Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2195/2023

Svarstiden gick ut: 6.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen. 
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att avfallslagen ändras. EU:s nya batteriförordning som gäller batterier och förbrukade batterier förpliktar medlemsstaterna att utfärda nationella bestämmelser om godkännande som och utseende till anmälda organ när det gäller organ för bedömning av överensstämmelse.
Målsättningar
Det föreslås att till avfallslagen fogas sådana kompletterande bestämmelser om ansökningar som gällea godkännande- och anmälningsförfaranden som förutsätts enligt batteriförordningen.

Enligt propositionen ska miljöministeriet vara ansvarig myndighet när det gäller att godkänna och anmäla organ för bedömning av överensstämmelse.

Lagen avses träda i kraft den 18 februari 2024, vilket är samtidigt som bestämmelserna om organ för bedömning av överensstämmelse i batteriförordningen börjar tillämpas.  
Länkar:

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM005:00/2023 - Hankkeen sivu Hankeikkunassa, tunnus YM005:00/2023

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 6 oktober 2023. Remisstiden är tre veckor för att författningsändringen ska hinna behandlas och träda i kraft innan bestämmelserna om organ för bedömning av överensstämmelse i batteriförordningen börjar tillämpas.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten.
 
För att underlätta behandlingen av remissvaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utlåtanden kan lämnas också av andra än de som nämns i sändlistan. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.

 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringssekreterare Johanna Routio, tfn 358 295 250 137
E-postadresserna har formen fornamn. efternamn (at) gov.fi.

 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Addtech Nordic AB    
Akkukierrätys Pb Oy    
Basf Oy    
Business Finland Oy    
Celltech Oy    
Cursor Oy    
Energiateollisuus    
Eurofins Oy    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Finnwatch ry    
Fortum oyj    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kierrätysteollisuus ry    
Kuusakoski Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Muoviteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Recser    
Sandvik Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Malminjalostus Oy    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

vaatimustenmukaisuus

jäte

akkuasetus

akku

ilmoitettu laitos

paristo

jäteakku

jäteparisto