Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

Diarienummer för begäran om utlåtande: U 56/2016 vp

Svarstiden gick ut: 22.3.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner det i juli 2018 i Tokyo undertecknade strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan, och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.
 
Det strategiska partnerskapsavtalet med Japan är ett blandat avtal som innehåller både bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Avtalet utgör en ram för sektorsavtal och samarbete. Det strategiska partnerskapsavtalet omfattar alla nuvarande samarbetsområden och medför möjligheter till samarbete på nya områden.

Avtalet syftar till att övergripande öka samarbetet mellan EU och Japan. Det är fråga om ett ramavtal, dvs. ett övergripande samarbetsavtal. Avtalet behandlar centrala politiska frågor och flera sektorbaserade samarbetsområden på en allmän nivå.

Propositionen innehåller också ett förslag till så kallad blankettlag genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft.
Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.
Bakgrund
Vägen mot ett partnerskapsavtal inleddes vid toppmötet mellan EU och Japan 2010, där det inrättades en högnivågrupp med uppgiften att upprätta en färdplan för utvecklande av parternas relationer på alla områden. Gruppen presenterade sitt arbete vid toppmötet mellan EU och Japan 2011, och utifrån det beslutade man att inleda en diskussionsprocess för att föra parallella förhandlingar om ett brett frihandelsavtal och ett bindande ramavtal.

Parallellt med det strategiska partnerskapsavtalet fördes förhandlingar om ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (Economic Partnership Agreement, nedan EPA-avtalet). Dessa två partnerskapsavtal utgör en institutionell helhet.

Förhandlingarna om det strategiska partnerskapsavtalet slutfördes den 25 april 2018, och avtalet undertecknades vid toppmötet mellan EU och Japan i Tokyo den 17 juli 2018.
Målsättningar
Avtalet syftar till att övergripande öka samarbetet mellan EU och Japan. Det omfattar utöver det politiska, ekonomiska och sektorbaserade samarbetet även samarbete för att lösa regionala och globala utmaningar. I avtalet betonas samordningen av ståndpunkter och utbytet av information i internationella forum. Utveckling av verksamhetssätt som grundar sig på en gemensam värdegrund (demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter) och främjande av dessa värden är genomgående teman i avtalet.

Avtalet med Japan stärker växelverkan och det konkreta samarbetet mellan EU och Japan inom flera sektorer. Avtalet stärker även EU:s betydelse i Japan.

Denna proposition syftar till att inhämta riksdagens godkännande av avtalet. Propositionen innehåller också ett förslag till så kallad blankettlag genom vilken de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen sätts i kraft.
Länkar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549885327814&uri=CELEX:22018A0824(01) - EUR-Lex page for EU-Japan SPA (in English, contains the agreement in all EU languages)

Bilagor:
Tidtabell
Utrikesministeriet ber mottagarna på mottagarlistan yttra sig om utkastet till regeringens proposition. Även övriga instanser som inte finns med på mottagarlistan kan om de så vill inlämna ett utlåtande om förslagen. 

Vänligen lämna utlåtandet senast den 22.3.2019 genom att svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi eller per e-post till asa-10@formin.fi och mari.lankinen@formin.fi.
 
Svarsanvisningar för mottagare
För att lämna ett utlåtande ska svararen registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Vid behov kan man vända sig till lausuntopalvelu.om@om.fi för att få hjälp med att ta i bruk tjänsten.  
Beredare
Närmare upplysningar ger ambassadråd Mari Lankinen; mari.lankinen@formin.fi
Sändlista:
LVM    
MMM    
OKM    
OM    
PLM    
SM    
STM    
TEM    
Valtioneuvosto    
VM    
YM    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

Japani

strateginen kumppanuussopimus