Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteiden muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) liitteiden muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7521/2021

Svarstiden gick ut: 5.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ympäristöministeriö varaa jakelussa mainituille tahoille tilaisuuden antaa lausuntonsa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien luonnonsuojeluasetuksen liitteiden muuttamista.

Asetuksen liitteitä 1, 4 ja 5 ehdotetaan muutettavan niiden ajantasaistamiseksi uusimman tiedon mukaisesti. Liitteitä 2 ja 3 ehdotetaan muutettavan ainoastaan päivittämällä lajien nimistöä ajan tasalle.

Huom! Asetusluonnoksen liitteessä 4 havaitun systemaattisen virheen vuoksi alkuperäinen tiedosto on korvattu uudella 25.3.2021.
Bakgrund
Asetuksen liitteisiin sisältyvät luettelot luonnonsuojelulain (1096/1996) soveltamisalan piiriin kuuluvista kalalajeista (liite 1), koko maassa ja osassa maata rauhoitetuista muista kuin nisäkkäisiin tai lintuihin kuuluvista eläinlajeista (liitteet 2(a) ja (b)), koko maassa ja osassa maata rauhoitetuista kasvilajeista (liitteet 3(a), (b) ja (c)), uhanalaisista ja erityisesti suojeltavista lajeista (liite 4), sekä neuvoston direktiivin 92/43 ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta liitteessä IV (a) mainituista Suomessa esiintyvistä eläinlajeista (liite 5).
Målsättningar
Ehdotuksen tavoitteena on luonnonsuojeluasetuksen liitteiden ajantasaisuuden ylläpito.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoa pyydetään 5.5.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ympäristöneuvos Esko Hyvärinen (0295 250 094, esko.o.hyvarinen@ym.fi).
Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen luontomuseo    
Kuopion luonnontieteellinen museo    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin maakuntamuseo    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Oulun yliopiston eläin- ja kasvimuseo    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
ProAgria Keskusten liitto    
Puolustusvoimat    
Saamelaiskäräjät    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tapio Oy    
Turun yliopiston luonnontieteellinen museo/Eläinmuseo    
Turun yliopiston luonnontieteellinen museo/Kasvimuseo TUR    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto