Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 26 § i alkohollagen

Social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 26 § i alkohollagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23782/2023

Svarstiden gick ut: 23.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 17 och 26 § i alkohollagen. Det föreslås att bestämmelserna om detaljhandel med alkoholdrycker ändras så att man i tillståndspliktig detaljhandel tillåter förutom alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol även alkoholdrycker som framställts genom jäsning och innehåller högst 8,0 volymprocent etylalkohol.
Bakgrund
Den beredda propositionen är en del av genomförandet av regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo. I enlighet med regeringsprogrammet reformerar regeringen alkoholpolitiken på ett ansvarsfullt sätt i en europeisk riktning och fortsätter den totalreform av alkohollagen som gjordes 2018. Regeringen har som mål att främja rättvis och öppen konkurrens. I regeringsprogrammet har man kommit överens om flera lagstiftningsändringar som gäller öppnandet av marknaden för alkoholhandel och ökad konkurrens. Propositionen är den första av lagstiftningsändringarna.
Målsättningar
Syftet med regeringspropositionen är att genomföra regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo. I enlighet med regeringsprogrammet reformerar regeringen alkoholpolitiken på ett ansvarsfullt sätt i en europeisk riktning och fortsätter den totalreform av alkohollagen som gjordes 2018. Regeringen har som mål att främja rättvis och öppen konkurrens.

I propositionen föreslås det i enlighet med regeringsprogrammet att bestämmelserna om detaljhandel med alkoholdrycker ändras så att tillståndspliktig detaljhandel utöver alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol också får omfatta jästa alkoholdrycker som innehåller högst 8,0 volymprocent etylalkohol.
Bilagor:

HE AL 17 ja 26 § Lausunnoille. 18.10.2023.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

HE AL 17 ja 26 § SV tiivistelmä Lausunnoille. 18.10.2023.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 26 § i alkohollagen

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 23 november 2023 kl. 16.00 på webbplatsen Utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna in utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som finns på tjänsten Utlåtande.fi. Ange diarienumret (VN/23782/2023) i utlåtandet. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
Beredare
Mirka-Tuulia Kuoksa, konsultativ tjänsteman (förnamn.efternamn@gov.fi)
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Alko Oy    
Barnavårdsföreningen rf    
Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLU ry    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Oikeusministeriö    
Olutliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päivittäistavarakauppa ry    
Raittiuden ystävät ry    
Ruokavirasto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry    
Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys ry    
Suomen ASH ry    
Suomen Bensiinikauppiaiden ja Liikennepalvelualojen Liitto ry    
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen Pienpanimoliitto ry    
Suomen Päihderiippuvaiset ry    
Suomen Syöpäyhdistys    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Viiniyrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue