Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23852/2023

Svarstiden gick ut: 13.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker.
Bakgrund
Syftet med propositionen är att lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker ändras så att punktskatten på vin, andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker, mellanprodukter och etylalkoholprodukter höjs och punktskatten på öl sänks.

Skattehöjningen för vin och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker är cirka 8,3 procent. Skatten på vin och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol höjs inte. Skattehöjningen för mellanprodukter är i genomsnitt cirka 12,7 procent och skattehöjningen för etylalkoholprodukter cirka 8,8 procent. Skatten på etylalkoholbaserade drycker som innehåller högst 2,8 volymprocent alkohol höjs inte. 

Skatten på öl sänks med cirka 4,9 procent. Det föreslås inte att skatten på öl som innehåller högst 3,5 volymprocent alkohol sänks, eftersom skatten på öl med låg alkoholhalt redan för närvarande är lägre än punktskatten på läskedrycker som tas ut på alkoholfria drycker.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2024 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.
Målsättningar
Genom propositionen genomförs de föresatser i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering enligt vilka beskattningen av starka alkoholdrycker och viner skärps med 40 miljoner euro och beskattningen av öl lindras med 25 miljoner euro.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 13 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 13 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
Rådgivande tjänsteman Pia Kivimies, tel. 0295 530 183, pia.kivimies(at)gov.fi
Rådgivande tjänsteman Veli Auvinen, tel. 0295 530 384, veli.auvinen(at)gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Kaupan liitto ry    
Kilpailu- ja kuluttujavirasto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Olutliitto ry    
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry    
Pienpanimoliitto ry    
Päivittäistavarakauppa ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Alkoholikauppa ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Syöpäjärjestöt    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion ravitsemusneuvottelukunta    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ämnesord

verotus

beskattning

valmisteverotus

punktbeskattningen

alkoholi- ja alkoholijuomavero

accis på alkohol och alkoholdrycker