Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förslaget till ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa och apoteksskattelagen, som ingår i regeringens proposition om att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen

Lausuntopyyntö ehdotuksesta lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta, jotka ovat osa hallituksen esitystä lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15071/2022

Svarstiden gick ut: 10.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Teiltä lausuntoa liitteenä olevasta ehdotuksesta lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta, jotka ovat osa hallituksen esitystä lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi. Liitteenä on myös kyseisen hallituksen esityksen ruotsinkielinen tiivistelmä ja lakiehdotukset ruotsiksi. 

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa asiassa.
Tausta
Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön virkavalmisteluna. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti toteutettavaan lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseen. Esitys liittyy myös hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan säädetään hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus karsia valtion lääkekorvausmenoja ja tällä summalla rahoitetaan osa vähimmäismitoituksen kuluista.

Lääketaksasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (713/2013) ehdotetaan muutettavan reseptilääkkeiden lääketaksaa siten, että apteekkien myyntikatteen osuutta leikattaisiin. Lisäksi ehdotetaan muutoksia apteekkiverolakiin (770/2016) siten, että apteekkiveron perusteena olevasta liikevaihdosta vähennettäisiin tukkuhinnaltaan yli 1500 euroa maksavien lääkevalmisteiden arvonlisäveroton vähittäishinta siltä osin kuin se ylittää 1683,92 euroa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on kolme päivää. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 10.10.2022 (klo 23.59). Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon.

Lausunnosta järjestetään Teams-yhteydellä suullinen kuulemistilaisuus maanantaina 10.10.2022 klo 13-15. Kutsu kuulemistilaisuuteen lähetetään jakelulistan mukaisille tahoille. Myös muut halukkaat voivat osallistua kuulemistilaisuuteen ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen tanja.hamalainen@gov.fi

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitenumeroita STM060:00/2022 ja VN/15071/2022. Lausunnot pyydetään antamaan suomeksi tai ruotsiksi lausuntopalvelu.fi -palvelussa osoitteessa: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e9669efb-9a67-4236-a290-d5bee5feb3cb&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla ja hankeikkunassa. Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös osoitteesta www.stm.fi/lausuntopyynnot.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa hallitussihteeri Tuija Metsävainio, tuija.metsavainio@gov.fi, p 029 516 3449.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos (Kela)    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Magnum Medical Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola Oyj    
Orion Oyj    
PAM- Apteekkialan osasto ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Sairaala-apteekkarit    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
STM TUTO BILA    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen apteekkiyrittäjät ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkerinnakkaistuojat ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Reumatologinen yhdistys    
Suomen Sairaanhoitajat ry    
Suomen Suolistosyöpäyhdistys    
Suomen Syöpäyhdistys    
Tamro Oyj    
Tehy ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård