Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2022 på grund av covid-19-pandemin

Utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2022 på grund av covid-19-pandemin

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17578/2022

Svarstiden gick ut: 2.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det bifogade utkastet till statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa merkostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas av covid-19.
Bakgrund
Statsminister Marins regering förband sig i samband med budgetförhandlingarna 2020 att ersätta alla direkta kostnader som hänför sig till covid-19-pandemin till fullt belopp så länge som sjukdomsläget och verkställandet av hybridstrategin förutsätter det. 

De kostnader som har föranletts av covid-19-pandemin har kompenserats kommunerna särskilt genom höjning av statsandelarna för basservicen och utdelningen av samfundsskatten. År 2021 ersattes de kostnader som kommunfältet orsakades på grund av covid-19-pandemin till väsentlig del genom statsunderstöd, som social- och hälsovårdsministeriet beviljade till ett belopp av sammanlagt cirka 1,08 miljarder euro. Covid-19-pandemin har inte försämrat kommunernas ekonomi, eftersom staten genom olika stödåtgärder har understött kommunerna och samkommunerna med sammanlagt cirka 5 miljarder euro under pandemin 2020–2021.

Kostnaderna av covid-19-pandemin har inte fördelats jämnt mellan alla kommuner, utan på grund av bland annat sjukdomsläget kan det finnas stora skillnader mellan kommunerna. Av denna anledning föreslås det att ersättningarna till kommuner, samkommuner och landskapet Åland för social- och hälsovårdens covid-19-kostnader också 2022 till väsentlig del ska genomföras genom statsunderstöd, eftersom detta gör det möjligt att rikta ersättningarna exaktare än via statsandelssystemet.
Målsättningar
I förslaget till förordning finns bestämmelser om statsunderstöd i syfte att ersätta de merkostnader för social- och hälsovården som kommunerna orsakas 2022 på grund av covid-19-pandemin.
 
Den skrivning av statsminister Marins regering om de direkta kostnaderna som hänför sig till covid-19 är bunden till utvecklingen av sjukdomsläget och de olika sätten att bekämpa sjukdomen. Epidemiläget samt bekämpningen och behandlingen av sjukdomen har utvecklats och ändrats på många sätt under 2022. Bland annat hybridstrategin, den nationella strategin för testning och spårning av covid-19 och Finlands vaccinationsstrategi för covid-19 har uppdaterats. Bekämpningen av smittsamma sjukdomar och beredskapen för störningar inom hälso- och sjukvården är sådana lagstadgade uppgifter för kommunen som redan finansieras via statsandelssystemet. På grund av ovannämnda faktorer föreslås det i enlighet med den förordning som sänts på remiss att de merkostnader som föranletts av covid-19-pandemin till den del som gäller kostnaderna för testning, vård och andra direkta kostnader ersätts fram till den 30 juni 2022, och till den del som gäller merkostnaderna för vaccination mot covid-19 ersätts för hela 2022, genom ett särskilt statsunderstöd till kommunerna.
 
Covid-19-pandemin har inte försämrat kommunernas ekonomi, eftersom staten genom olika stödåtgärder har understött kommunerna och samkommunerna med sammanlagt cirka 5 miljarder euro under pandemin 2020–2021. De ekonomiska stöd som kommunerna har fått under 2020 och 2021 har varit betydande och beloppet av tilläggsfinansieringen kan i sin helhet uppskattas klart överskrida det sammanlagda beloppet av merkostnader och andra ekonomiska förluster som orsakats kommunerna. Med tanke på social- och hälsovårdsreformen bör kostnadsuppgifterna för 2022 så långt som möjligt motsvara den faktiska situationen, eftersom uppgifterna om nettokostnaderna för 2022 utgör utgångspunkten för finansieringen av välfärdsområdena. År 2022 är det inte heller längre motiverat att ge särskild behovsprövad finansiering, eftersom kommunernas ekonomiska läge är gott tack vare ersättningarna från tidigare år.
 
Syftet med understödshelheten är att understödet som helhet ska riktas till sökandena på ett rättvist och tillräckligt exakt sätt i förhållande till de merkostnader som orsakats. Ett ytterligare mål är att understödssystemet ska medföra en så liten administrativ börda som möjligt för sökandena. Därför fastställs understödet på relativt enkla kalkylmässiga grunder.
 
Enligt förslaget ska beloppet av understödet till väsentliga delar grunda sig på uppgifter som beskriver verksamheten samt på en kalkylmässig ersättning per enhet. De funktioner för vilka understödet ska fastställas på detta sätt är covid-19-testning, vaccination mot sjukdomen covid-19 och sjukhusvård för sjukdomen covid-19. Beloppet av understöd per funktion fastställs genom att antalet prestationer multipliceras med den ersättning per enhet som statsbidragsmyndigheten fastställt. Nivån på ersättningarna dimensioneras så att de merkostnader som föranletts av hanteringen av pandemin täcks på riksnivå i sin helhet till fullt belopp. Utöver de funktionsspecifika understödsposterna inkluderas i understödshelheten också en på invånarantalet baserad kalkylmässig post för att täcka övriga direkta kostnader av covid-19-pandemin.
 
Understöd beviljas främst till kommuner och till landskapet Åland. Understödshelheten motsvarar till många delar den förordning om ersättning för kostnader som utfärdades 2021.
 
Statsunderstödet kommer att utlysas hösten 2022.
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är 8.8.–2.9.2022. Remisstiden är kortare än normalt, eftersom den ansökan om statsunderstöd som inleds på basis av förordningen och de beslut och utbetalningar som fattas på basis av den kräver tid och måste slutföras under 2022. Under remissbehandlingen ordnas också ett diskussionsmöte. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen sänd utlåtandena senast den 2 september 2022 kl. 16.15. Sänd dem i första hand till tjänsten utlåtande.fi. I utlåtandet ska diarienumret VN/17578/2022 nämnas.

Alternativt kan ni lämna ert utlåtande genom att sända det till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi) och hänvisa till diarienumret VN/17578/2022.
 
Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtande kan lämnas om en eller flera punkter i förslaget.
Beredare
Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av förordningen. En styrgrupp och en beredningsgrupp som tillsattes för uppdraget har haft hand om beredningen. I båda dessa fanns representanter från social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.
 
Ytterligare information ges vid behov:

jurist Jonna Salmela (tfn växel 0295 16001 eller fornamn.efternamn@gov.fi) 
utvecklingsråd Saara Leppinen, 22.8.2022 > (tfn växel 0295 16001 eller fornamn.efternamn@gov.fi).
Frågor kan även sändas per e-post till adressen koronakorvaukset.stm@gov.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue akaan.kaupunki@akaa.fi    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Brändö kommun    
Eckerö kommun    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Föglö kommun    
Geta kommun    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsinki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten yhteistoiminta-alue    
Jämijärven kunta    
Jämsän ja Kuhmoisten yhteistoiminta-alue    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen ja Merijärven yhteistoiminta-alue    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alue    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Kommunernas socialtjänst k.f.    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kumlinge kommun    
Kuntayhtymä kaksineuvoinen    
Kuopion ja Tuusniemen yhteistoiminta-alue    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakso    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan ja Oripään yhteistoiminta-alue    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan ja Lapinjärven yhteistoiminta-alue    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mariehamns stad    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alue    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oasen boende- och vårdcenter k.f.    
Oikeusministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon ja Kihniön yhteistoiminta-alue    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren seudun yhteistoiminta-alue    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä PoSa    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue    
Raision kaupunki    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
Sastamalan kaupunki    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen ja Isokyrön yhteistoiminta-alue    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suomen kuntaliitto    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaupungin, Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan yhteistoiminta-alue    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-alue    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden ja Joroisten yhteistoiminta-alue    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomi    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren ja Pihtaputaan yhteistoiminta-alue    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alue    
Vårdö kommun    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Kunnat

kaupunki

valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuolto

covid-19

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus