Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräys yksityisraiteiden hallinnasta

Määräys yksityisraiteiden hallinnasta

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/542355/03.04.02.00/2023

Svarstiden gick ut: 1.4.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Määräystä on tarkoitus päivittää raideliikennelain (1302/2018) 5 lukuun tehtävien muutosten johdosta. Raideliikennelain 5 luku koskee yksityisraiteen haltijoiden ilmoitusmenettelyä. Lain 30 pykälän 1 momentin osalta muutetaan jonkin verran niitä asioita, joita yksityisraiteen haltijan on kuvattava turvallisuuden hallintajärjestelmässään. Edellä esitettyjen muutosten myötä myös määräystekstiä on tarkoitus selkeyttää. Hankkeen edetessä arvioidaan samalla myös mahdolliset muut tarpeet tarkentaa määräystekstiä.
Bakgrund
Määräystä selkeytetään ja saatetaan ajan tasalle lainsäädäntöön tehtävien muutosten johdosta. Määräyksen päivittämisen taustalla ovat ensisijaisesti lainsäädäntöön tehtävät muutokset. Määräyshankkeella on siten liityntä myös hallituksen esitykseen laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta HE 95/2023 vp.
Målsättningar
Määräyksen on tavoitteena on osaltaan tarkoitus edistää raideliikenteen turvallisuutta ja toimintavarmuutta.
Liitteet:
Tidtabell
Tavoite määräyksen antamiselle on viimeistään 1.5.2024. Määräys on tarkoitus antaa samanaikaisesti raideliikennelain muutosten tultua voimaan.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon voi toimittaa myös Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM. Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumero TRAFICOM/542355/03.04.02.00/2023.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Olli Matilainen olli.matilainen(at)traficom.fi; puh. 029 5346410
Lakimies Ilona Heiskanen sähköposti ilona.heiskanen(at)traficom.fi; puh. 029 539 0536
Asiasanat

raideliikenteen turvallisuus

raideliikenne

yksityisraiteet