Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19122/2023

Svarstiden gick ut: 29.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Finanssivalvonnasta annettua lakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia, sijoituspalvelulakia, maksulaitoslakia, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettua lakia, sijoitusrahastolakia, vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annettua lakia, vakuutusyhtiölakia, Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettua lakia ja valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia.
 
Bakgrund
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2554 finanssialan digitaalisesta häiriönsietokyvystä (DORA-asetus) sekä direktiivi (EU) 2022/2556 (DORA-muutosdirektiivi), joka koskee eräiden direktiivien muuttamista finanssialan digitaalisen häiriönsietokyvyn osalta, annettiin 14.12.2022 ja ne tulivat voimaan 16.1.2023. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava asetuksen toimeenpanon edellyttämät kansallisten säännösten muutokset sekä direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään 17.1.2025. Samaan aikaan DORA-asetuksen ja DORA-muutosdirektiivin kanssa annettiin direktiivi (EU) 2022/2555 toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi koko unionissa (NIS2-direktiivi) sekä direktiivi (EU) 2022/2557 kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä (CER-direktiivi).
Målsättningar
DORA-asetuksella ja DORA-muutosdirektiivillä yhdenmukaistetaan rahoitusalan digitaalista häiriönsietokykyä koskeva sääntely unionissa. Ehdotuksilla saatetaan kansallinen lainsäädäntö vastaamaan DORA-asetuksen ja DORA-muutosdirektiivin mukaisia vaatimuksia. Esitys sisältää lisäksi NIS2-direktiivin sekä CER-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa täydentävät ehdotukset direktiivien soveltamisalaan kuuluvien pankkitoiminnan ja finanssimarkkinoiden infrastruktuurin osalta.
Linkit
Liitteet:

DORA-HE lausuntokierros.pdf - HE-luonnos

DORA-RP paragrafer.pdf - Utkast till paragrafer

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 29.3.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 044.
Sändlista:
Akava ry    
Aktia    
CapMan    
Danske Bank    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
eQ Oyj    
Euroclear Finland    
Evli Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Helsingin hallinto-oikeus    
Holvi Payment Services    
Huoltovarmuuskeskus    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntarahoitus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus    
LähiTapiola    
Mandatum Asset Management    
MB-Rahastot    
Nasdaq Helsinki Oy    
Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike    
Nordea    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
OP Osuuskunta    
Pääomasijoittajat ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Skandinaviska Enskilda Banken, Helsingin sivukonttori    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
S-Pankki    
Springvest    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Teollisuussijoitus Oy / Tesi    
Suomen vakuutusmeklariliitto ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska Handelsbanken AB    
Säästöpankkiliitto    
Taaleri Oyj    
Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund)    
TietoEvry Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
United Bankers    
Valtion kyberturvallisuusjohtaja    
Verifone Finland Oy    
Ålandsbanken