Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22156/2022

Svarstiden gick ut: 29.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta. Esityksessä Tiilikkajärven kansallispuistoon liitettäisiin noin 2472 hehtaaria valtion omistuksessa olevia maita Rautavaaran kunnassa Tiilikan, Pumpulikirkon, Löytynsuon - Maamonsuon ja Haravalehdon Natura 2000 -alueilta sekä Ylä-Keyritty-järven pohjoispuolelta.

Kansallispuistoon liitettäisiin kolme aluekokonaisuutta: 1) kansallispuiston eteläpuolelta Tiilikan Natura-alueen Heinäsuon ja Sammakkosuon suojelukokonaisuus, 2) Pumpulikirkon Natura-alueen ja Yli-Keyritty järven pohjoispuolen kokonaisuus sekä 3) suojelutarkoituksiin varatut alueet kansallispuiston luoteiskulmasta Venäjämäeltä.

Bakgrund

Tiilikkajärven kansallispuisto sijaitsee Rautavaaran ja Sotkamon kunnissa Pohjois-Savon ja Kainuun maakuntien alueella ja sen pinta-ala on noin 3452 hehtaaria. Tiilikkajärven kansallispuisto on perustettu eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annetulla lailla (674/1981). Tiilikkajärven kansallispuistoa on laajennettu kahdesti ympäristöministeriön päätöksillä 268/1986 ja 1063/1992. 

Pohjois-Savon liitto ja Rautavaaran kunta antoivat Tiilikkajärven kansallispuistoa koskevat laajennusaloitteet ympäristöministeriölle elokuussa 2020 ja keväällä 2021 Rautavaaran kunta asetti työryhmän Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksen edistämiseksi. Työryhmän työn pohjalta Rautavaaran kunta käynnisti marraskuussa 2021 kansallispuiston laajennuksen tarkempaa suunnittelua varten Master Plan -hankkeen. Hankkeen päätteeksi Rautavaaran kunta luovutti laajennuksen Master Plan -suunnitelman ympäristöministeriölle 31.5.2022. Elokuussa 2022 ympäristöministeriössä aloitettiin Tiilikkajärven kansallispuiston laajennuksen valmistelu Rautavaaran kunnan laatiman Master Planin pohjalta. 

Tiilikkajärven kansallispuiston laajennus Rautavaaran kunnan esittämälle aluekokonaisuudelle on tarkoitus toteuttaa kahdessa osin rinnakkaisessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa Tiilikkajärven kansallispuiston pinta-alaa laajennettaisiin tällä hallituksen esityksellä valtion maille noin 2472 hehtaarilla. Myöhemmin kansallispuistoon liitettäisiin Löytynsuon - Maamonsuon Natura-alueen pohjoisosista noin 1500 hehtaarin Tornator Oyj:n omistuksessa oleva aluekokonaisuus.

Målsättningar
Esityksen tavoitteena on toteuttaa Osallistava ja osaava Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta hallitusohjelmaa. Ohjelman strategiseen kokonaisuuteen 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi on sisällytetty kirjaus kansallispuistoverkoston laajentamisesta. Tavoite sisältää sekä uusien kansallispuistojen perustamisen että jo olemassa olevien puistojen laajentamisen.

Esityksen tavoitteena on Tiilikkajärven kansallispuistoa laajentamalla toteuttaa jo luonnonsuojeluun varattujen alueiden suojelu kansallispuistona sekä saattaa uusia, nykyään metsätalouskäytössä olevia alueita suojelun piiriin ja edistää näin luonnon monimuotoisuuden suojelua. Tavoitteena on luoda laaja ja eheä luonnonsuojelullinen kokonaisuus sekä virkistyskäytöllinen yhteys Tiilikan, Pumpulikirkon ja Metsäkartanon välille. Esityksen tavoitteena on lisäksi kansallispuiston laajentamisella parantaa edellytyksiä luontomatkailun kehittämiselle Rautavaaran kunnassa ja siten tukea itäisen Suomen elinvoiman vahvistamista.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoja voi antaa 29.9.2022 saakka.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lisätietoja lausunnosta antavat:
erityisasiantuntija Ilona Latsa, ympäristöministeriö, p. 0295 250 388, ilona.latsa@gov.fi
hallitussihteeri Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 0295 250 397, jenni.korhonen-pereiracoutinho@gov.fi 

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Eikun Erä ry    
Fingrid Oyj    
Geologian Erämiehet ry    
Joutenuksen Erä ry    
Kainuun liitto    
Lumisavon Moottorikelkkailijat ry    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Metsästysseura Haku ry    
Museovirasto    
Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry    
Nilsiän reitin kalatalousalue    
Nuorisokeskus Metsäkartano    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri    
Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rautavaaran kalastusseura ry    
Rautavaaran kunta    
Rautavaaran kyläyhdistys ry    
Rautavaaran osakaskunta    
Rautavaaran riistanhoitoyhdistys    
Rautavaaran yrittäjät ry    
Sellun Erä ry    
Sieran Erä ry    
Sotkamon kunta    
Suojärven osakaskunta    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suurisuon metsästysseura    
Tornator Oyj    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
WWF Suomi    
Asiasanat

luonnonsuojelu

naturvård

luonnonsuojelualueet

naturvårdsområde