Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om försvarssamarbete samt med förslag till lagar som har samband med det

Utkast till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om försvarssamarbete samt med förslag till lagar som har samband med det

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/36586/2023

Svarstiden går ut: 12.5.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet begär ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om försvarssamarbete samt med förslag till lagar som har samband med det.
Bakgrund
Avtalet mellan Finland och Förenta staterna om försvarssamarbete (Defence Cooperation Agreement, DCA) är ett internationellt avtal som är bindande för Finland och som fördjupar alliansförbindelsen mellan Finland och Förenta staterna och skapar möjlighet att intensifiera den bilaterala förbindelsen. Avtalet om försvarssamarbete grundar sig på avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor (Nato Sofa) och kompletterar det. Avtalet om försvarssamarbete ger möjlighet att fördjupa samarbetet i alla säkerhetssituationer och stärker Finlands säkerhet.

I avtalet om försvarssamarbete finns det bestämmelser om de amerikanska styrkornas inresa och manövrar, om styrkornas tillträde till Försvarsmaktens sådana områden som kommer att användas gemensamt av Finland och Förenta staterna samt om användningen av områdena. Områdena fastställs i bilagan till avtalet och är sammanlagt 15 till antalet. Dessutom innehåller avtalet bestämmelser om bland annat förhandslagring av materiel, säkerheten för de amerikanska styrkorna, straffrättslig jurisdiktion samt den rättsliga ställningen för de amerikanska styrkorna och avtalsentreprenörerna.

I utkastet till regeringens proposition bedöms avtalets förhållande till grundlagen särskilt när det gäller suveränitetsfrågor. Det föreslås att godkännande av avtalet kan ske med 2/3 majoritet i riksdagen.

I propositionen granskas också de viktigaste konsekvenserna av avtalet. Avtalets faktiska konsekvenser kommer att bestämmas utifrån omfattningen av det framtida samarbetet och i vilken utsträckning Förenta staternas styrkor kommer till finskt territorium. Avtalet om försvarssamarbete innebär inte att Förenta staterna är permanent närvarande i Finland, utan att eventuella amerikanska styrkor i princip finns här enligt rotationsprincipen.
Målsättningar
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om försvarssamarbete och de lagar som har samband med det. Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter dateringen på en sådan senare not genom vilken parterna på diplomatisk väg underrättar varandra om att de har slutfört de inhemska förfaranden som krävs för att avtalet ska kunna träda i kraft. Inledningsvis ska avtalet gälla för en period om tio år. Därefter fortsätter avtalet tills vidare, men endera parten kan säga upp det med ett års varsel genom ett skriftligt meddelande till den andra parten genom diplomatiska kanaler.

I propositionen ingår ett förslag till blandad lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet om försvarssamarbete som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

I propositionen föreslås dessutom ändringar i skjutvapenlagen, utlänningslagen, militärfordonslagen, mervärdesskattelagen, lagen om statens skadeståndsverksamhet, körkortslagen, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, luftfartslagen, lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter och fordonslagen.
De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.


 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM003:00/2024 - Hallituksen esitys puolustusyhteistyöstä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi-hankesivu

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=UM003:00/2024 - Projektsida om regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet om försvarssamarbete med Förentastaterna samt med förslag till lagar som har samband med det

Bilagor:

DCA Finland Prime Finnish_signed.pdf - Puolustusyhteistyösopimus suomeksi

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om försvarssamarbete_remiss.docx - Puolustusyhteistyösopimus ruotsiksi

DCA HE luonnos lausuntokierrokselle.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi

RP till riksdagen FI USA avtalet om försvarssamarbete.docx - Propositionens huvudsakliga innehåll + Lag om avtalet mellan Republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om försvarssamarbete

Tidtabell
För att riksdagen ska kunna inleda behandlingen av regeringspropositionen under sin vårsession har den riktgivande remisstiden enligt anvisningen för hörande vid författningsberedning förkortats


 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Hjälp med att ta i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. Alla utlåtanden som lämnas är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets offentliga projektsidor (valtioneuvosto.fi/sv/projekt, identifieringskod UM003:00/2024). Även instanser som inte nämns separat i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Om det inte är möjligt att använda tjänsten utlåtande.fi, kan utlåtanden även sändas per e-post till kirjaamo.um@gov.fi. Vi ber er ange diarienumret VN/36586/2023 i utlåtandet.
De ministerier som använder VAHVA ska föra in sitt utlåtande under ärende VN/36586/2023 i VAHVA.
 
Beredare
Utrikesministeriet:
Arbetsgruppens ordförande Kaija Suvanto, rättschef, tel. +358 295 351 159
Minna Laajava, enhetschef, (Enheten för säkerhetspolitik och krishantering), tel. +358 295 350 128

Försvarsministeriet:
Anna Korhola, äldre regeringssekreterare, tel +358 29 514 0319
Tuomas Koskenniemi, konsultativ tjänsteman, tel +358 295 140 058

Försvarsmakten:
Timo Hänninen, överstelöjtnant, media.puolustusvoimat@mil.fi

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)gov.fi.


 
Sändlista:
Aleksanteri-instituutti    
Aliupseeriliitto    
Ammattiliitto PRO    
Amnesty    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Autoalan keskusliitto AKL ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Finntraffic Lennonvarmistus    
Healthtech Finland (osa Teknologiateollisuutta)    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuusneuvosto    
HUS-yhtymä    
Hyvil Oy    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
JUKO ry    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juristiliitto    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansainvälisen politiikan yhdistys    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kaupan liitto ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Korkein oikeus    
Kriisinhallintakeskus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Laajan turvallisuuden verkosto ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maahanmuuttovirasto    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maanpuolustuskoulutus    
Maanpuolustuskurssiyhdistys    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus    
Naisten Valmiusliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orion Oyj    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päällystöliitto    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajaturvallisuusunioni    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI    
Reserviläisliitto    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sadankomitea    
Sailab – MedTech Finland ry    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satamaliitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotilaskotiliitto    
Suojelupoliisi    
Suomen apteekkariliitto    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Atlantti-seura    
Suomen eläinlääkäriliitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Lääketeollisuus ry    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Pankki    
Suomen pelastusalan keskusjärjestö, SPEK    
Suomen poliisijärjestöjen liitto    
Suomen proviisoriyhdistys    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto    
Suomen rinnakkaislääketeollisuus ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen YK-liitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC R.F.    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopisto    
Tapaturmakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tehy    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun yliopisto    
Turvallisuuskomitea    
Turvalllisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
UH-Akava    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry    
Ulkopoliittinen instituutti    
Upseeriliitto    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varusmiesliitto ry    
Veripalvelu    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ämnesord

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka