Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2023-2027

Utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2023-2027

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22730/2023

Svarstiden gick ut: 2.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet begär utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2023–2027.

Det föreslås att förordningen utfärdas med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001). Den föreslagna förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2024. 
Bakgrund
I statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2023–2027 (262/2023, den så kallade förordningen om energistöd) föreskrivs det om beviljande, utbetalning och användning av energistöd enligt statsbudgeten. Målet med stödprogrammet är att främja bland annat sådana investerings- och utredningsprojekt för förnybar energi och energieffektivitet som stöder Finlands mål om koldioxidneutralitet.

Vid beviljande, utbetalning och användning av energistöd ska EU:s regler om statligt stöd iakttas, inklusive kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den så kallade gruppundantagsförordningen). Gruppundantagsförordningen ändrades den 23 juni 2023 genom kommissionens förordning (EU) 2023/1315. Ändringen av gruppundantagsförordningen trädde i kraft den 1 juli 2023. Medlemsstaterna har sex månader på sig att anpassa sitt stödprogram till ändringen av gruppundantagsförordningen.
Målsättningar
Syftet med ändringen av förordningen är att förordningen om energistöd ska motsvara de ändringar som gjorts i kommissionens förordning (EU) 651/2014 (den så kallade allmänna gruppundantagsförordningen) genom kommissionens förordning (EU) 2023/1315. Samtidigt görs det vissa närmast språkliga preciseringar för att förtydliga förordningen.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Lausuntoaika on 28.8-2.10.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på webbtjänsten utlåtande.fi. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlatande.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande på adressen utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo@ym.fi. Vänligen ange diarienummer VN/22730/2023 i utlåtandet.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlatande.fi. Utlåtandet förs därefter in i VAHVA.
Beredare
Ytterligare upplysningar ger

Tuuli Oikarinen, specialsakkunnig, 0295 047 292 tai tuuli.oikarinen(a)gov.fi
Pekka Grönlund, industriråd, 0295 064 815 tai pekka.gronlund(a)gov.fi
Sändlista:
Bioenergia ry    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Ilmastopaneeli    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Pienvesivoimayhdistys ry    
Suomen Aurinkoenergiayhdistys ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto Oy    
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö    
Vetyklusteri    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

Energiatuki, uusiutuva energia, energiatehokkuus, uusi energiateknologia

valtiontuki

uusiutuva energia

Statsstöd

förnybar energi