Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till Föreskrift om märkningar av alternativa bränslen, laddningssystem och fordonskompatibilitet för vägtransport

Utkastet till Föreskrift om märkningar av alternativa bränslen, laddningssystem och fordonskompatibilitet för vägtransport

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/547397/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 25.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till Föreskrift om märkningar av alternativa bränslen, laddningssystem och fordonskompatibilitet för vägtransport. 
Bakgrund
Föreskriften hänger samman med lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017) och det underliggande direktivet 2014/94/ EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.
Målsättningar
En tidigare Föreskrift om märkning av alternativa bränslen för transport (TRAFI/193298/03.04.03.00/2018) har ställt mer specifika krav på denna lag. Den här nya föreskriften är avsedd att ersätta den tidigare föreskriften och utvidga dess tillämpningsområde till kraven för kompatibilitetsmärkning mellan offentliga laddningsstationer och eldrivna fordon. 

Utkastet till Föreskriften tar hänsyn till den nya standarden EN 17186:2019 relaterad till märkningar som visar typ av laddningen för el. Med ändringarna skulle föreskriften stödja konsumenternas behov att identifiera kompatibiliteten för ett fordonssystem med laddningstekniken vid laddningsstationer. Utrustningen på offentliga laddningsstationer måste således tilläggas med markeringar på laddningssättet från och med den 20 mars 2021. Dessutom bör tillverkare och importörer av eldrivna fordon ta hänsyn till de nya märkningskraven när de släpper ut produkter på marknaden.
Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170478 - Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017) Lag om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017)

Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast måndagen den 25 januari 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/547397/03.04.03.00/2020 som referensnummer i utlåtandet. 
Beredare
Specialist Keijo Kuikka (på semester 28.12.2020-6.1.2021),
e-post keijo.kuikka(at)traficom.fi; tfn. 029 534 5518  
Ämnesord

yhteentoimivuus

sähköauton latauspiste

vaihtoehtoiset polttoaineet

laddningsställe

märkningar

alternativa bränslen

merkinnät