Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietintö

Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietintö

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3415/2018

Svarstiden gick ut: 24.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Puolustusministeriö asetti 6.4.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida Jehovan todistajien asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttamista koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja valmistella tarvittaessa ehdotus sääntelyn uudistamiseksi. Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus, jolla varmistetaan, että Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskeva lainsäädäntö täyttää perustuslain vaatimukset. Työryhmän tuli lisäksi erityisesti varmistaa, ettei ehdotettava sääntelyratkaisu vaaranna yleistä asevelvollisuutta ja Puolustusvoimien kykyä tuottaa Suomen puolustusjärjestelmän edellyttämät sodan ajan joukot. 

Työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeriölle 2.7.2018. Työryhmä ehdottaa mietinnössään Jehovan todistajien vapautuslain kumoamista. Työryhmä ehdottaa, että laki kumottaisiin siirtymäaikana siten, että henkilöt, jotka ovat ennen kumoamislain voimaantuloa hakeneet kyseisen lain mukaista lykkäystä palveluksen aloittamiselle, voisivat kuitenkin edelleen hakea vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta. Siirtymäajan jälkeen vapautuksia ei enää myönnettäisi. Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen myötä kaikkia uskonnollisia ja muita vakaumuksia kohdeltaisiin Suomen asevelvollisuutta koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto työryhmän mietinnöstä pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään perjantaina 17.8.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne Jehovan todistajien vapautuslainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietinnöstä ja siihen sisältyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi puolustusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ylijohtaja Teemu Penttilä p. 0295 140 200 ja hallitussihteeri Perttu Wasenius p. 0295 140 603 (etunimi.sukunimi@defmin.fi).
Sändlista:
Amnesty International – Suomen osasto    
Aseistakieltäytyjäliitto ry    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Jehovan todistajat    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Korkein oikeus    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Kutsunta-asiain keskuslautakunta    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
PLM konserniohjausyksikkö    
PLM puolustuspoliittinen osasto    
PLM resurssipoliittinen osasto    
PLM talousyksikkö    
PLM turvallisuusyksikkö    
professori Jukka Kekkonen    
professori Kimmo Nuotio    
professori Martin Scheinin    
professori Mikael Hidén    
professori Tuomas Ojanen    
pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Reserviupseeriliitto ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sadankomitea    
Sininen eduskuntaryhmä    
sisäministeriö    
Siviilipalveluskeskus    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Suomen Asianajajaliitto    
Tasa-arvovaltuutettu    
tasavallan presidentin kanslia    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
ympäristöministeriö