset muutokset myöhemmin hallituskauden aikana.
Asevelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ää muutettaisiin siten, että aluetoimisto sopisi hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kanssa ennakkoterveystarkastuksen toimittamispaikasta ja ilmoittaisi terveystarkastuksen toimeenpanijalle tarkastukseen tulevat kutsunnanalaiset.
Asetuksen 5 §:ää muutettaisiin siten, että  kunnan lisäksi aluetoimisto ilmoittaisi hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille kutsuntapäivät, kutsuntapaikat ja kutsuntatilaisuudessa tarvittavien lääkärien määrät.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on huolehtia asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön ajantasaisuudesta ja päivittää lainsäädäntö vastaamaan teknisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa säädettyä uutta järjestäjärakennetta ja järjestämisvastuuta.
Tarkoituksena on, että asetus tulisi voimaan 1.1.2023.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 18.11.2022. klo 16.00.
Svarsanvisningar för mottagare
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne asevelvollisuuslain muutosehdotuksista. Myös
muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun
lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
VAHVA- ministeriöitä pyydetään viemään lausunto VAHVAAN asialle VN/28466/2022.
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon
voi lähettää sähköpostitse puolustusministeriön kirjaamoon (kirjaamo.plm@gov.fi).
Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/22687/2022.
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa antaa puolustusministeriössä hallitussihteeri Satu Ylikorpi etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 514 0075
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Kutsunta-asiain keskuslautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

asevelvollisuus

hyvinvointialueet

Kutsunnat