Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5477/2022

Svarstiden gick ut: 29.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken.
Bakgrund
I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering kommer regeringen i början av valperioden att skyndsamt utreda behoven att revidera utsökningsbalken, till exempel när det gäller gäldenärens skyddade belopp, och göra nödvändiga ändringar i lagstiftningen. En utredning om ändringsbehoven har gjorts som ett projekt inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet. Resultaten av utredningsarbetet publicerades den 26 maj 2021 i en forskningsrapport Utsökningsskuld, social trygghet och utbud av arbete (nedan TEAS-utredning). Utlåtanden om TEAS-utredningen begärdes av intressentgrupper och sakkunniga, och ett sammandrag av remissvaren publicerades (Behov av ändringar i utsökningsbalken: Forskningsrapporten Utsökningsskuld, social trygghet och utbud av arbete: Remissammandrag).

Utifrån TEAS-utredningen och remissvaren fastställde regeringen i sitt ställningstagande om sysselsättningsåtgärderna den 11 februari 2022 att regeringen ska bereda en regeringens proposition om utökning av antalet fria månader och överlämna den till riksdagen under höstsessionen 2022. Dessutom beslöt man att inleda en utredning om samordningen av beräkningsreglerna för utmätning och socialskyddsförmånerna. Genom utredningen skapas ett kunskapsunderlag för en mer omfattande reform av utmätningssystemet som genomförs senare och bland annat för bedömning av hurdana sysselsättningseffekter en eventuell reform kan ha.
Målsättningar
I propositionen föreslås det att utsökningsbalken ändras så att antalet fria månader som ska ges gäldenären utökas. Dessutom föreslås det att en väsentligt nedsatt betalningsförmåga på grund av högre kostnader än normalt för inkomstens förvärvande fogas till lagen som en grund med stöd av vilken ett mindre belopp än det regelmässiga beloppet utmäts av lönen tills vidare eller under en viss tidperiod. Målet är att förbättra ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster genom att öka beloppet av de inkomster som gäldenären får behålla. I propositionen strävar man efter att beakta både borgenärernas och gäldenärernas rättigheter på ett balanserat sätt och genomföra reformen med snabb tidtabell.

Dessutom föreslås det att bestämmelsen om sökandens skyldighet att underrätta utmätningsmannen om förändrade uppgifter preciseras och att bestämmelsen om särskild insättning av medel ändras.
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM016:00/2022 - Hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (vapaakuukausiuudistus) -hankesivu

Bilagor:

HE ulosottokaaren muuttamisesta luonnos.pdf - HE ulosottokaaren muuttamisesta (luonnos)

Huvudsakliga innehåll.pdf - Huvudsakliga innehåll

Lagförslag.pdf - Lagförslag

Tidtabell
 Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 29 juli 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi).
 

 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av Terhi Salmela, regeringsråd, epost: fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Helsingin yliopisto / professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kihlakunnanulosottomiehet ry    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Tuomioistuinvirasto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto