Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö Lapin maahanmuuttostrategiasta 2030+

Lausuntopyyntö Lapin maahanmuuttostrategiasta 2030+

Diarienummer för begäran om utlåtande: LAPELY/4255/2021

Svarstiden gick ut: 16.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ tähtää siihen, että Lappi on koti kaikille. Strategia edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä, työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, osaavan työvoiman saatavuutta, työelämän monimuotoisuutta sekä hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta. Maahanmuuttaneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia Lappiin muuttaneita eli työ-, koulutus-, perheperusteisesti maahan tulleita, kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ja turvapaikanhakijoita.
 
Strategian kantavina päämäärinä on maahanmuuttaneiden juurtuminen Lappiin, onnistuminen ja menestyminen yhdessä sekä kaikkien kohteleminen reilusti. Nämä ovat niitä rakennuspuita, joista koti rakennetaan. Strategia ei koske vain julkista ja yksityistä sektoria ja järjestöjä, vaan strategia koskee kaikkia lappilaisia. Me kaikki vaikutamme siihen, millainen paikka Lappi on elää, asua, tehdä työtä, toimia yrittäjänä ja opiskella. Me kaikki voimme auttaa kodin rakentamisessa.
Bakgrund
Lapin maahanmuuttostrategiaa on laadittu vuoden 2022 aikana. Keväällä toteutettiin ensin kirjallisen aineiston läpikäynti. Maahanmuutto on jo pitkään huomioitu useissa Lapin maakuntaa ja yksittäisiä kuntia koskevissa strategioissa, sopimuksissa, ohjelmissa ja suunnitelmissa. Esimerkiksi Lappi-sopimus, Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma ja kuntien kotouttamisohjelmat ohjaavat toimintaa samaan suuntaan kuin tämä strategia.  Osana strategian valmistelua toteutettiin tilastollinen analyysi olemassa olevan kansallisen, maakunnallisen ja kunnallisen aineiston avulla.
 
Laadullisen ja määrällisen aineiston analyysin jälkeen toteutettiin huhti-toukokuussa sähköinen kysely maahanmuuttotyötä tekeville henkilöille eri organisaatioissa. Toukokuussa järjestettiin neljä verkkotyöpajaa, joista kolmen ensimmäisen työpajan aiheina oli maahanmuuttaneiden työllisyyden ja kotoutumisen edistäminen, työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto ja työelämän monimuotoisuus sekä hyvien väestösuhteiden ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Neljäs työpaja käsitteli kaikkia näitä aiheita mutta oli suunnattu erityisesti Lapissa jo asuville maahanmuuttaneille.
 
Kevään ja kesän aikana toteutettiin lisäksi strategiatyön lähetekeskusteluja. Näitä keskusteluja järjestettiin Lapin maahanmuutto- ja kotouttamistyön verkoston (MAKO-verkosto), Lapin maahanmuuttoasiain toimikunnan, Lapin etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) ja Lapin kuntajohtajaverkoston kanssa. Kaikkea kerättyä aineistoa työstettiin strategian sisällöiksi syksyn kuluessa.
 
Strategian sisällöllinen laadinta toteutettiin strategiatyötä ohjanneen ohjausryhmän johdolla. Strategiatyötä ohjanneeseen ryhmään kuului Lapin ELY-keskuksen, Lapin TE-toimiston sekä Lapin työllisyyden kuntakokeilun asiantuntijoita. Strategia on laadittu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanketta. Strategiatyön toteutti tilaajan ohjaamana Owal Group Oy yhdessä kumppaneidensa MDI Oy:n ja Norr Design Oy:n kanssa.
Målsättningar
Pyydämme kommenttejanne erityisesti Lapin maahanmuuttostrategiaan ja sen sisältöön (luku 1) ja strategian toimeenpanosuunnitelmaan (luku 2).
 
Strategian ensimmäisessä luvussa esitetään Lapin maahanmuuttostrategia ja sen sisältö. Toisessa luvussa esitetään strategian toimeenpanosuunnitelma ja seurannan prosessi ja sisältö.
 
Strategian liitteinä on strategiatyön yhteydessä laadittu toimintaympäristönanalyysi (liite 1), luettelo strategian keskeisistä toimenpiteistä ja vastuutahoista (liite 2), strategian seurannan indikaattorit (liite 3).
 
Voitte kommentoida näitä omasta näkökulmastanne ja soveltuvin osin.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika 4.11.2022-16.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan diaarinumero LAPELY/4255/2021.
 
Valmistelijat
Lisätietoja Lapin ELY-keskus:
 
Satu Huikuri, satu.huikuri@ely-keskus.fi +358 295 037 049
Sändlista:
Lappilaiset    
Asiasanat

maahanmuutto

osaaminen

Työllisyys

kotoutuminen

maahanmuuttajat

Lappi

työvoima

kohtaanto

vetovoima

pitovoima

asettautuminen