Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM106:00/2020

Svarstiden gick ut: 17.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta.
Bakgrund
Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 20.6.2019 rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan sääntelypaketin (cross-border distribution of funds), jonka tarkoituksena on helpottaa sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen rajat ylittävää markkinointia ja koordinoida paremmin niitä edellytyksiä, joiden mukaisesti rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat toimivat ETA-valtioissa. Lainsäädäntöpaketti koostuu seuraavista säädöksistä:
  1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1156 yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o 346/2013 ja (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta; ja
  2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1160 direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU muuttamisesta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin osalta.
Määräaika direktiivin kansalliselle täytäntöönpanolle on 2.8.2021.
Målsättningar

Esitysluonnoksen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskeva direktiivi sekä toteuttaa asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntömuutokset.

Direktiivin kansallisella täytäntöönpanolla varmistetaan EU-tasolla yhdenmukaistettujen edellytysten ja menettelyjen soveltaminen vaihtoehtorahastojen ennakkomarkkinointiin sekä sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen markkinoinnin lopettamiseen toisessa ETA-valtiossa. Lisäksi säädetään sijoittajien käytettävissä olevista välttämättömistä järjestelyistä muun muassa merkintöjen tekemistä, maksujen suorittamista ja tiedonsaantia varten.

EU-asetus yhdenmukaistaa rahastojen mainontaa koskevia vaatimuksia ja tuo lisää läpinäkyvyyttä kansallisiin markkinointivaatimuksiin sekä eri ETA-valtioiden toimivaltaisten viranomaisten perimiin palkkioihin ja maksuihin. 

Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM106:00/2020 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 17.6.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Tiina Heinonen, etunimi.sukunimi.@vm.fi, puh. +358 2955  30512.
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Nasdaq Helsinki Oy    
OP Ryhmä    
Osakesäästäjien Keskusliitto ry    
Pörssisäätiö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Pääomasijoittajat    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Verohallinto