Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Begäran om utlåtande: grunderna för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-3850-2020

Svarstiden gick ut: 6.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utbildningsstyrelsen begär utlåtanden om det bifogade utkastet av de i sändlistan nämnda instanserna. Även instanser som inte finns med på sändlistan kan ge ett utlåtande.
Bakgrund
Utbildningsstyrelsen har som en del av beredningen av den utvidgade läroplikten inlett arbetet med att utarbeta grunder för läroplanen för folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga.
Målsättningar
Läroplansgrunderna färdigställs utgående från den respons som fås i samband med remissrundan och de färdiga grunderna publiceras i slutet av år 2020, om riksdagen godkänner regeringens proposition till läropliktslag. Grunderna träder i kraft 1.8.2021 och då ska även de lokala läroplanerna vara utarbetade och godkända utgående från dessa grunder.
Bilagor:
Tidtabell
Begäran om utlåtande ska besvaras senast 6.11.2020 på adressen www.utlatande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er strukturera utlåtandet kapitelvis på samma sätt som i grunderna och till utlåtandet bifoga en sammanfattning av utlåtandets centrala innehåll.
I utlåtandet ska man hänvisa till Utbildningsstyrelsens diarienummer OPH-3850-2020.
Utlåtandena är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar för att använda tjänsten finns på utlatande.fi (Anvisningar > Bruksanvisningar).
 
Beredare
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen 029 533 1072, fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä 029 533 1155, etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Opetusneuvos Susanna Rajala 029 533 1129, etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Sändlista:
Susanna Rajala    
Ämnesord

folkhögskolor