Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö; Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus muutoksesta

Lausuntopyyntö; Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus muutoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA/2022/996

Svarstiden gick ut: 14.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjemuutoksista.
 
Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet:
  • Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus
Bakgrund

Määräysten ja ohjeiden muutosten taustalla ovat valtionvarainministeriön asetusmuutoksesta (76/2018) johtuvat muutokset, jotka tulevat voimaan 1.1.2023. Samalla on virtaviivaistettu liitetietovaatimuksia IFRS-tilinpäätösraportoinnin kanssa rahoitussektorin pyynnöstä. Samassa yhteydessä on myös päivitetty sijoituspalvelulain (2012/474) 6 luvun muutokset.

Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2023.

Målsättningar
Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt keskeiset muutokset esitetään lukukohtaisesti.
 
Määräykset ja ohjeet 2/2016 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus
 
Luku 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset
Lukuun on lisätty määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät Euroopan unionin asetuksia ja direktiivi, jotka on annettu nykyisen määräys ja ohjekokoelman voimaantulon jälkeen.  
 
Luku 4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset ja ohjeet
Lukuun ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia.
 
Luku 5 Rahoitusinstrumenttien arvostaminen ja suojauslaskenta
Määräykset ja ohjeet vastaavat pääosin sisällöltään voimassa olevaa määräys- ja ohjekokoelmaa. Lukuun on lisätty viittaus EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen kohtaan, jossa kaupankäyntivarasto on määritelty.
 
Luku 7 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Lukuun ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia.

Luku 8 Toimintakertomus
Luku 8.7 on päivitetty sijoituspalvelulain (2012/474) 6 luvun muutosten johdosta.
 
Luku 9 Konsernitilinpäätös
Lukuun on lisätty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (2019/2033) 4 artiklan 42 kohdan mukaisesti.
 
Luku 11 Taseen ja tuloslaskelman kaavojen täyttäminen
Luvussa annetaan määräykset ja ohjeet taseen ja tuloslaskelman kaavojen täyttämiseen. Luvun taseen ja tuloslaskelman rivien nimet sekä tiettyjen täyttöohjeiden sijainti on muutettu valtionvarainministeriön asetusmuutoksen (76/2018) luonnosta vastaaviksi.
 
Lukuun on lisätty mahdollisuus yhdistää leasingkohteet aineellisiin hyödykkeisiin ja leasingtoiminnan nettotuotot liiketoiminnan muihin tuottoihin, mikäli leasingkohteiden erillisellä esittämisellä on vähäinen merkitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Lisäksi lainasaamisten/rahoitusvelan maksamatta olevat korot voidaan vaihtoehtoisesti esittää samalla rivillä lainasaamisen/velan kanssa.
 
Luku 12 Liitetiedot
Luvussa annetaan määräykset ja ohjeet liitetietojen esittämisestä. Lukua on selkeytetty keskittämällä asiakokonaisuudet kuten luottoriski ja konsernien sisäiset tapahtumat. Valtiovarainministeriön asetuksen (76/2018) vaatimus esittää arvopaperit rahoitusvälineryhmittäin jaoteltuina julkisesti noteerattuihin ja muihin on siirretty luvun 12.3.27 ”Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot sekä käyvän arvon hierarkia” yhteyteen asian samankaltaisuuden vuoksi. Lisäksi luvussa on mahdollistettu enemmän valvottavakohtainen tietojen esittäminen vähentämällä määrämuotoista esittämistapaa.
 
Luku 15 Liitteet: taseen ja tuloslaskeman kaavat
Luvun taseen ja tuloslaskelman rivien nimet ja väliotsikot on muutettu valtionvarainministeriön asetusmuutoksen (76/2018) luonnosta vastaaviksi.
 
Luku 16 Muutoshistoria
Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset on päivitetty.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 14.9.2022 klo 23.59.
Svarsanvisningar för mottagare
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa määräys- ja ohje kohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 2.2, kohta (2), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.
Valmistelijat
johtava tilinpäätösasiantuntija, anna.myllymäki@finanssivalvonta.fi
Sändlista:
Finanssiala ry    
Kirjapitolautakunta    
Kirjapitolautakunta    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
Suomen Pankki    
Suomen tilintarkastajat ry    
Valtiovarainministeriö