Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia)

Ehdotus kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi (IPR-strategia)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15767/2021

Svarstiden gick ut: 2.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti keväällä 2020 kansallisen aineettomien oikeuksien strategian (IPR-strategian) valmistelua varten ohjausryhmän ja ohjausryhmän työtä tukevan projektiryhmän. Strategian laatimisesta on päätetty pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa. Ohjausryhmä sai valmistelutyönsä päätökseen toukokuussa 2021.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne ohjausryhmän ehdotuksesta kansalliseksi IPR-strategiaksi. Ohjausryhmän ehdotuksen ja siitä lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta valmistellaan luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi, jossa linjataan keskeiset eri ministeriöiden ja hallinnonalojen toimet IPR-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Bakgrund
Aineettomat oikeudet kannustavat innovaatiotoimintaan ja luovaan työhön sekä edistävät innovaatioiden hyödyntämistä yhteiskunnassa. Ne ovat näin ollen merkittävä osa innovaatiopolitiikkaa, jonka tavoitteena on rakentaa Suomeen olosuhteet, jotka kannustavat yrityksiä rohkeaan innovaatiotoimintaan, uudistumiseen ja kansainväliseen kasvuun. Aineettomat oikeudet ovat myös luovien alojen toiminnan selkäranka ja vaikuttavat keskeisesti kulttuuri- ja taidepolitiikan tavoitteiden toteutumiseen.  Aineettomien oikeuksien järjestelmään kuuluvat muun muassa patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus ja sen lähioikeudet, mallioikeudet, maantieteelliset alkuperämerkinnät ja kasvinjalostajan oikeudet.
 
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman tavoitteeksi on asetettu, että Suomi kehittyy merkittävästi tutkimus- ja innovaatiotoimintaympäristönä ja että aineettomat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun. Yhtenä keinona tähän tavoitteeseen pääsemiseksi hallitusohjelmassa on päätetty laatia kansallinen IPR-strategia. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti keväällä 2020 IPR-strategian valmistelua varten ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii hallitusammattilainen Kaisa Olkkonen ja varapuheenjohtajana teollisuusneuvos Mikko Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmässä ovat seuraavat jäsenet: Minna Aalto-Setälä (Keskuskauppakamari), Kai Erlund (Quuppa Oy), Anna Haapanen (Dittmar & Indrenius), Jorma Hanski (Patentti- ja rekisterihallitus), Kari-Pekka (KooPee) Hiltunen (Neogames Finland ry), Tuula Jusélius (Secto Design), Teija Kopio (Fiskars Oyj Abp), Tuomas Mylly (Turun yliopisto ja IPR University Center), Albert Mäkelä (Suomen Yrittäjät), Katri Sipilä (Katri Sipilä Consulting Oy), Riikka Tähtivuori (Elinkeinoelämän keskusliitto), Pasi-Heikki Vaaranmaa (ulkoministeriö) ja  Jorma Waldén (opetus- ja kulttuuriministeriö). Ohjausryhmän sihteeristönä toimii projektiryhmä, jossa on edustus työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä ulkoministeriöstä.
 
Ohjausryhmä on strategian valmistelun aikana kuullut laajasti alan toimijoita sekä elinkeinoelämän järjestöjä ja muita sidosryhmiä. Työ- ja elinkeinoministeriö on muun muassa järjestänyt kaksi strategian valmistelua tukevaa IPR-webinaaria, joista on tiedotettu laajasti eri sidosryhmille. Ohjausryhmän ehdotuksen valmistelussa on hyödynnetty vuoden 2009 IPR-strategiaa, siitä vuonna 2012 laadittua arviointiraporttia sekä uuden IPR-strategian valmistelun tueksi laadittua taustaselvitystä "Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020 - IPR-strategian taustoitus" (linkki taustaselvitykseen alla).
 
 
Målsättningar
Strategian visiona on, että Suomessa on vuonna 2030 tehokkaasti innovaatiotoimintaa ja luovaa työtä tukeva IPR-toimintaympäristö, joka kasvattaa taloudellista hyvinvointia ja kilpailukykyä siten, että perusoikeuksien toteutuminen ja eri yhteiskunnalliset intressit otetaan monipuolisesti huomioon.
Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162922 - Aineettomien oikeuksien tilanne Suomessa 2020 : IPR-strategian taustoitus

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 2.7.2021 klo 16.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.

Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/15767/2021.

Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat tarvittaessa:

TEM:

Teollisuusneuvos Mikko Huuskonen
mikko.huuskonen@tem.fi
puh. 0295 06 3732

Johtava asiantuntija Tanja Müller
tanja.muller@tem.fi
puh. 0295 04 7068

OKM:

Hallitusneuvos Anna Vuopala
anna.vuopala@minedu.fi
puh. 0295 330 331
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
IPR University Center    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Markkinaoikeus    
Medialiitto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Neogames Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teosto ry    
Turun yliopisto    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yleisradio Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tekijänoikeus

tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

aineettomat oikeudet

teollisoikeudet

IPR

aineeton omaisuus