Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö unionipetosdirektiivin täydentävää täytäntöönpanoa koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lausuntopyyntö unionipetosdirektiivin täydentävää täytäntöönpanoa koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23300/2023

Svarstiden gick ut: 30.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/1371 unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (ns. unionipetosdirektiivi), jäljempänä direktiivi, annettiin 5.7.2017. Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset unionin taloudellisiin etuihin vahingoittavia rikoksista ja rangaistuksista sekä niihin liittyvistä asioista. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 6.7.2019. Direktiivin täytäntöönpanon edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia koskeva hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.11.2018 (HE 231/2018 vp). Lainsäädäntö tuli voimaan 1.4.2019.

Komissio on käynnistänyt Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT) 258 artiklan nojalla Suomea ja eräitä muita jäsenvaltioita vastaan rikkomusmenettelyn direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta. Rikkomusmenettelyssä komissio on antanut Suomelle perustellun lausunnon, jonka johdosta lainsäädäntöä on aihetta muuttaa.
Målsättningar
Esityksen tavoitteena on täydentää ja selkiyttää lainsäädäntöä eräiden virkarikosten yrityksen rangaistavuuden ja oikeushenkilön rangaistusvastuun alan osalta, jotta Suomen lainsäädäntö täyttäisi direktiivin kyseessä olevat velvoitteet riittävän yksiselitteisesti.  

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi, jossa on ehdotukset täydentäviksi lainsäädäntömuutoksiksi.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia. Tämä teknisluonteinen muutosehdotus ei liity direktiivin täytäntöönpanoon.
Linkit
Liitteet:

HE-luonnos.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Lagförslag.pdf - Pykälät ruotsiksi

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 30.11.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne unionipetosdirektiivin täydentävää täytäntöönpanoa koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Siltä osin kuin esitys koskee rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamista lausuntoa pyydetään vain Oikeusrekisterikeskukselta.

Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa ei ole tarvetta toistaa hallituksen esityksen sisältöä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, puh. 02951 50054, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto ry    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustiede    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto    
Transparency International Suomi ry    
Tulli    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto