Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Työryhmän mietintö lapsidirektiivin täytäntöönpanosta

Työryhmän mietintö lapsidirektiivin täytäntöönpanosta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 16/41/2017

Svarstiden gick ut: 10.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2018 työryhmän valmistelemaan rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun direktiivin (ns. lapsidirektiivi, 2016/800) kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmän tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmän tehtävänä oli arvioida myös muutosten taloudelliset vaikutukset.

Linkit
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 10.8.2018.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä "Lapsidirektiivin täytäntöönpano”. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438 (sähköposti: etunimi.M.sukunimi@om.fi) ja lainsäädäntösihteeri Liisa Ojala, puh. 02951 50156 (sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Itä-Suomen syyttäjänvirasto    
Kainuun käräjäoikeus    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus lausua)    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Opetus- ja kulttuuriministeriö (12 artikla)    
Poliisihallitus    
Professori Mikko Vuorenpää    
Rajavartiolaitos    
RISE Keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto - Finlands Advokatförbund    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry    
Tulli    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

rikosprosessi, esitutkinta, oikeudenkäynti