Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö tietunnelimääräyksestä ja tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskevasta ohjeesta

Lausuntopyyntö tietunnelimääräyksestä ja tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskevasta ohjeesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/435710/03.04.03.00/2019

Svarstiden gick ut: 19.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja tietunnelimääräyksen ja tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskevan ohjeen luonnoksista.
Bakgrund
Määräyksen tarkoituksena on päivittää Liikenneviraston ohje Tietunnelien hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet 33/2016 vastaamaan uusia organisaatioita ja Suomessa noudatettavia käytäntöjä. Määräyksen tavoitteena on taata tietunneleiden nykyinen turvallisuustaso olennaisimpien teknisten turvallisuustekijöiden osalta.

Liikenne- ja viestintäviraston tietunnelimääräys koskee teknisiä vaatimuksia. Määräyksellä vahvistetaan tietunnelien turvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset Suomessa. Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräyksen rinnalla ohjeen tietunnelien turvallisuusmenettelyistä (TRAFICOM/314117/03.04.03.06/2023). Suomen tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskeva ohje annetaan erikseen, koska osa tietunnelien turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä ja turvallisuudesta vastaavien tahojen tehtävistä on sen luonteisia, ettei niistä ole mahdollista määrätä määräystasolla.

Ohjeen tarkoituksena on toimia teknisen määräyksen ohella työvälineenä Suomen tietunnelien turvallisuudesta vastaaville tahoille. Ohjeessa täsmennetään EU:n tunneliturvallisuusdirektiivin mukaisia Suomessa noudatettavia hallinnollisia menettelyjä ja käytäntöjä sekä Suomen tietunnelien turvallisuudesta vastaavien tahojen rooleja ja tehtäviä.
Målsättningar
Tietunnelimääräyksen ja tietunnelien turvallisuusmenettelyjä koskevan ohjeen tavoitteena on edistää Suomen tieverkon liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Määräyksellä ja ohjeella yhdenmukaistetaan Suomen tietunnelien turvallisuusvaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä.

Määräyksellä pyritään takaamaan Suomen tietunnelien nykyinen turvallisuustaso, joten tietunnelien nykytilanteen mukaiseen varusteluun ja turvallisuusohjeisiin nähden määräyksen vaikutukset ovat lähinnä tarkentavia ja täsmentäviä. Määräystä ja ohjetta valmisteltaessa on tarkasteltu kaikkia Suomessa olevia maantietunneleita.

Määräyksessä esitetyt vaatimukset eivät lisää jo toteutettujen tietunnelien varustelutasoa, sillä Suomen tunneli-infrastruktuuri täyttää jo nykyisellään pääosin määräyksen tason.  
Liikenne- ja viestintäviraston tietunnelimääräyksessä määrätään turvallisuusvaatimusten osalta Suomen tietunnelien turvallisuuden minimitaso.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot määräyksestä ja ohjeesta pyydetään antamaan viimeistään 19.12.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Huomioithan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM. Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumerot TRAFICOM/435710/03.04.03.00/2019 ja TRAFICOM/314117/03.04.03.06/2023.
 
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Sami Luoma, sähköposti sami.luoma(at)traficom.fi; puh. 029 5346815 

Lakimies Ilona Heiskanen, sähköposti ilona.heiskanen(at)traficom.fi; puh. 029 539 0536
Sändlista:
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Fintraffic Tie Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin poliisilaitos    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen poliisilaitos    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin pelastuslaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
Onnettomuustutkintakeskus    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Rovaniemen kaupunki    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki    
Uusimaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Väylävirasto    
Asiasanat

TURVALLISUUS

tietunnelit

maantietunnelit