Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristöselostus

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallisen ohjelman luonnos ja ympäristöselostus

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18944/2021

Svarstiden gick ut: 10.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen har publicerat ett utkast till det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Samtidigt publicerades en miljörapport om programmets miljökonsekvenser. Programutkastet och bedömningen av miljökonsekvenserna genomfördes på grundval av en plan som var på remiss i februari–mars 2021, samt de utlåtanden och åsikter som erhölls under remissen.
 
Det nationella programmet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall är en helhetsplan vars syfte är att allt använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som uppstår i Finland tas om hand säkert. Alla avfallshanteringsåtgärder ska utföras utan oskäliga dröjsmål. I det nationella programmet redogörs det för allmänna mål och principer för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, uppgifter om mängder och platser samt en uppskattning av avfallshanteringens kostnader och tidsplan.
 
I samband med utarbetandet av programmet har en miljökonsekvensbedömning gjorts enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 200/2005. Miljörapporten innehåller bland annat en beskrivning om projektets omvärld, mål och betydande miljökonsekvenser som projektet kan antas ha. Miljökonsekvensbedömningen främjar beaktandet av miljökonsekvenserna i beredningen och godkännandet av det nationella programmet och allmänhetens tillgång till information och möjligheter att delta samt den hållbara utvecklingen.
 
Ministerierna och Strålsäkerhetscentralen begär utlåtanden om programutkastet och miljörapporten av myndigheter, verksamhetsaktörer inom branschen, medborgare och sammanslutningar. De utlåtanden och åsikter som erhållits under remissen beaktas i upprättandet av det nationella programmet och miljörapporten. Det meddelas senare separat om godkännandet av den nationella planen.
Bakgrund
Direktiv 2011/70/Euratom om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall förutsätter att finska staten utarbetar ett nationellt program. Vad gäller den nationella lagstiftningen ingår bestämmelser om användningen av kärnenergi i kärnenergilagen (990/1987) och om användningen av strålning i strålsäkerhetslagen (859/2018). Det första nationella programmet färdigställdes sommaren 2015.
 
Det första samrådet om beredningen av det nationella programmet och miljökonsekvensbedömningen ordnades i februari–mars 2021. De utlåtanden och åsikter som erhölls under samrådet beaktades i beredningen av programutkastet och miljörapporten.
Målsättningar
Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen beaktar utlåtanden och åsikter vid utarbetandet av det nationella programmet och miljörapporten.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden och åsikter kan lämnas om projektet under perioden 5.8–10.9.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden och åsikter ska lämnas senast den 10 september 2021. Utlåtanden och åsikter kan även lämnas av andra parter än de som nämns på sändlistan. Utlåtanden och åsikter ska i första hand lämnas via webbplatsen utlåtande.fi och behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande eller en åsikt ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användning av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Användarsupport fås även på lausuntopalvelu.om@om.fi. VAHVA-ministerier ska dessutom föra in ett utlåtande i VAHVA för det ärende som utlåtandet gäller.
 
Utlåtanden och åsikter som lämnats via utlåtandetjänsten är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi och/eller på arbets- och näringsministeriets webbplats. Användarvillkor och registerbeskrivning finns i nedre kanten på förstasidan.
Beredare
Linda Kumpula, specialsakkunnig
linda.kumpula@tem.fi, tfn. 050 412 4425

Mia Ylä-Mella, överinspektör 
mia.yla-mella@stuk.fi, tfn. 09 759 88 202

Venla Kuhmonen, inspektör 
venla.kuhmonen@stuk.fi, tfn. 09 759 88 327.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Fortum Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto, Kemian ja fysiikan osasto    
Ilmatieteenlaitos    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
MJT Consulting    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Posiva Oy    
Pro Hanhikivi ry    
Puolustusministeriö    
Pyhäjoen kunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Societal Security Solutions Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen Ekomodernistit ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
WWF    
Ydinturvalisuusneuvottelukunta    
Åbo Akademi    
Ålands Landskapsregering    
Ämnesord

ympäristövaikutusten arviointi

radioaktiivinen jäte

radioaktivt avfall

miljöbedömning

ydinjätehuolto

käytetty ydinpolttoaine

använt kärnbränsle

kärnavfall