Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Betänkande från arbetsgruppen med uppdrag att utreda spelregler för nollarbetsavtal

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Betänkande från arbetsgruppen med uppdrag att utreda spelregler för nollarbetsavtal

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/2010/00.04.01/2016

Svarstiden gick ut: 1.9.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande över arbetsgruppens bifogade betänkande senast den 1 september 2017. I betänkandet föreslås det att arbetsavtalslagen, arbetstidslagen samt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen ska ändras. Med förslaget strävar man efter att förbättra ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid och säkerställa att de bestämmelser som gäller anställningstrygghet verkställs på ett effektivt sätt i fråga om dem. Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under en bestämd tidsperiod varierar mellan minimitiden och maximitiden i arbetsavtalet enligt det arbete som arbetsgivaren erbjuder, eller ett arbetstidsarrangemang där arbetstagaren förbinder sig att arbeta för arbetsgivaren när arbetstagaren särskilt kallas i arbete. I arbetslivet kallas sådana avtal ofta för nollavtal och arbetstagarna för arbetstagare som kallas till arbete vid behov. Användningsområdet för avtal med varierande arbetstid begränsas till situationer där arbetsgivarens behov av arbetskraft varierar. Dessutom bör arbetsgivaren vid användning av avtal med varierande arbetstid ge arbetstagaren en uppskattning om den förutsedda arbetsmängden. Arbetstagarens rätt till lön för sjukdomstid och lön för uppsägningstid säkerställs på ett sådant sätt att arbetsgivaren inte genom ensidiga arbetsledningsåtgärder kan inverka på deras belopp. En arbetstagare som har varierande arbetstid kan av vägande skäl vägra ta ett arbetsskift som har lagts in för arbetstagaren i arbetsskiftsförteckningen, när han eller hon har kommit överens om ett arbetsskift hos en annan arbetsgivare eller arbetstagaren har något annat tvingande skäl att vägra ta arbetsskiftet. Dessutom kommer en arbetstagare i fortsättningen inte kunna ge samtycke till mertidsarbete för en obegränsad tid.

Bakgrund

Förslaget har beretts i en arbetsgrupp på trepartsbasis som arbets- och näringsministeriet tillsatte den 15 november 2016. I arbetsgruppen fanns utöver arbets- och näringsministeriet företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Näringsliv (EK), Suomen Yrittäjät ry, Kommunala arbetsmarknadsverket (KA), Statens arbetsmarknadsverk, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry och Akava ry.

Bilagor:

Nollasopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintö.pdf - Betänkande från arbetsgruppen med uppdrag att utreda spelregler för nollarbetsavtal

Nollasopimukset ruotsiksi.docx -

Tidtabell

Remisstiden för svenskspråkiga utlåtande har utsträckts till 6.9.2017.

Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber att utlåtandena lämnas genom att begäran om utlåtande, som finns på utlåtande.fi, besvaras. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att ge ett utlåtande ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Man kan be om stöd med att ta i bruk tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.  Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden.

OBS! Alla givna utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.

Beredare

Vid behov ges ytterligare upplysningar av: Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Tarja Kröger, regeringsråd
Jan Hjelt, regeringsråd
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare
fornamn.efternamn@tem.fi

Sändlista:
Akava ry    
AKT    
Asianajajaliitto    
ATL    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT    
Lakimiesliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Ohjelmistoyrittäjät    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
PAM    
Paperiliitto    
Pelastustoimen kumppanuusverkosto    
Pellervon taloustutkimus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro    
Puolustusministeriö    
SEL    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Yrittäjät    
Taloushallintoliitto    
Teme    
Teollisuusliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tral    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työneuvosto    
Työterveyslaitos    
Ulkoasiainministeriö    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering