Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förslaget till ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa och apoteksskattelagen, som ingår i regeringens proposition om att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen

Begäran om utlåtande om förslaget till ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa och apoteksskattelagen, som ingår i regeringens proposition om att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15071/2022

Svarstiden gick ut: 10.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber er lämna ett utlåtande om det bifogade förslaget till ändring av statsrådets förordning om läkemedelstaxa och apoteksskattelagen, vilka ingår i regeringens proposition med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen. Som bilaga finns också ett svenskspråkigt sammandrag av regeringspropositionen i fråga och lagförslagen på svenska.

Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande i ärendet.
Bakgrund
Propositionen har beretts genom tjänstemannaberedning vid social- och hälsovårdsministeriet. Propositionen hänför sig till skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som syftar till att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen. Propositionen hänför sig också till en skrivning i regeringsprogrammet enligt vilken en bindande minimidimensionering (0,7) för omsorgspersonalen i enheter med heldygnsomsorg ska slås fast. De ändringar som föreslås i propositionen syftar till att minska statens utgifter för läkemedelsersättningar, och med denna summa finansieras en del av kostnaderna för minimidimensioneringen.

I statsrådets förordning om läkemedelstaxa (713/2013) föreslås det ändringar i läkemedelstaxan för receptbelagda läkemedel så att apotekens försäljningsbidrag minskas. Dessutom föreslås det ändringar i apoteksskattelagen (770/2016) så att det från den omsättning som ligger till grund för apoteksskatten dras av det mervärdesskattefria detaljpriset för läkemedelspreparat vars partipris överskrider 1500 euro till den del det överskrider 1683,92 euro.
 
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är tre dagar. Utlåtanden kan lämnas fram till den Måndag 10 oktober 2022. Endast yttranden som inkommit inom utsatt tid beaktas.

Ett muntligt diskussionsmöte om utlåtandet ordnas via Teams på måndag 10.10.2022 kl. 13–15. Inbjudan till diskussionsmötet skickas till de instanser som anges på sändlistan. Även andra intresserade kan delta i hörandet genom att anmäla sig per e-post på adressen tanja.hamalainen@gov.fi
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er att använda referensen STM060:00/2022 och VN/15071/2022 i utlåtandet. Vi ber er lämna ert utlåtande på finska eller svenska via tjänsten utlåtande.fi på addressen: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=e9669efb-9a67-4236-a290-d5bee5feb3cb&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f
 
Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi.
 
Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna). Begäran om utlåtande och materialet finns också på adressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, tuija.metsavainio@gov.fi, p 029 516 3449.
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos (Kela)    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Magnum Medical Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oriola Oyj    
Orion Oyj    
PAM- Apteekkialan osasto ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Sairaala-apteekkarit    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
STM TUTO BILA    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen apteekkiyrittäjät ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkerinnakkaistuojat ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Reumatologinen yhdistys    
Suomen Sairaanhoitajat ry    
Suomen Suolistosyöpäyhdistys    
Suomen Syöpäyhdistys    
Tamro Oyj    
Tehy ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjukvård