Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20569/2023

Svarstiden gick ut: 14.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää erityisesti jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotettu lastensuojelun jälkihuollon ikärajan lasku kahdella vuodella perustuu pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan. Esityksessä esitetään samalla täsmennettäväksi sääntelyä lastensuojelulain nojalla sijoitetun lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuuden osalta sekä säädettäisiin tästä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Lisäksi esityksessä korjattaisiin eräitä sote-uudistuksen yhteydessä lastensuojelulakiin jääneitä teknisluonteiseksi arvioituja virheitä. 

Lait tulisivat voimaan 1.1.2024. Lastensuojelulakiin säädettäisiin kuitenkin siirtymäsäännös, jonka perusteella oikeus jälkihuoltoon päättyisi vasta 30.6.2024. Siirtymäajalla varmistettaisiin jälkihuolto-oikeuden piirissä jo olevien nuorten suunnitelmallinen siirtymä tarpeenmukaisten muiden palveluiden ja etuuksien piiriin jälkihuollon päättyessä. 

 
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään ystävällisesti antamaan viimeistään 14.9.2023 klo. 16.15 mennessä. Vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot otetaan huomioon. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan vastauksensa VAHVA-asialle VN/20569/2023.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat
Neuvotteleva virkamies Tiina Muinonen, puh. 02951 63185, etunimi.sukunimi@stm.fi (ajalla 17.8.-28.8) 
Neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, puh. 02951 63482, etunimi.sukunimi@stm.fi (ajalla 29.8-14.9)
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunta    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Hyvil Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kauhajoen kaupunki    
KELA    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kirkkonummen kunta    
Kittilän kunta    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeuskanslerin virasto    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Osallisuuden aika    
Pesäpuu    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Soste    
THL    
Tuomioistuinvirasto    
Valvira    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
VM    
Ylöjärven kaupunki