Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristöselostus

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristöselostus

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18944/2021

Svarstiden gick ut: 10.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet luonnoksen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisesta ohjelmasta. Samalla on julkaistu ohjelman ympäristövaikutuksia käsittelevä ympäristöselostus. Ohjelmaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointi toteutettiin perustuen suunnitelmaan, joka oli kuultavana helmi-maaliskuussa 2021, sekä kuulemisessa saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
 
Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma on kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on, että kaikesta Suomessa syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti. Kaikki jätehuollon toimenpiteet tulee toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä. Kansallisessa ohjelmassa esitetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon yleiset tavoitteet, periaatteet, määrät, sijaintipaikat sekä arvio jätehuollon kustannuksista ja aikataulusta.
 
Ohjelman laatimisen yhteydessä on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (SOVA-laki, 200/2005) mukaisesti. Ympäristöselostus sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arvioinnilla edistetään ympäristövaikutusten huomioon ottamista kansallisen ohjelman valmistelussa ja hyväksymisessä, minkä lisäksi parannetaan yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä.
 
Ministeriöt ja Säteilyturvakeskus pyytävät viranomaisilta, alan toiminnanharjoittajilta, kansalaisilta ja yhteisöiltä lausuntoja ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta. Kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon kansallisen ohjelman ja ympäristöselostuksen laadinnassa. Kansallisen ohjelman hyväksymisestä tiedotetaan erikseen myöhemmin.
Tausta
Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva direktiivi 2011/70/Euratom edellyttää Suomen valtiolta kansallisen ohjelman laatimista. Kansallisessa lainsäädännössä ohjelmasta säädetään ydinenergian käytön osalta ydinenergialaissa (990/1987) ja säteilyn käytön osalta säteilylaissa (859/2018). Ensimmäinen kansallinen ohjelma valmistui kesällä 2015.
 
Kansallisen ohjelman valmistelusta ja ympäristövaikutusten arvioinnista järjestettiin ensimmäinen kuuleminen helmi-maaliskuussa 2021. Kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet huomioitiin ohjelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen valmistelussa.
Tavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ottavat lausunnot ja mielipiteet huomioon kansallisen ohjelman ja ympäristöselostuksen laadinnassa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Hankkeesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä 5.8.-10.9.2021 välisenä aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.9.2021. Lausuntoja ja mielipiteitä voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon tai mielipiteen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. VAHVA-ministeriöiden täytyy lisäksi viedä lausunto VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
 
Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ja mielipiteet ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja/tai työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.
Valmistelijat
Linda Kumpula, erityisasiantuntija
linda.kumpula@tem.fi, puh. 050 412 4425

Mia Ylä-Mella, ylitarkastaja 
mia.yla-mella@stuk.fi, puh. 09 759 88 202

Venla Kuhmonen, tarkastaja 
venla.kuhmonen@stuk.fi, puh. 09 759 88 327.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Fortum Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto, Kemian ja fysiikan osasto    
Ilmatieteenlaitos    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
MJT Consulting    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Posiva Oy    
Pro Hanhikivi ry    
Puolustusministeriö    
Pyhäjoen kunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Societal Security Solutions Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen Ekomodernistit ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
WWF    
Ydinturvalisuusneuvottelukunta    
Åbo Akademi    
Ålands Landskapsregering    
Asiasanat

ympäristövaikutusten arviointi

radioaktiivinen jäte

radioaktivt avfall

miljöbedömning

ydinjätehuolto

käytetty ydinpolttoaine

använt kärnbränsle

kärnavfall