Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Senareläggning av ikraftträdandet för lagen om funktionshinderservice

Senareläggning av ikraftträdandet för lagen om funktionshinderservice

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19726/2023

Svarstiden gick ut: 11.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om senareläggning av ikraftträdandet för lagen om funktionshinderservice och vissa lagar som har samband med den.
Bakgrund
Den nya lagen om funktionshinderservice (675/2023) med anslutande lagar antogs av riksdagen den 1 mars 2023 och stadfästes den 14 april 2023. Avsikten var att lagarna skulle träda i kraft den 1 oktober 2023. 

I propositionen föreslås det att lagen om funktionshinderservice och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt fyra lagar som har samband med dem ändras så att ikraftträdandet för alla lagar skjuts upp till den 1 oktober 2024. Ändringen gör det möjligt att precisera tillämpningsområdet för lagen om funktionshinderservice så som förutsätts i regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering genom en separat proposition som överlämnas innan lagarna träder i kraft så att lagen om funktionshinderservice förblir en speciallag för personer med funktionsnedsättning. Detta tryggar service enligt individuella behov för personer med funktionsnedsättning och säkerställer att finansieringsprincipen tillämpas i välfärdsområdena. 
Målsättningar
Syftet med regeringspropositionen är att skjuta upp ikraftträdandet för den nya lagen om funktionshinderservice och anslutande lagar så att en separat regeringsproposition om ändring av tillämpningsområdet för den nya handikappservicelagen som förutsätts i regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering hinner beredas omsorgsfullt som tjänsteuppdrag tillsammans med intressentgrupperna och behandlas i riksdagen. Det är också möjligt att bedöma propositionens konsekvenser inom ramen för den förlängda tidsfristen. 

Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna utlåtande om utkastet till regeringsproposition.
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är 3.7–11.8.2023. På grund av brådskan inom lagberedningen är remisstiden undantagsvis fem och en halv vecka. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era utlåtanden på adressen utlåtande.fi. I utlåtandet ska anges identifieringskoden för lagberedningsprojektet VN/19726/2023. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar. 

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

För remissbehandlingen översätts begäran om utlåtande med frågor, propositionens huvudsakliga innehåll, de viktigaste förslagen och lagförslaget till svenska.
Beredare
Ida Hakanen, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
Sirkka Sivula, jurist, social- och hälsovårdsministeriet
Kaarina Tuokko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet

Mer information ges av
Tekniska frågor som hänför sig till lämnande av utlåtande: Eeva Kankaanpää, assistent, social- och hälsovårdsministeriet
Frågor om innehållet: Jaana Huhta, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, 3.7.-21.7.
förnamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Aivoliitto    
Autismiliitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Folktinget    
Förfbundet De Utvecklingsstördas VÄL (FDUV) rf.    
Helsinki    
Hengityslaitepotilaat    
Heta-liitto ry    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö    
Kehitysvammaisten Tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Kela    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuuloliitto ry    
Kuurojen liitto    
Kymenlaakso    
Kynnys ry    
Kårkulla samkommun    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappi    
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit ry    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Muistiliitto ry    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Häme    
Saamelaiskäräjät    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS)    
Satakunta    
Sininauhaliitto    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
SOSTE - Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen senioriliike    
Super    
Talentia    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)/ Hengitystukiyksikkö /Waltteri Siirala    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaa-Kerava    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

vammaispalvelu

vammaiset henkilöt, vammaispalvelulaki, osallisuus, oikeusturva

personer med funktionsnedsättning, handikappservicelagen, delaktighet, rättsskydd