Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6348/2020-LVM-31

Svarstiden gick ut: 29.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia, liikenteen palveluista annettua lakia, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia, tieliikennelakia ja lakia Liikenne- ja viestintävirastosta. Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.
 
Päästömanipulaatioiden osalta ehdotetaan, että ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti, käyttö ja asentaminen olisi kiellettyä. Kiellon rikkomisesta seuraisi liikennevirhemaksu tai seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määräisi Liikenne- ja viestintävirasto.
 
Tieliikenteen automaation edistämiseksi ehdotetaan sääntelyä, joka mahdollistaisi automaattisilla ajojärjestelmillä tehtävää testaamista yleisillä teillä ilman ihmiskuljettajaa. Sääntelyn taustalla on Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen tehtävät muutokset, jotka astuvat voimaan heinäkuussa 2022. Lisäksi ehdotetaan sääntelyä, joka mahdollistaa liiketoimintamallien testaamista tarjottaessa liikkumisen palveluita automaattisilla ajoneuvoilla, sekä annetaan selkeyttävää, kevyitä automaattisia tavarankuljettimia koskevaa sääntelyä.
 
Esityksessä ehdotetaan lisäksi eräitä ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä annetun täytäntöönpanoasetuksen edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia siten, että ajoneuvon käyttövoimien muutokset (konversiot) sallittaisiin kaikkiin ajoneuvoluokkiin ja kaiken ikäisiin ajoneuvoihin. Ehdotus liittyy hallitusohjelman kirjaukseen traktoreiden kaasukonversioista sekä liikenne- ja viestintäministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartan kirjauksiin.
 
Lisäksi esityksellä ajantasaistettaisiin ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon käyttöä Suomessa koskevaa sääntelyä. Ajoneuvolakiin tehtäisiin myös muita tarvittavia teknisiä korjauksia etenkin katsastukseen liittyen. Ehdotuksessa otettaisiin myös huomioon puolustusministeriön valmistelema sotilasajoneuvoja koskeva uusi lainsäädäntö, josta aiheutuisi ajoneuvolakiin joitain sisällöllisiä muutoksia. 
Bakgrund
Esityksen valmisteluun on johtanut tarve kehittää ajoneuvolakiin sisältyvää sääntelyä. Ehdotetut muutokset perustuvat aiemman ajoneuvolain uudistuksen yhteydessä esiin nousseisiin tarpeisiin, kansainväliseen sääntelyyn sekä fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteisiin käyttövoimakonversioiden osalta.
 
Esitys kytkeytyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen elinvoimainen Suomi, jonka yhtenä tavoitteena on vähäpäästöinen liikenne sekä automaation ja digitalisaation edistäminen. Hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt puolitetaan 2030 mennessä.
Målsättningar
Tavoitteena on selkeyttää ajoneuvolain sääntelyä. Päästömanipulaatioon liittyvän sääntelyn tavoitteena olisi vähentää liikenteen päästöjä kitkemällä päästömanipulaatioihin perustuvaa liiketoimintaa ja päästömanipuloitujen ajoneuvojen käyttöä tieliikenteessä. Tavoitteena on edistää automaatiota ja mahdollistaa automaattisten ajoneuvojen vastikkeelliset kokeilut. Lisäksi tavoitteena on sallia laajemmin konversiot ja näin vähentää liikenteen päästöjä.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 29.7.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/6348/2020.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antavat:
ylitarkastaja Eeva Asikainen p. +358 50 522 6204
ylitarkastaja Jenni Korhonen-Pereira Coutinho p. +358 50 307 4177
erityisasiantuntija Mari Marttila p. +358 50 473 2933
lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen p. +358 40 071 9629 (automaation edistäminen)
ylitarkastaja Pinja Oksanen p. +358 46 921 2693 (ajonaikaiset kulutustiedot)
 
Sähköpostit ovat etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
A-katsastus Oy    
A-katsastus oy    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan keskusliitto AKL ry    
Autoalan keskusliitto AKL ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ry    
Autoliitto ry    
Autonrengasliitto    
Autotuojat ja –teollisuus ry    
Autotuojat ja –teollisuus ry    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etanoliautoilijat ry    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Forum Virium    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Institute for Information Technology HII    
HKL    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Invalidiliitto ry    
Invalidiliitto ry    
ITS Finland    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Jyväskylän yliopisto    
K1-katsastajat Oy    
K1-katsastajat Oy    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kaasuautoilijat ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Koneyrittäjien liitto    
Koneyrittäjien liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Lappeenrannan yliopisto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeus ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU    
Linja-autoliitto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Metropolia    
Metsäteollisuus ry    
Moottoriliikenteen keskusjärjestö    
MP-kauppiaat ry    
Näkövammaisten Keskusliitto    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun poliisilaitos    
Oulun yliopisto    
Oy Elfving Ab    
Oy One-Pro Ab    
Paikallisliikenneliitto    
Paikallisliikenneliitto    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
PA-Tuonti Oy    
Piirla Oy    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Pääesikunta    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto ry    
Rikoksentorjuntaneuvosto    
Rikosseuraamuslaitos    
Roboride    
Rovaniemen hovioikeus    
SAK    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sensible4    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
SKAL    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Akatemia    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Moottoriliitto    
Suomen Motoristit ry    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen Taksiliitto    
Suomen Tieyhdistys    
Suomen Tieyhdistys    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Teknisen Kaupan Liitto    
Teknologiateollisuus ry / maatalouskonevalmistajat    
Teknologiateollisuus ry / maatalouskonevalmistajat    
Tieke    
Tieke    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
Ulkoministeriö    
Unikie    
Unikie    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto    
Verohallinto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ajoneuvo

liikenne- ja viestintäministeriö, liikenteen automaatio