Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14172/2020

Svarstiden gick ut: 16.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
 
Bakgrund
Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin ehdotettavat muutokset koskevat tietieturvallisuusdirektiivin (EU) 2019/1936 kansallista täytäntöönpanoa sekä muita teknisiä muutoksia. Direktiivin aiheuttamat muutokset koskevat erityisesti lain 3 a lukua, jossa säädetään tieturvallisuuden hallinnasta Euroopan laajuisen tieverkon maanteillä.  Toiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2014/52 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta (YVA-direktiivi) johdosta on tarpeen saattaa YVA-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden sääntely YVA-direktiivin vaatimukset täyttäviksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain osalta.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset sekä täydentää YVA-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa koskien valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä niiden maanteiden ja rautateiden hankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.  Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM053:00/2019 - Lisätietoja hankkeesta valtioneuvoston hankeikkunassa

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan 16.4.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).
 
Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa neuvotteleva virkamies Susan Hindström p. 029 5342 104 (susan.hindstrom@lvm.fi).
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Fintraffic    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Infra ry    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
MTK: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Poliisihallitus    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
SKAL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen motoristit ry    
Suomen pyöräilykuntien verkosto ry    
Suomen Satamaliitto    
Taksiliitto    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö